Mezinárodní vztahy a evropská politika (angl.)

The Power of Knowledge.

Bakalářské prezenční jednooborové, angličtina, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor Mezinárodní vztahy a evropská politika seznamuje studenty se základními otázkami mezinárodních vztahů a evropských studií. Důraz je kladen na teorii mezinárodních vztahů a teorií evropské integrace. K oblastem, jež tvoří podstatnou součást výuky, náleží dějiny mezinárodních vztahů, dějiny Evropy, zahraniční politika vybraných aktérů, bezpečnostní aspekty mezinárodních vztahů a energetická bezpečnost. Studenti se dále profilují v rámci výběrových předmětů zaměřených na konkrétní problémy mezinárodních vztahů a organizací a na zahraniční politiku vybraných zemí a regionů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím mezinárodních vztahů;
  • porozumět dějinám mezinárodních vztahů dějinám Evropy. Dokázat popsat hlavní trendy jejich vývoje;
  • charakterizovat hlavní dimenze mezinárodní vztahů (ekonomickou, bezpečnostní, právní), jejich klíčové aspekty a vztahy mezi nimi;
  • analyzovat zahraniční politiku států a evropskou politiku;
  • orientovat se v základní metodologii mezinárodních vztahů.
(?)

Absolventi oboru Mezinárodní vztahy a evropská politika se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran či v žurnalistických profesích.

Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Struktura oboru naplňuje požadavky Evropského systému přenosných kreditů (ECTS). Požadavky pro úspěšné absolvování předmětů obvykle sestávají z průběžné a závěrečné zkoušky, esejů a písemných příprav, případně seminárních prací. Od posluchačů se očekává, že se budou účastnit seminářů vybaveni znalostmi ze zadané literatury a že budou participovat při diskuzích.

V souladu s pravidly ECTS jsou studenti hodnoceni na škále od A (výborný) až po F (nevyhovující).

Ke státní závěrečné zkoušce studenti přistupují po dosažení 180 ECTS. Dle pravidel na MU musí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 90 oborových ECTS. Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Studenti bakalářského prezenčního dvouoborového studia jsou povinni dosáhnout na oboru Mezinárodní vztahy 90 ECTS, z toho 58 ECTS za povinné předměty v případě uzavření oboru bakalářskou prací a 50 ECTS, pokud odevzdávají bakalářskou práci na druhém oboru (v případě kombinace oborů Mezinárodní vztahy – Evropská studia poměr povinných ECTS zohledňuje skutečnost, že předmět MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů je zapisován pouze na jednom oboru).

Studenti bakalářského prezenčního jednooborového studia jsou povinni dosáhnout na oboru Mezinárodní vztahy 180 ECTS, z toho 116 ECTS za povinné předměty.

(?)

V rámci studia lze absolvovat odborné stáže v ČR i v zahraničí, a to jak zprostředkované katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií, tak zařízené z vlastní iniciativy studentů.

Úspěšným absolvováním stáže si studenti vylepší své schopnosti uplatňovat znalosti v praxi, získají nové dovednosti, rozvinou schopnost adaptovat se na nové prostředí, pracovat individuálně i v týmu a organizovat své pracovní úkoly i čas.

(?)

Státní závěrečná zkouška v oboru Mezinárodní vztahy a evropská politika je písemná a vedle případné obhajoby bakalářské práce sestává ze dvou předmětů – Evropská politika a Mezinárodní vztahy, jež pokrývají strukturu povinných předmětů. Studenti mají předem k dispozici témata, z nichž v rámci státní závěrečné zkoušky dostanou konkrétně formulované otázky, na které odpovídají.

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce o rozsahu 30-40 normostran textu, minimálně tedy 54 tisíc znaků. (v případě, že ji student nepředkládá na jiném oboru - dvouoborové studium).

(?)

International Relations and European Politics (graduate program)

European Governance (graduate program)

International Relations from the V4 Perspective (graduate program)

Energy Security Studies (graduate program)

Additional Master's programs as warranted

(?)
0
Aktivní studenti
9

Specifikace oboru

Obor: Mezinárodní vztahy a evropská politika (angl.)
Zkratka: MVEP
Kód: 6702R044
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6702 B-MS Mezinárodní teritoriální studia
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií

Nejčastěji zapisované předměty