Konfliktní a demokratická studia (angl.)

First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you win. Mahatma Gandhi

Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Magisterský studijní obor Konfliktní a demokratická studia je zaměřen na zkoumání možných vztahů mezi demokracií (její kvalitou), demokratizací, autoritativními a totalitními režimy a konflikty. Cílem oboru je studenty seznámit s povahou aktuálních konfliktů a poskytnout jim teoretický a metodologický aparát, aby byli schopní v této oblasti vést vlastní výzkum. Důraz je kladen na vnitřní i vnější bezpečnost a na způsob, jakým se promítají do podoby, kvality a fungování státních institucí. Současně program rozvíjí schopnost kritického myšlení, aby byli absolventi schopni konfliktům nejenom porozumět, ale i napomáhat jejich řešení, popř. jim předcházet. Těmto cílům odpovídá i skladba předmětů. Povinné předměty pokrývají zejména všechny relevantní teoretické koncepty a metodologii výzkumu, povinně volitelné předměty pak umožňují studentům zaměřit se úžeji na specifickou oblast. Součástí povinného kurikula je i stáž na vybrané instituci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kriticky zhodnotit a nezávisle analyzovat otázky spojené s demokracií, demokratizací a konflikty
  • porozumět rodícím se/probíhajícím konfliktům a navrhnout řešení, popř. jim zcela předcházet
  • identifikovat klíčové aktéry demokratizačního procesu a konfliktů (popř. demokracie)
  • posoudit kvalitu demokracie podle stanovených indikátorů v komparativní perspektivě
  • schopnost vést samostatný výzkum na poli demokracie, demokratizace a konfliktů
(?)

Absolventi oboru najdou uplatnění ve státní správě, v soukromém sektoru (kde budou ceněni zejména v případech, že dané společnosti mají v zemích, kde hrozí konflikt, zájmy), v médiích, v nevládních a neziskových organizacích zaměřených na podporu demokratizačních procesů, popř. na zvyšování kvality demokracie v již demokratických státech. Uplatnění absolventi najdou i jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na oblasti demokracie, demokratizace a konfliktů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Magisterský stupeň oboru Konfliktní a demokratická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity trvá standardně 4 semestry, což zpravidla představuje tři semestry vlastní výuky, čtvrtý semestr je určen pro absolvování povinné stáže a pro sepsání magisterské diplomové práce (včetně absolvování diplomového semináře). Studium je koncipováno jako kreditní v evropském kreditovém systému ECTS (European Credit Transferable System). V průběhu studia je pořadí zápisu předmětů libovolné (není-li omezeno prerekvizitami).

Studium je zakončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou. Aby se studentka či student mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni mít na studijním programu celkově 120 kreditů (ECTS). Z toho 84 kreditů za povinné předměty a 36 kreditů za povinně volitelné a volitelné předměty; z těchto 36 kreditů mohou studenti získat až 12 kreditů za volitelné předměty, jež nejsou součástí programu CDS.

(?)

V rámci studia je obsažen povinný předmět Internship. Předmět je zamýšlen jako praxe či stáž ve vybrané instituci (seznam bude aktualizován vždy na začátku příslušného akademického roku). Hlavním cílem je aplikace teoretických znalostí v každodenní praxi.

(?)

Aby mohli studenti přistoupit ke Státní závěrečné zkoušce, musejí splnit všechny náležitosti, které na ně studium klade: absolvovat minimálně 120 ECTS, odevzdat magisterskou diplomovou práci a absolvovat stáž v minimálním rozsahu 4 týdnů.

Státní zkouška sestává z obhajoby magisterské diplomové práce a z písemného testu, jehož obsah pokrývá všechny povinné předměty. SZZ probíhá ve dvou dnech. První den dochází k obhajobě diplomové práce, druhý den se píše test.

(?)

Splnění podmínek pro přijetí může student pokračovat v navazujícím doktorském studiu programu Politologie, po jehož řádném ukončení získá titul Ph.D.

(?)
0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Konfliktní a demokratická studia (angl.)
Zkratka: KDS
Kód: 6701T035
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6701 N-PL Politologie