Evropské vládnutí

Understand Europe through living it.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Master on European Governance je magisterským studijním oborem, na němž se podílejí Utrecht School of Governance Utrechtské univerzity a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Dvouletý obor je koncipován tak, aby studentům poskytl rovnoměrnou příležitost zažít studijní prostředí na obou školách. První rok probíhá v Brně a druhý v Utrechtu, v průběhu studia se navíc budou pořádat společné semináře, jichž se zúčastní vyučující z obou pracovišť.

V rámci magisterského programu European Governance bude student vzděláván ve schopnosti analyzovat komplexní problémy evropského vládnutí z různých perspektiv včetně ekonomického, právního a politologického pohledu či pohledu veřejné správy. Student se naučí aplikovat abstraktní znalosti a teorie na reálné problémy prostřednictvím případových studií, simulací a projektů orientovaných na výzkum policy. Student bude vzděláván jako "akademický profesionál", tedy někdo, kdo dovede využívat akademické znalosti k analýze komplexních problémů v různých kontextech a z různého úhlu pohledu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Znalost relevantních teorií vládnutí a komplexní porozumění konceptu víceúrovňového vládnutí, zejména jakožto modelu popisujícího realitu současných politických procesů v Evropské unii.
  • Schopnost používat v sociálně-vědním výzkumu komparativní metodu. Studenti se navíc seznámí s nejvýznamnějšími pracemi, v nichž došlo k aplikaci srovnávací metody.
  • Vědomosti o vývoji v EU s důrazem na společnou měnu, rozšiřování a prohlubování integrace, porozumění logice evropské integrace a schopnost formulovat pozice k současným problémům integrace.
  • Porozumění základním principům práva EU a konceptu „právní integrace“, znalost nejvýznamnějších rozsudků Soudního dvora EU, základní poznatky o fungování Evropského soudu pro lidská práva a jeho judikatury.
  • Porozumění postavení Evropy ve světové ekonomice a jejím perspektivám, schopnost vysvětlit dopady hospodářských politik EU, schopnost formulovat podložená doporučení na základě dostupných dat.
(?)

Jedinečnost kombinace znalostí z obou participujících univerzit nabízí příležitost pro podnětný magisterský program, který vybaví studenty solidním akademickým vzděláním tak, aby mohli pracovat v celé řadě organizací:

Místní, regionální a národní vládní a administrativní instituce, jež stále častěji působí v evropském kontextu.

Instituce EU, jako například Evropská komise a agentury v rámci EU.

Další mezinárodní organizace působící v Evropě.

Neziskové organizace, jež jsou konfrontovány s otázkami evropského vládnutí.

Soukromé společnosti, jejichž regulační prostředí je v mnohém utvářeno procesy evropského vládnutí.

Konzultantské firmy.

Absolventi programu typicky získávají místa vyžadující akademické vzdělání v soukromých firmách nebo veřejných organizacích na pozicích poradců, konzultantů, manažerů výzkumu, či výzkumníků ve výzkumných a konzultantských firmách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Magisterský obor European Governance sestává ze čtyř semestrů. Po tři semestry probíhají povinné a volitelné předměty a během čtvrtého semestru se posluchači věnují výzkumné stáži a zpracování magisterské práce.

Studenti musí absolvovat všechny povinné předměty (celkem 108 kreditů) a získat minimálně 12 kreditů za povinně volitelné předměty. Studijní obor je specializovaným „double degree“ oborem, určeným pro spíše omezený počet studentů (maximálně 30). Veškerá výuka probíhá v anglickém jazyce.

(?)

Ve čtvrtém semestru probíhá celosemestrální výzkumná stáž v organizaci, která se zabývá tématikou evropského vládnutí nebo pracuje v kontextu EU. Zároveň je zpracovávána diplomová práce, která zpravidla využívá i zkušenosti získané v rámci stáže. Stáž si vybírá student podle svých preferencí s asistencí Utrechtské univerzity a Masarykovy univerzity.

(?)

Obor je ukončen státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z veřejné obhajoby magisterské práce (prezentace výsledků výzkumu a následná diskuze o práci) a ústního zkoušení, jež pokrývá všechny povinné předměty magisterského oboru. Ústní zkouška se zaměřuje zejména na dvě hlavní témata: Víceúrovňové vládnutí v Evropě a politická, právní a ekonomická regulace. Zkušební komise bude sestávat z vyučujících obou institucí – jak z Masarykovy, tak z Utrechtské univerzity. Obhajoba magisterské práce a závěrečná ústní zkoušky se budou konat na konci čtvrtého semestru.

(?)

Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorském studiu oborů z oblasti politologie a mezinárodních vztahů. V rámci Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity může pokračovat ve doktorském studiu oborů evropská studia, mezinárodní vztahy nebo politologie.

(?)
5
Aktivní studenti
74

Specifikace oboru

Obor: Evropské vládnutí
Zkratka: EGO
Kód: 6702T036
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6702 N-MS Mezinárodní teritoriální studia