Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Pomáháme najít společnou řeč

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Základním cílem vzdělávání v oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem je připravit plně kvalifikovaného učitele disponujícího potřebnými vědomostmi a dovednostmi z oboru český jazyk a literatura a jeho didaktiky a se specializovanou profesní kompetencí pro výuku žáků-cizinců, respektive žáků s odlišným mateřským jazykem. Obsah studijního oboru tvoří vedle kmenových disciplín zahrnutých i ve studiu oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy (např. stylistika v teorii a praxi, vývoj spisovné češtiny, světová literatura 20. století) především specializované disciplíny jazykovědné (např. fonetika češtiny pro cizince, mluvená čeština) a literárněvědné zaměřené na českou literaturu v různých kontextech (např. literární komparatistika, literatura v kontextu náboženství) a její recepci v cizím jazykovém prostředí. Jazykovědné a literárněvědné disciplíny směřují k pochopení jazyka a literatury jako prostředků rozvíjení kompetencí komunikačních a dalších a vytváření vztahu ke kulturnímu dědictví.

Oborová didaktika je zastoupena několika předměty, které se zaměřují nejen na výuku českého jazyka a literární výchovy u žáků s odlišným mateřským jazykem, ale též na speciální metody testování žáků a na využití alternativních metod výuky. Didaktické disciplíny směřují rovněž k rozvoji kompetence učitele vést výuku ve vícejazyčné či multikulturní třídě.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • aktivně prokázat hluboké odborné znalosti oborových a didaktických disciplín oboru český jazyk a literatura;
 • vysvětlit specifičnost teoretických a metodologických přístupů k problematice vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem při výuce českého jazyka a literatury;
 • spolehlivě se orientovat v aktuálních výchovně vzdělávacích konceptech a metodách pro výuku českého jazyka a literatury;
 • uplatnit získané odborné znalosti a dovednosti ve výuce českého jazyka a literatury na základní škole v souladu s didaktickými poznatky s cílem rozvíjet klíčové kompetence, které vymezuje RVP základního vzdělávání;
 • samostatně plánovat, organizovat a vykonávat přímou pedagogickou činnost při výuce českého jazyka a literatury v multikulturní třídě;
 • používat různé způsoby testování a hodnocení jedinců s odlišným mateřským jazykem (dle SERR);
 • efektivně komunikovat s žákem s odlišným mateřským jazykem a jeho rodiči, případně dalšími účastníky vzdělávacího procesu;
 • uplatňovat ve výuce moderní techniku, samostatně vyhledávat a využívat vhodné informační zdroje a technologie a kriticky je ve škole využívat;
 • na základě osvojených poznatků, dovedností a diagnostických kompetencí poskytovat konzultace k řešení problémů spjatých s edukací žáků s odlišným mateřským jazykem ve školním i mimoškolním prostředí;
 • dále rozvíjet a prohlubovat své profesní kompetence aktivním sebevzděláváním.
(?)

Absolventi studia jsou plně kompetentní pro přímou pedagogickou práci jako učitelé (případně asistenti pedagoga) českého jazyka a literatury na základní škole nebo na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií s rozšířenou kvalifikací pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci lektora jazykových škol nabízejících výuku češtiny pro cizince; lektora, resp. kvalifikovaného pracovníka center pro podporu integrace cizinců; učitele/lektora v krajanských centrech či na českých lektorátech v zahraničí, případně pro práci instruktora ve střediscích volného času a ve vzdělávacích střediscích.

(?)
 • Asistent pedagoga
 • Pedagog volného času
 • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Magisterské studium sestává z oborové složky studia, učitelské profilace a skupiny předmětů dle standardu Masarykovy univerzity (předměty k závěrečné práci, jazykové přípravy, tělesné výchovy apod. v rámci celouniverzitních předmětů). Navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem je koncipováno jako studium jednooborové s výrazným podílem jazykovědných a didaktických disciplín, vycházejících z postavení češtiny v rámci slovanských jazyků a jazykové situace v Evropě, a literárněvědných a literárněhistorických disciplín vysvětlujících české literární dění v evropském a světovém kulturním a historickém kontextu.

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl představuje 81 kreditů (včetně kreditů za předměty související s přípravou diplomové práce). V oborové složce studia může student za povinně volitelné předměty získat 12 kreditů, za volitelné 27 kreditů. Součástí studijního plánu je předmět Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura zohledňující mezinárodní charakter studia na MU.

Při průchodu studiem se student řídí studijním katalogem zveřejněným na webových stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru jsou reflektované pedagogické praxe, jejichž zařazení odpovídá požadavkům kladeným na pregraduální přípravu učitelů dle rámcové koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Praxe v navazujícím magisterském studiu jsou nástavbou na praxe realizované v přípravě na roli asistenta v bakalářském studiu. Povinné předměty pedagogické praxe z daného oboru jsou Učitelská praxe 2, Seminář k učitelské praxi 2 a Učitelská praxe 3 (viz katalog předmětů).

(?)

Státní závěrečná zkouška je tvořena dvěma ústními zkouškami a obhajobou diplomové práce (rozsah diplomové práce viz webové stránky fakulty, témata diplomových prací jsou nabízena prostřednictvím IS a po konzultaci se školitelem diplomové práce). Obsah státní závěrečné zkoušky je následující: Český jazyk a literatura včetně oborové didaktiky se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem (zkušební okruhy jsou studentům k dispozici na webových stránkách pracoviště), Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium (společné pro studenty PdF MU).

Oborovou zkoušku z českého jazyka a literatury tvoří všestranný jazykový rozbor textu, odpověď na teoretickou otázku z jazykovědy a na otázku z didaktiky českého jazyka a slohu se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem dle tematických okruhů. Ústní zkoušku z české literatury tvoří odpověď na otázku zahrnující historii české literatury od počátků literární tvorby v českých zemích po současnost a literární teorii a na otázku z didaktiky literární výchovy dle tematických okruhů. Předpokladem k úspěšnému absolvování zkoušky z české literatury je schopnost interpretovat literární dílo s přihlédnutím k jeho strukturním vrstvám i literárněhistorickému kontextu.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může dále pokračovat na PdF MU studiem doktorského studijního programu v oboru Jazyková a literární komunikace (prezenční nebo kombinovaná forma studia).

(?)
0
Aktivní studenti
23

Specifikace oboru

Obor: Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem
Zkratka: CJC2
Kód: 7503T171
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy