Klasický řecký jazyk a literatura

Cesta ke kořenům naší civilizace.

Rozbalit vše

Bakalářský cyklus studia oboru Klasický řecký jazyk a literatura seznamuje studenty s atickým dialektem staré řečtiny, ve kterém byla napsána řada literárních děl zakládajících evropskou kulturní tradici. První čtyři semestry studia jsou zaměřeny na intenzivní studium normativní mluvnice s důrazem na morfologické aspekty jazyka, ve třetím ročníku studia student získává důkladnou průpravu ve starořecké syntaxi. Povinné interpretační prosemináře doplňují také volitelné předměty procvičující jazykové kompetence studentů na vybraných řeckých textech, jejichž výběr se průběžně obměňuje. Mimo jazykové stránky je u četeb kladen důraz rovněž na schopnost náležité kulturně-historické interpretace textů. Studenti si povinně zapisují také latinskou mluvnici, jejímž absolvováním získávají schopnost překládat s pomocí slovníku též latinsky psané texty. Vedle jazykových předmětů a četeb studium uvádí do sociokulturního prostředí antického světa prostřednictvím přednášek k antické literatuře, historii, mytologii a filosofii. Probíhající proces internacionalizace fakultní výuky umožňuje studentům navštěvovat i předměty vyučované v cizích jazycích (zejména v angličtině a nové řečtině).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důkladně popsat gramatiku atického dialektu staré řečtiny (morfologii i syntax);
  • jazykové interpretace originálního řeckého textu;
  • literárně-historické interpretace originálního řeckého textu;
  • důkladné orientace v řecké a římské literatuře starověku;
  • úspěšně aplikovat poznatky o časoměrném systému řecké poezie na dialogických partiích dramatického textu;
  • zevrubně popsat latinskou gramatiku, překládat originální text se slovníkem;
  • orientace v historickém vývoji antického světa;
  • orientace v lingvistické a literárněteoretické odborné terminologii, v pomocných disciplínách a vědeckých časopisech;
  • základní orientace ve starověkých reáliích.
(?)

Po úspěšném zakončení bakalářského studia klasické řečtiny bude mít absolvent všechny nezbytné filologické předpoklady pro samostatnou četbu starořeckých textů v atickém dialektu, které bude schopen interpretovat v širším sociokulturním kontextu antického světa. Osvojením morfologicky a syntakticky obtížného jazyka, který je dodnes přítomen ve značné části technické terminologie všech oblastí lidského vědění, absolvent získává předpoklady pro mnohem snadnější zvládnutí moderních jazyků indoevropské jazykové skupiny. Důsledná interpretace zakládajících textů evropské literatury vede ke kritickému myšlení a schopnosti přesně a jasně vyjadřovat své názory. Studiem antických pilířů evropské kultury a vzdělanosti absolvent nabývá schopnost orientace v myšlenkových a hodnotových systémech, které zakládají západní civilizační okruh. Absolvent bakalářského studia klasické řečtiny nalezne uplatnění zejména v humanitně zaměřených institucích, jakými jsou archivy, knihovny nebo muzea, a dále také ve všech profesích, které vyžadují široký všeobecně-kulturní rozhled a důstojný projev slovem a písmem. Své znalosti může absolvent bakalářského cyklu studia dále rozšiřovat v navazujícím magisterském studiu, jehož úspěšné završení opravňuje k výuce klasické řečtiny na klasických gymnáziích a vysokých školách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba aktivního studia je tři roky (max. prodloužená o jeden rok). Studium se ukončuje obhajobou bakalářské diplomové práce a složením státní bakalářské zkoušky. Pro přístup ke státní zkoušce musí student získat celkově 180 kreditů, což obecně zahrnuje: 160 kreditů za oborové předměty, 10 kreditů za Seminář k bakalářské diplomové práci a 10 kreditů za předměty společného základu FF (Filozofie, Tělesná výchova, 1 světový jazyk). Základ odborně profilujících předmětů oboru tvoří povinné předměty a jejich podíl činí u jednooborového studia 97 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k bakalářské práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 45 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 28 kreditů studenti získávají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní bakalářská zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. K ústní části zkoušky přistupuje student pouze po úspěšném složení písemné části (v případě úspěšného absolvování písemného testu a neúspěchu u ústní zkoušky nebude student v opravném termínu znovu opakovat písemný test). Náplní písemné části je překlad úryvku originálního neupraveného starořeckého textu (student má k dispozici slovník), test ze starořecké morfologie a syntaxe, aktivní překlad jednoduchých vět do řečtiny.

V ústní části zkoušky prokazuje student své znalosti starořeckého jazyka na překladu úryvku vybraného z povinné četby (samotné zkoušce předchází příprava v rozsahu 45 minut, student nemá k dispozici slovník). Během zkoušky jsou rovněž ověřovány studentovy znalosti v oblasti řecké a římské literatury a antické metriky.

Oblasti prověřované u státní bakalářské zkoušky a míra jejich znalosti:

1. Důkladná znalost atické normativní mluvnice;

2. znalost odborné lingvistické terminologie, povšechné znalosti o jazycích antického Středomoří;

3. důkladná znalost vývojových rysů řecké literatury a informovanost o jejích souvislostech s hlavními vývojovými stadii římské literatury;

4. všeobecná informovanost o místu věd o antickém starověku v komplexu společenských věd, o jejich dílčích disciplínách a vědecké metodologii;

5. důkladná sečtělost v autorech předepsané povinné četby.

(?)

Po úspěšném zakončení bakalářského studia může student pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož oboru. Přijímací zkouška může být prominuta těm, kdo složili bakalářskou zkoušku z klasického řeckého jazyka a literatury na ÚKS FF MU s celkovým prospěchem A, B, nebo C. Uznávají se však zpravidla jen výsledky dosažené v semestru, kdy se uchazeč do magisterského studia hlásí, nebo v semestru bezprostředně předcházejícím.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Klasický řecký jazyk a literatura
Zkratka: KR
Kód: 7310R081
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie