Chemie se zaměřením na vzdělávání

Ničeho se v životě nemusíme bát - jen to pochopit! (Marie Curie Sklodowska)

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia studijního oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání a následně Učitelství chemie pro základní školy je příprava absolventů k učitelství chemie na základních školách a v nižších stupních víceletých gymnázií. Studium oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání je přednostně zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu oboru Učitelství chemie pro základní školy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat i aplikovat své široké odborné speciální znalosti a dovednosti v oblasti odborné chemie pro svou pedagogickou praxi;
  • ovládat základní metody výuky chemie na základní škole;
  • pracovat s chemickými látkami; zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v chemické laboratoři;
  • aplikovat zásady správné laboratorní praxe;
  • posoudit vhodnost použití jednotlivých pokusů a chemických látek ve výuce;
  • z širokého spektra nových poznatků v chemii vybrat a zařadit do výuky aktuální témata a vhodným způsobem je prezentovat.
(?)

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele chemie na základní škole ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Odborná chemická praxe není do bakalářského studia oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání zařazena.

Pokud jde o pedagogicko-psychologickou složku studia, student si volí buď Asistentskou praxi zaměřenou na individuální doučování žáka, nebo na asistování učiteli ve škole.

(?)

Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu MU.

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující: Chemie, Druhý obor, Obhajoba bakalářské práce, Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium.

Předměty státní závěrečné zkoušky z chemie vychází z pilířových disciplín chemie (obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie, biochemie).

Při státní závěrečné zkoušce z chemie si student losuje jedno téma z předem zveřejněného seznamu a po přiměřené přípravě ústně odpovídá na dílčí otázky uvedené ve vylosovaném tématu.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Pedagogické fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Učitelství chemie pro základní školy.

(?)
1
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: CH3S
Kód: 7504R009
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Nejčastěji zapisované předměty