Etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace.

Rozbalit vše

Navazující magisterské studium Etnologie umožňuje získat posluchačům výklady o reáliích tradiční kultury materiální spolu s výklady o jevech kultury sociální a duchovní základní orientaci ve složité problematice geneze a vývoje jevů domácí etnické kultury ve vazbách na evropské prostředí. Přednášky z mimoevropské etnologie směřují proti etnocentrismu a evropocentrismu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • interpretovat reálie tradiční české kultury ve středoevropském a evropském kontextu;
  • zdůvodnit a posoudit výsledky svého samostatně realizovaného výzkumu;
  • srovnat jednotlivé metodologické směry v etnologii;
  • orientace ve složité etnické situaci Evropy.
(?)

Absolvent tohoto oboru získá vzdělání v oblasti etnologie, které mu umožní uplatnění v rámci základního a aplikovaného oborového výzkumu (akademie věd, muzejnictví, památková péče), ve státní správě (regionální kultura, národnostní menšiny, ochrana kulturního dědictví) a v mezinárodních institucích se zaměřením na etnickou problematiku. Vhodné uplatnění lze nalézt i v oblasti komunikačních médií (rozhlas, televize, film).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba magisterského studia etnologie činí 4 semestry, během nichž studenti musí získat 120 kreditů. Povinné předměty (30 kreditů) tvoří základ, povinně volitelné předměty (52 kreditů) si student zapisuje podle své badatelské orientace. Zbývající 4 kredity studenti získají z nabídky jiných oborů. Integrální součástí studia jsou oborová exkurze domácí či zahraniční. Pro studenty platí povinnost absolvovat předmět zaměřený na světový jazyk.

Studenti se řídí doporučeným studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je k dispozici na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška má ústní formu, v rámci které se prověřují znalosti adepta z hlediska následujících oblastí: 1) Teorie a metodologie oboru; 2) historiografie etnologického (etnografického, folkloristického) výzkumu; 3) Evropská kulturní historie a etnická problematika; 4) Oborová specializace.

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba magisterské práce (nejméně 140 000 znaků).

(?)

Absolvent magisterského studia Etnologie může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu Etnologie či příbuzného oboru.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Etnologie
Zkratka: ET
Kód: 7105T019
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta