Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách

Genetika pro medicínu

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách představuje profesní, mezifakultní obor, který je vyučován na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU, a který je zaměřen na přípravu zdravotnických pracovníků profilovaných pro práci v klinických laboratořích provádějících genetickou či molekulárně biologickou diagnostiku. Tento obor přímo navazuje na bakalářský obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU a zahrnuje specializované přednášky, praktická cvičení a odbornou praxi se zaměřením na aplikace genetických a molekulárně biologických metod v klinických laboratořích. Prohlubuje základní poznatky z oblasti klinické genetiky, onkologie a molekulární diagnostiky a poskytuje dovednosti a znalosti potřebné pro práci s laboratorní technikou, zejména provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a diagnostických postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích, pro interpretaci výsledků laboratorních vyšetření a pro řízení kontroly kvality těchto laboratoří při rutinní diagnostice i výzkumu. Zároveň poskytuje nezbytnou praxi v klinických laboratořích a připravuje absolventy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách - bioanalytika (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26.

Podmínkou pro přijetí ke studiu (dle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) pro absolventy jiných bakalářských oborů než Lékařská genetika a molekulární diagnostika na Přírodovědecké fakultě MU je schopnost výkonu zdravotnické profese získaná studiem v bakalářském programu, u kterého Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat hluboké poznatky z oblasti molekulární biologie člověka, klinické genetiky, onkogenetiky a molekulární diagnostiky;
  • mít teoretické i praktické dovednosti a znalosti potřebné pro práci s laboratorní technikou, zejména provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a diagnostických postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích;
  • provádět laboratorní diagnostiku vrozených dědičných chorob na úrovni chromozomových abnormalit i mutačních změn;
  • provádět cytogenetická a molekulárně biologická laboratorní vyšetření u hematologických maligních onemocnění a solidních nádorů;
  • využít svých praktických dovedností a hlubšího poznání principů metod buněčné a molekulární biologie a genetiky při diagnostice patogenních mikroorganismů, patologických stavů buněk a genomů, a posuzování rizikových faktorů s tím souvisejících.
(?)

Absolventi oboru jsou profilováni k práci v klinických laboratořích zaměřených na genetiku, cytogenetiku nebo DNA diagnostiku, kde uplatní své teoretické i praktické dovednosti při genetických vyšetřeních pacientů a jejich rodinných příslušníků či při molekulárně biologické diagnostice organizmů, patologických stavů buněk a genomů. Magisterský profesně orientovaný studijní obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách s přímou návazností na bakalářský obor Lékařská genetika a molekulární diagnostika je koncipován tak, aby absolventi získali po ukončení magisterského studia kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních na základě získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bioanalytika-odborného pracovníka v laboratorních metodách dle zákona č. 96/2004 Sb, § 26.

(?)
  • Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
(?)

Standardní doba magisterského studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat minimálně celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné a povinně volitelné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí maximálně 94 kreditů (včetně kreditů za diplomovou práci). Volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti se řídí při průchodu studiem doporučeným studijním plánem uveřejněným ve studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je praxe, kterou studenti absolvují v rámci předmětu Odborná praxe v  cytogenetické/molekulárně genetické laboratoři. Tato praxe prohlubuje experimentální část diplomové práce a jejím cílem je je praktické seznámení studentů s činností klinických pracovišť, na kterých se provádí specializovaná cytogenetická či molekulárně genetická laboratorní vyšetření. Praxi absolvuje student po konzultaci se svým školitelem v některé z klinických laboratořích zabývajících se výzkumem lidského/bakteriálního genomu nebo cytogenetickým či molekulárně genetickým vyšetřením pro diagnostické účely.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce a vědomostní ústní zkoušky. Diplomová práce má experimentální povahu a témata z oblasti biomedicíny si studenti volí na počátku 1. semestru z předložené nabídky nebo i podle vlastního zájmu, který na příslušných pracovištích zkonzultují. Podrobné pokyny pro vypracování diplomové práce lze najít na stránce oddělení http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/

Vědomostní ústní zkouška prověřuje znalosti studenta z předmětů Lékařská genetika a molekulární biologie člověka a z předmětu Molekulární diagnostika v klinické praxi. Podrobnější informace o požadavcích ke SZZ včetně složení komise, seznamu předmětů, jejichž absolvování je vhodné pro získání znalostí požadovaných u SZZ a okruhů otázek k jednotlivým předmětům, jsou zveřejněny na webových stránkách OGMB Ústavu experimentální biologie (http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/).

(?)
0
Aktivní studenti
45

Specifikace oboru

Obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Zkratka: LGMD
Kód: 1515T015
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1501 N-BI Biologie