Učitelství fyziky pro základní školy

Dobrý učitel fyziky na prvním místě.

Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Základním cílem vzdělávání v oboru Učitelství fyziky pro základní školy je připravit plně kvalifikovaného učitele fyziky pro základní školy disponujícího potřebnými vědomostmi a dovednostmi z fyziky a didaktiky fyziky. Dále vytvořit postoj k dalšímu samostudiu ve fyzice a didaktice fyziky v rámci profesního celoživotního vzdělávání. Obsahem navazujícího magisterského studia je syntéza nabytých odborných znalostí a tvorba znalostí a dovedností v didaktice fyziky. Odborné znalosti základního kurzu fyziky jsou dále rozšířeny. Oborová didaktika se soustřeďuje se na problematiku základních didaktických znalostí. Integraci didaktiky fyziky s ostatními přírodovědnými obory se věnuje didaktika přírodních věd.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • použít komplexní a systematicky strukturované oborové vědomosti a dovednosti ve fyzice;
  • použít základní vědomosti a dovednosti z didaktiky fyziky;
  • mít dostatečné kompetence k výkonu profese učitele fyziky na základní škole.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele fyziky na základní škole. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních institucích.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 32 kreditů.

Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity.

(?)

Reflektované pedagogické praxe jsou v souladu s Rámcovou koncepcí PdF MU. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej na plnohodnotné zvládnutí role učitele.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Fyzika a didaktika fyziky;

- Obhajoba diplomové práce;

- Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium.

Předmět státní zkoušky vychází z pilířových disciplín fyziky a didaktiky fyziky. Složením státní zkoušky z předmětu fyzika a didaktika fyziky má student zakončit svoji vysokoškolskou přípravu v jednom z předmětů svojí aprobace, prokázat potřebný rozvoj schopností, osvojení komplexních vědomostí a základních dovedností pro vyučování fyzice na základních školách, nižším stupni gymnázií a učilištích.

Struktura státní závěrečné zkoušky z fyziky

1. Fyzikální část (písemná a ústní):

Cílem této části zkoušky je zjistit stupeň:

- znalostí základních fyzikálních pojmů a představ z jednotlivých fyzikálních oblastí

- schopnosti a dovednosti fyzikálně analyzovat konkrétní situace a realizovat jejich zjednodušení v učivu základní i střední školy

- schopnosti a dovednosti aplikace fyzikálních poznatků v jiných vědách a technice

2. Fyzikálně-didaktická část (písemná a ústní):

Cílem této části zkoušky je ověření:

- znalostí fyzikálně-didaktických metod, forem a prostředků použitelných při výuce fyziky

- schopnosti a dovednosti propojovat poznatky z fyziky, didaktiky fyziky, pedagogiky a psychologie při fyzikálním vzdělávání

- dovednosti transformovat fyzikální poznatky do systému fyziky jako vyučovacího předmětu na základních a středních školách

Písemná část zkoušky se koná obvykle první den, ústní část v dalším dni.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu Didaktika fyziky, popř. Specializace v pedagogice.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Zkratka: FY2
Kód: 7503T029
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.