Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Dobrý učitel na prvním místě.

Rozbalit vše

Základním cílem vzdělávání v oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy je připravit plně kvalifikovaného učitele odborných předmětů disponujícího potřebnými vědomostmi a dovednostmi z příslušného oboru a oborové didaktiky. Dále vytvořit postoj k dalšímu samostudiu v rámci profesního celoživotního vzdělávání. Obsahem navazujícího magisterského studia je syntéza nabytých odborných znalostí a tvorba znalostí a dovedností v příslušné oborové didaktice. Odborné znalosti jsou dále rozšířeny. Oborová didaktika se soustřeďuje se na problematiku základních didaktických znalostí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • použít komplexní a systematicky strukturované oborové vědomosti a dovednosti v odborném předmětu;
  • použít základní vědomosti a dovednosti z didaktiky;
  • mít dostatečné kompetence k výkonu profese učitele na střední odborné škole.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele odborných předmětů na střední škole. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních institucích.

(?)
  • Speciální pedagog
  • Učitel střední školy
  • Učitel vyšší odborné školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 32 kreditů. Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity.

(?)

Reflektované pedagogické praxe jsou v souladu s Rámcovou koncepcí PdF MU. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej na plnohodnotné zvládnutí role učitele.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Didaktika odborných předmětů;

- Obhajoba diplomové práce;

- Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium.

Předmět státní zkoušky vychází z pilířových disciplín didaktiky odborných předmětů. Složením státní zkoušky z předmětu Didaktika odborných předmětů má student zakončit svoji vysokoškolskou přípravu v jednom z předmětů svojí aprobace, prokázat potřebný rozvoj schopností, osvojení komplexních vědomostí a základních dovedností pro vyučování odborných předmětů středních.

Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky mohou probíhat písemně nebo ústně anebo písemně a ústně. Součástí SZZk bude obhajoba diplomové práce.

(?)
0
Aktivní studenti
12

Specifikace oboru

Obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Zkratka: UOP
Kód: 7504T253
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.