Religionistika

K základům lidské kultury.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Dvouleté studium magisterského oboru Religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity rozvíjí znalosti o náboženských tradicích v jedné ze čtyř nabízených specializací, mezi nimiž si studenti během studia volí podle svých zájmů (archaická náboženství, západní náboženské tradice, východní náboženské tradice nebo náboženství v moderní společnosti). Studium dále prohlubuje vhled do teorie, metodologie a dějin religionistiky v širokých mezioborových souvislostech. Volitelně je součástí studia rozšíření znalostí zvoleného pramenného jazyka. V jednotlivých kurzech je kladen důraz na písemný a ústní projev, kvalifikovanou práci s prameny a datovými zdroji a pochopení hlavních teoretických paradigmat současné religionistiky a příbuzných oborů. Studenti prohlubují své porozumění jevům lidské kultury, rozvíjejí kreativní uvažování a mezioborový přístup a v rámci zvolené specializace konkretizují své zaměření a ujasňují si své směřování k výzkumu, výuce nebo aplikaci religionistiky v médiích, neziskových organizacích či jiných odvětvích. Magisterské studium religionistiky na Masarykově univerzitě nabízí kvalitní společenskovědní a humanitní vzdělání, svou úrovní zcela srovnatelné s obdobnými programy na předních zahraničních univerzitách.

Studium je organizováno na základě kreditního systému, jenž umožňuje individuální rozvržení studia a jeho tematickou modifikaci podle vlastních zájmů. Povinné kurzy pokrývají především teorii a metodologii společenských a humanitních věd a prakticky zaměřené semináře k závěrečné práci. Volitelné kurzy, vypisované podle možností s přihlédnutím k zaměření aktuálních magisterských studentů, slouží k prohloubení znalostí a kompetencí ve zvolené specializaci. Studenti si mohou zapisovat i kurzy mimo zvolenou specializaci.

Magisterský studijní program Religionistika na Masarykově univerzitě je určen absolventům bakalářského studia religionistiky nebo příbuzných oborů, zejména antropologie, sociologie, etnologie, humanitních studií, kulturních studií, historie a psychologie, kteří chtějí prohloubit své porozumění vybranému okruhu náboženských tradic v mezioborových souvislostech a ve vazbě na mezinárodní diskusi. Připravuje studenty k uplatnění na pozicích vyžadujících výborné analytické schopnosti a vhled do náboženských, kulturních a etnických souvislostí fungování a proměn lidské společnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kriticky využívat koncepty historických věd, sociologie, kulturní a sociální antropologie, etnografie, kognitivních věd a psychologie ke konzistentnímu a podloženému porozumění lidskému sociálnímu jednání;
  • vyhledávat informace v různých typech zdrojů, posuzovat jejich relevanci a provádět jejich kritické zhodnocení, rozbor a syntézu;
  • charakterizovat nejdůležitější náboženské tradice ve zvolené specializaci (archaická náboženství, západní náboženské tradice, východní náboženské tradice, náboženství v moderní společnosti) a porozumět jejich dynamice;
  • užívat na středně pokročilé úrovni vybrané metody sběru a analýzy dat obvyklé ve společenských a humanitních vědách;
  • připravit kvalitní výzkumný projekt;
  • posuzovat výzkumné projekty z hlediska proveditelnosti, společenského dopadu a etiky výzkumu;
  • psát formálně i obsahově korektní a přínosné texty o fenoménech lidské kultury s využitím relevantních zdrojů a s vlastním původním vkladem;
  • uvažovat o jevech lidské kultury v globálních a výrazně mezioborových souvislostech;
  • diferencovaně aplikovat přístupy a poznatky společenských a humanitních věd v zaměstnání i v osobním porozumění jevům lidské kultury.
(?)

Absolventi magisterského studia religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity jsou kompetentní k práci ve všech humanitních oblastech, které vyžadují kritické myšlení a mezikulturní vnímavost. Nacházejí uplatnění například ve školství, v žurnalistice ve specializovaných oblastech cestovního ruchu, v administrativní práci, v neziskových organizacích, v médiích, v oblasti přípravy projektů a grantů ve veřejném i soukromém sektoru, ve společnostech zaměřujících se na vývoj her a volnočasové aktivity a ve start-upech vyžadujících kreativní myšlení. Zaměstnavatelům mohou nabídnout velmi dobré analytické dovednosti, kreativní uvažování, flexibilitu, mezikulturní přehled, dobrou obeznámenost s východisky a metodami hned několika společenských a humanitních věd, schopnost psát formálně i obsahově správné a původní texty, schopnost uvažovat v globálních a mezioborových souvislostech a schopnost věnovat se soustavně a dlouhodobě řešení náročného projektu.

(?)

Standardní doba studia činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce je zapotřebí získat celkem 120 kreditů ve stanovené struktuře. Povinné kurzy tvoří základ studia a směřují k získání profilových odborných znalostí a dovedností. Povinně volitelné kurzy zahrnují četbu v pramenném jazyce v rozsahu dvou semestrů, případně prohloubené metodologické školení, a četné rozšiřující kurzy, které si studenti volí podle vlastního zájmu a zaměření. Volitelné kurzy zahrnují libovolné předměty nabízené Masarykovou univerzitou.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Studijní katalogy jednotlivých imatrikulačních ročníků jsou zveřejněny na stránkách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Podrobnější studijní příručka je zveřejněna na stránkách Ústavu religionistiky.

(?)

Praktická stáž není povinnou součástí studia. Důkladná praktická příprava v oblasti vyhledávání a vyhodnocování informací, kritického myšlení a ústního i písemného projevu je nedílnou součástí studia během celého jeho průběhu.

(?)

Během studia student připravuje a sepisuje závěrečnou práci. Má právo navrhnout její téma a zvolit si vedoucího práce. Při volbě tématu může využít volná témata zveřejněná vedoucími v Informačním systému Masarykovy univerzity. Rozsah magisterské diplomové práce činí 120 000 až 140 000 znaků (asi 65–80 normovaných stran). V případě dvouoborového studia si student volí, který z oborů bude diplomový, a který nediplomový. Na nediplomovém oboru zpracovává pouze magisterskou oborovou práci. Rozsah magisterské oborové práce z religionistiky činí 70 000 až 80 000 znaků (asi 40–45 normovaných stran).

Magisterské studium religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Vykonat státní závěrečnou zkoušku je možno po získání alespoň 120 kreditů ve stanovené struktuře. Státní závěrečná zkouška z religionistiky probíhá ústně před komisí a skládá se z obhajoby magisterské práce a z ústní zkoušky zahrnující obhajobu předloženého projektu, prezentaci tématu a zodpovězení otázek komise. V případě dvouoborového studia se magisterská práce obhajuje jen na diplomovém oboru.

(?)

Studenti mohou získané znalosti a dovednosti dále rozvíjet (v případě splnění podmínek přijetí) v doktorském studiu religionistiky nebo příbuzných oborů, zejména antropologie, sociologie, etnologie, humanitních studií, kulturních studií, historie a psychologie. Mezinárodně uznávaná úroveň magisterského programu Religionistika na Masarykově univerzitě usnadňuje pokračování ve studiu na zahraničních univerzitách.

(?)
0
Aktivní studenti
111

Specifikace oboru

Obor: Religionistika
Zkratka: RL
Kód: 6101T014
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6101 N-PH Filozofie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.