Mediální studia a žurnalistika

Pochopte média, pochopíte svět

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studium oboru je koncipováno tak, aby otevíralo problémy, objasňovalo jejich řešení a odkrývalo nové pohledy v oblasti žurnalistických studií, mediálních studií a metodologie mediálního výzkumu, a to s důrazem na problematiku mediální konstrukce sociálně kulturní reality, působení masových a síťových médií na publika a na analýzu a interpretaci mediálních produktů, procesů a publik. Studium se soustřeďuje především na kritickou reflexi role médií v pozdně moderní společnosti. Studenti jsou seznámeni s klíčovými teoretickými koncepty objasňujícími fungování médií. Studium tak otevírá studentům cestu k pochopení mediální komunikace a kultivuje kritické myšlení a analytické schopnosti. Studium je pojato především jako teoretická a výzkumná nadstavba a vychází z předpokladu, že student již získal základní vzdělání v oboru mediální studia a žurnalistika nebo příbuzném oboru na bakalářském stupni.

Cílem oboru je (v návaznosti na bakalářský stupeň):

(1) prohloubit vědomosti absolventa z oblasti žurnalistických studií a teorie masové komunikace a rozšířit je o další mediálně vědné teoretické koncepty a teorie;

(2) dále rozvíjet profesní žurnalistické kompetence absolventa;

(3) rozšířit a poskytnout studentům nové vědomosti a dovednosti z oblasti mediálně vědní metodologie;

(4) umožnit studentům osvojení znalostí o projektovém managementu v oblasti médií a v oblastech (pre)produkce, distribuce a konzumace mediálních produktů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v sociálně kulturní a mediální realitě a nabyté znalosti poučeně aplikovat v praxi;
  • porozumět teoretickým konceptům mediální komunikace a masové kultury a aplikovat je v mediální tvorbě, výzkumu a odborné komunikaci a činnosti;
  • vést samostatný výzkum v oblasti mediální komunikace – aplikovat základní postupy a metody mediálního výzkumu a navrhovat design vlastního výzkumného projektu;
  • analyzovat a komparovat mediální produkty a interpretovat jejich mediované obsahy;
  • vyhodnotit jednotlivé fáze masové a síťové komunikace a porozumět problematice medializace témat, komunikačních strategií a působení médií na publika;
  • vytvářet pokročilé žurnalistické žánry a navrhovat vlastní mediální projekty a produkty.
(?)

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru je připravován k tomu, aby se uplatnil jako mediolog a mediální analytik ve výzkumných institucích, případně jako odborník v oblasti mediální gramotnosti a její výuky. Absolvent oboru najde uplatnění také jako špičkový specializovaný žurnalista ve všech základních typech médií. Může působit rovněž v oblastech, které s žurnalistikou a masovou komunikací souvisejí, např. jako tiskový mluvčí, mediální poradce nebo manažer krizové komunikace. V uvedených segmentech pracovního trhu najde uplatnění také na pozicích středního a vyššího managementu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Obor Mediální studia a žurnalistika absolvují studenti jako jednooborové prezenční navazující magisterské studium. Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry.

Plán studia tvoří povinné a povinně volitelné předměty. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musí být v průběhu studia absolvovány všechny. Jednotlivé povinné předměty jsou studentům nabízeny podle pevného harmonogramu ve stanovených termínech a v požadované návaznosti. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok definovaný katedrou, z něhož studenti volí dle svého zájmu a své budoucí profesní orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhli požadovaného počtu ECTS kreditů. Povinně volitelné předměty, obsažené ve studijním plánu oboru, jsou naopak vypisovány pouze výběrově, vzhledem k prioritám katedry, anebo podle aktuálního zájmu studentů. Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studující za celkem 12 povinně volitelných ECTS kreditů zvolit náhradou 12 ECTS kreditů za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech a nezahrnuté do studijního plánu mateřského oboru.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti splnit následující požadavky:

A/ Získat celkem 120 ECTS kreditů, které jsou rozděleny následovně:

- 74 povinných ECTS kreditů

- 46 povinně volitelných ECTS kreditů

V celkovém počtu 120 ECTS kreditů jsou zahrnuty 4 ECTS kredity, které studující získává za prokázání minimální jazykové kompetence.

