Kondiční trenér

Kondicí ke hvězdám, pohybem ke zdraví!

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem dvouletého magisterského studia je připravit kvalifikované odborníky na řídicí a poradenskou činnost v oblasti kondičního tréninku (plánování, řízení a periodizace sportovního tréninku, adekvátní výživová doporučení v oblasti sportu, prevence poranění, diagnostika úrovně pohybových schopností a dovedností, identifikace a selekce talentů, plánování a řízení realizace pohybových aktivit běžné populace). Zmíněné činnosti budou kvalifikovanými odborníky realizovány napříč celým věkovým spektrem populace. Posláním dvouletého magisterského studia je připravit v teoretické i praktické rovině absolventy schopné najít uplatnění na trhu práce zejména při tvorbě adekvátních tréninkových (individuální i kolektivní sporty) a výživových programů s dominantním zaměřením na sportující populaci (rekreační, výkonnostní i vrcholový sport). Další oblast uplatnitelnosti absolventů programu Kondiční trenér zahrnuje plánování a realizace řízených pohybových aktivit u běžné populace.

Navazující magisterský studijní obor Kondiční trenér je určen zejména pro absolventy bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, studijního oboru Tělesná výchova a sport, směru Trenérství (T) a jiných příbuzných oborů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • uplatnit v praxi moderní metodiky a aktuální trendy v plánování, řízení a realizaci kondičního tréninku.
 • kvalifikovaně vést poradenství v oblasti kondičního tréninku jak pro sportovce kolektivních a individuálních sportů, tak také pro běžnou populaci.
 • diagnostikovat, analyzovat a rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti u rekreačních, výkonnostních, vrcholových sportovců i u běžné populace s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem. Schopnost sestavit a realizovat pro dané skupiny vhodné tréni
 • řídit, plánovat, evidovat, analyzovat a optimalizovat tréninkový proces různých výkonnostních skupin sportovců stejně jako pohybovou aktivitu běžné populace
 • diagnostikovat a analyzovat jednotlivé faktory struktury sportovního výkonu napříč spektrem preferovaných sportů. Na základě diagnostiky úrovně jednotlivých faktorů optimalizovat tréninkový proces.
 • navrhnout a realizovat vhodné regenerační programy pro vrcholové (výkonnostní) sportovce s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých sportovních disciplín, druhům zatížení a možnostem sportovce.
 • prezentovat a logicky argumentovat korektní techniku základních pohybových stereotypů (chůze, běh).
 • diagnostikovat a metodicky efektivně odstranit chyby v technickém provedení pohybových dovedností.
 • navrhnout adekvátní postupy z hlediska aplikace tréninku, regenerace a výživy při stavech přetížení nebo přetrénování.
 • na základě získaných vědomostí a praktických zkušeností adekvátně komunikovat s potenciálním klientem.
 • uplatnit získané odborné znalosti a dovednosti v oblasti vědy a výzkumu zaměřené na oblast sportovního tréninku a rekreačních pohybových aktivit, výživy a regenerace.
 • analyzovat výživový stav a zvyklosti vyšetřované osoby a na základě toho sestavit vhodný výživový plán s přihlédnutím k individuálním potřebám a požadavkům klienta (vrcholový, výkonnostní a rekreační sport, běžná populace, věkové zvláštnosti)
(?)

Absolventi oboru jsou primárně profilování k práci trenérů, expertů ve sféře plánování, řízení a aplikace (individuální i skupinová na klubové úrovni) kondičního tréninku sportovců různých sportů, výkonnostních úrovní i věkových specifik.

Další expertní činnost absolventů je vykonávána v oblasti řízení a aplikace pohybových, výživových a regeneračních postupů využitelných v intervenčních programech zaměřených na zdravý životní styl - určeno pro běžnou populaci a sportovce s uplatněním v privátním i veřejném sektoru (sportovní kluby, sportovní centra, sportovní centra talentované mládeže, sportovní gymnázia, fitness, wellness centra, střediska volného času, střediska školních a mimoškolních aktivit, programová, vzdělávací a rozvojová centra, aj).

Absolventi mohou též hledat uplatnění jako:

- lektoři a instruktoři v řídících pozicích v oblasti kondičního tréninku, pohybových aktivit, regenerace a výživy,

- odborníci ve sféře rekreace a volnočasových aktivit se záměrem tvorby i realizace komplexních pohybových programů cílených na zdatnost, výkonnost a zdravotní stav klientů,

- experti v oblasti redukce tělesné hmotnosti a zvyšování zdatnosti populace s nadváhou, obezitou popř. populace s nízkou úrovní zdatnosti.

Absolventi studijního programu mají také možnost pokračovat v doktorském studiu (kinantropologie, kineziologie jak v ČR, tak i v zahraničí) nebo

mohou hledat uplatnění ve vědeckých institucích jako vysoce vzdělaný profesionál v oblasti výzkumných aktivit se zaměřením na sportovní trénink, výživu a regeneraci a pohybové aktivity.

(?)
 • Trenér
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné předměty (18 předmětů s přednáškami). Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci).

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná, trenérsko metodická praxe (provázená supervizí trenéra specialisty) v celkovém rozsahu 65 hodin praxe. Student si vybírá z nabídky praxe ve sportovních klubech a fitness zařízeních, v poradnách pro výživu a zdravý životní styl. Cílem je nabídnout studentům spektrum zařízení souvisejících se studovaným oborem. Praxe probíhají jak formou náslechů, které zahrnují i přednášky odborníků z oblasti sportovního tréninku, aplikace pohybových aktivit, výživy, tak praktickým vedením kondičních tréninkových jednotek ve sportovních zařízeních a tvorbou a realizací adekvátních tréninkových programů pro sportovce a běžnou populaci různé výkonnostní i věkové úrovně. Praxe ve sportovních klubech a fitness zařízeních navazují na praxe z bakalářského studia T.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří ústní přezkoušení před komisí. Zkouška zjišťuje znalosti studenta z následujících oblastí:

1) Kondiční trénink, regenerace a výživa ve sportu, práce s klientem,

2) Pedagogické, psychologické a sociologické aspekty sportovního tréninku, 3) Fyziologické, anatomické a biomechanické aspekty kondičního trénink. Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury.

Podmínkou pro řádné ukončení je obhajoba magisterské práce.

(?)

Kondiční trenér navazuje na bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport, studijní obor Tělesná výchova a sport, směr Trenérství (T), případně jiné příbuzné studijní obory.

(?)
0
Aktivní studenti
76

Specifikace oboru

Obor: Kondiční trenér
Zkratka: KT
Kód: 7401T028
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Fakulta sportovních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sportovních studií