Norský jazyk a literatura

Norwegian – enriching communication experience.

Rozbalit vše

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Norský jazyk a literatura je rozšířit dosaženou odbornou perspektivu na dimenzi skandinávskou, a to v kontextu historickém i současném. Cíleně jsou realizovány dvě strategie. První z nich je profil odborný a vědecký s akcentem filologickým (lingvistika, literatura) a přesahem interdisciplinárním (areálová studia, sociolingvistika). Druhou ze zmíněných strategií je pak profil praktický a aplikovaný, jehož konkrétním cílem jsou užité dovednosti jazykové (překladatelství, tlumočení) a komunikační (tvorba textů odborných a jiných). Koncepce magisterského studijního programu je založena na samostatné nebo kolektivní projektové činnosti, otevírá prostor pro exkurze, odborné stáže, studijní pobyty v Norsku a workshopy. Důležitým výstupem je proces psaní a samotná obhajoba magisterské diplomové práce (v norštině, angličtině, mateřském jazyce). Samostatnost a kreativní přístup i schopnost rozvoje kritického myšlení v rámci oboru jsou základními aspekty profilu absolventa.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Překládat a tlumočit z norštiny ve vybraných oblastech (student má také pasivní znalost dánštiny a švédštiny).
  • Číst a psát norské texty na úrovni C1/C2.
  • Rozpoznat a kriticky analyzovat problémy současné norské/skandinávské společnosti.
  • Zprostředkovat a interpretovat norskou a skandinávskou literaturu a kulturu.
(?)

Absolvent oboru najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočení, výuka na různých úrovních, redaktorská a jiná činnost v kultuře, publicistika, cestovní ruch) se absolventi uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce. Odborných a badatelských možností je možno využít při doktorském studiu blízkých oborů, jež jsou akreditovány na MU nebo na jiných univerzitách.

(?)

Největším počtem hodin jsou dotovány předměty literatury – nejen norské, ale i skandinávské, se zvláštním zaměřením na 20. stol., resp. současnou literaturu, dále lingvistické předměty (stylistika, syntax, historický vývoj norštiny). Systematická pozornost je věnována technikám překládání a tlumočení z různých oborů.

(?)

Organizace kulturních akcí, překládání a tlumočení jsou ohodnoceny kredity ve všech ročnících.

(?)

Magisterská práce (případně oborová) zpracovává zadané odborné téma lingvistické, literární, kulturní, historické, přičemž je zvláště hodnocena schopnost práce s prameny a odborný diskurs.

Státní závěrečná zkouška magisterská je písemná a ústní.

Je hodnocena samostatnost, schopnost kritického diskursu apod.

Výstupní jazyková kompetence: C1/C2.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Norský jazyk a literatura
Zkratka: NO
Kód: 7310T111
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta