Podniková informatika

Spojení světa byznysu a informatiky

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Je pro vás teoretická informatika příliš odtržená od reálného světa a rádi byste ji propojili s potřebami podniků a organizací? Zajímalo by vás, jak mají informační systémy sloužit podnikům a pomáhat jim v dosahování jejich cílů? Právě propojení informatiky se světem podniků zde nabízíme.

V rámci studia prohloubíte své znalosti získané z bakalářského studia tím, že se více zaměříte na komplexnější a obecnější problémy. Díky tomu lépe a hlouběji pochopíte souvislosti a kontext podnikové informatiky. Hlubší teoretické znalosti vám pak poskytnou trvalejší hodnotu, protože teorie v oblasti podnikové informatiky nezastarává tak rychle, jako znalost konkrétních technologií a postupů, které se s technickým pokrokem velmi dynamicky mění.

Budete studovat tři skupiny předmětů. První skupinu tvoří předměty z oblasti podnikového hospodářství. Druhou skupinu tvoří předměty z oblasti aplikované informatiky. Ty jsou vybrány tak, aby vám poskytly potřebné znalosti pro řešení problémů, které se týkají aplikace informačních systémů a informačně-komunikačních technologií (IS/ICT). Třetí skupinu tvoří kurzy, které integrují znalosti získané z obou oblastí a jsou tak jádrem celého oboru.

Po absolvování studia se uplatníte na jakékoliv pozici, pro niž je třeba nejen chápat fungování IS/ICT, ale také rozumět podnikovým procesům a dokázat obě tyto oblasti propojit.

Je studium programu pro vás?

- Zajímáte se o to, jak se počítače, počítačové sítě a obecně informační a komunikační technologie využívají v reálném životě? Jak pomáhají podnikům dosahovat jejich cílů v tržním prostředí?

- Chcete se naučit přistupovat k řešení problémů analyticky a z nadhledu?

- Zajímá vás nejen programování, ale i to, jak software funguje v praxi? Co by jeho uživatelé potřebovali zdokonalit, aby jim software usnadnil práci?

- Bavilo by vás řídit tým lidí odpovědných za IS/ICT v podniku?

- Chcete být spojovacím můstkem mezi programátory („ajťáky“) a manažery?

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět ekonomické stránce IS/ICT, procesu vývoje IS/ICT a vlivu IS/ICT na výkonnost organizací;
  • vybrat vhodné ICT, které budou naplňovat strategické cíle organizace;
  • navrhovat a měnit podnikové procesy a podobu organizací a v návaznosti na to řídit a měnit informační systém podniku.
(?)

Jako absolvent budete rozumět ekonomické stránce IS/ICT, procesu vývoje IS/ICT i jeho vlivu na výkonnost organizace. Budete umět vybrat vhodné informační a komunikační technologie, které budou naplňovat strategické cíle organizace. Zvládnete navrhovat a měnit podnikové procesy i podobu organizací a v návaznosti na to řídit a měnit informační systém podniku.

Uplatnění najdete zejména jako analytici a konzultanti pro oblast IS/ICT v poradenských společnostech. Dále jako konzultanti prodeje IS/ICT produktů a služeb v podnicích zaměřených na informační a komunikační technologie, nebo jako vedoucí pracovníci v oblasti IS/ICT ve středních a velkých podnicích.

Díky získaným znalostem a dovednostem můžete být zodpovědní za efektivitu i rozvoj IS/ICT ve vztahu k cílům podniku. V neposlední řadě se můžete uplatnit také jako specialisté, kteří se budou věnovat aplikovanému i teoretickému výzkumu problematiky IS/ICT.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem Studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty: https://www.econ.muni.cz/studenti/katalog.

(?)

Státní zkouška na oboru Podniková informatika je ústní a skládá se ze čtyř částí:

- obhajoba diplomové práce

- zkouška z předmětu Ekonomie

- zkouška z Podnikové ekonomiky a managementu

- Zkouška z Podnikové informatiky

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/562000-katpodnikoveho-hospodarstvi/szz-na-kph

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu oboru Podniková ekonomika a management: https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/23022-podnikova-ekonomika-a-management

(?)
7
Aktivní studenti
59

Specifikace oboru

Obor: Podniková informatika
Zkratka: POIN
Kód: 1802T036
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6209 N-SI Systémové inženýrství a informatika