B/ Vypracovat a ve stanoveném termínu odevzdat diplomovou práci. Její zpracování je svázáno se zapsáním dvojice povinných diplomových seminářů ZUR441 Seminář k diplomové práci I a ZUR442 Seminář k diplomové práci II. První z nich si studující zapisuje nejpozději dva semestry před předpokládaným odevzdáním a obhajobou práce (optimálně 3. semestr), druhý z nich v semestru, v němž předpokládá odevzdání a obhajobu práce (optimálně 4. semestr). Nelze zapisovat oba semináře v jednom semestru najednou. Podrobná pravidla pro absolvování diplomových seminářů a pro zpracování a podobu bakalářské práce najdete na webové stránce katedry: http://medzur.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/szz.

C/ Doložit univerzitou stanovenou minimální jazykovou kompetenci pro absolventa magisterského studia. Pravidla upravuje příslušný celouniverzitní/celofakultní předpis.

D/ Absolvovat v rámci studia nejméně jeden předmět vyučovaný v anglickém jazyce, vypsaný v rámci nabídky předmětů studovaného oboru. Pravidla upravuje směrnice FSS č. 4/2014 O předmětech v anglickém jazyce.

(?)

Státní závěrečná zkouška je v navazujícím magisterském stupni studia složena ze čtyř samostatně hodnocených částí – předmětů, a to Obhajoba diplomové práce, Dějiny médií a teorie kultury, Metody a techniky výzkumu médií a Teorie médií.

Struktura státní závěrečné zkoušky je zvolena tak, aby obsahové okruhy jednotlivých částí korelovaly především s obsahem povinných předmětů.

Předmět Dějiny médií a teorie kultury reflektuje především obsah povinných předmětů ZUR435 Dějiny médií v éře modernity, ZUR401 Základy studia kultury (sémiotická, narativní a diskurzivní analýza) a a ZUR427 Mediální projekt, mediální produkt a jeho webová prezentace. Zkouška je písemná.

Předmět Teorie médií reflektuje především obsah povinných předmětů ZUR402 Kritické teorie masových médií: masová kultura, média a společnost, ZUR432 Sociální teorie nových médií a ZUR433 Teorie žurnalistiky. Zkouška je písemná.

Předmět Metody a techniky výzkumu médií reflektuje především obsah povinných předmětů ZUR434 Metodologie mediálního výzkumu, ZUR401 Základy studia kultury (sémiotická, narativní a diskurzivní analýza) a ZUR427 Mediální projekt, mediální produkt a jeho webová prezentace. Zkouška je písemná.

Diplomová práce, která je obhajována v rámci předmětu Obhajoba diplomové práce, je ukotvena obecně ve všech povinných předmětech oboru a s ohledem na zvolené téma a metodu zpracování pak především v okruhu vybraných povinně volitelných předmětů, s nimiž souvisí. Jejím zpracováním student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a schopnost odborné práce pod vedením školitele. Obhajoba práce je ústní, hodnotí se zvládnutí a porozumění tématu a úroveň prezentace. Více informací lze nalézt na webové stránce katedry: http://medzur.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/szz.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Mediální studia a žurnalistika může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu. Na Fakultě sociálních studií MU lze ve studiu pokračovat v doktorském oboru Sociologie nebo Psychologie, v jejichž rámci mají studenti možnost zaměřit se na mediálně vědní témata pod vedením školitelů z oboru Mediální studia a žurnalistika.

(?)
0
Aktivní studenti
570

Specifikace oboru

Obor: Mediální studia a žurnalistika
Zkratka: ZU
Kód: 7202T004
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7202 N-KS Mediální a komunikační studia