Pomocné vědy historické

Rozbalit vše

Navazující magisterské studium pomocných věd historických připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro práci s různými typy historických pramenů. Cílem studia je prohloubení interpretační a metodologické výbavy v jednotlivých pomocněvědných disciplínách a aplikace nabyté teoretické výbavy při praktickém zpracovávání historických pramenů, především formou jejich kritických edic. Studenti si osvojí zásady interpretačních postupů a textové kritiky a budou schopni získané dovednosti z pomocných věd historických aplikovat v rámci interdisciplinárního přístupu v širším kontextu historických věd. Získají jazykové kompetence jak v současné odborné komunikaci v oboru, tak i v oblasti historických gramatik hlavních jazyků pramenů v českých archivech.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretická a metodologická východiska pomocných věd historických;
  • připravit kritickou edici vybraného historického pramene;
  • provést zpracování historických knihovních či archivních celků, popřípadě vybraných historických sbírek;
  • zpracovat náročné rešerše ke složitějším historickým problémům;
  • revidovat dosavadní závěry a navrhnout nové způsoby řešení a teorie.
(?)

Absolventi navazujícího magisterského studia pomocných věd historických budou především připraveni na další vědeckou dráhu v oboru, uplatní se při zpracovávání a katalogizaci historických archivních fondů a sbírek v archivech, v knihovnách s historickými knižními celky, v muzeích a galeriích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia v navazujícím magisterském studiu pomocných věd historických činí čtyři semestry.

Lze zvolit jednooborovou, nebo dvouoborovou formu studia.

Studenti jednooborového studijního programu musí pro přístup ke státní závěrečné zkoušce získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 74 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k magisterské práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 30 kreditů, si studenti volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Další 4 kredity získají absolvováním cizího jazyka pro odborné a akademické účely na úrovni B2. Z volitelných oborových předmětů (výběrové kurzy) splní 3 předměty. Zbývající kredity do celkového počtu 120 lze získat zapsáním zbývajících kurzů povinně volitelných či volitelných nebo kurzů oboru archivnictví či dalších historických věd, zejména s kódy HIB, popřípadě z celofakultní nebo celouniverzitní nabídky.

Studenti dvouoborového studijního programu, podle zvoleného typu studia (diplomové, nebo nediplomové), musí pro přístup ke státní závěrečné zkoušce získat celkově 70 kreditů (diplomové), nebo 50 kreditů (nediplomové) za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 55 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k magisterské práci) pro diplomové studium, nebo 45 kreditů pro nediplomové studium. Povinně volitelné předměty, jež tvoří 13 kreditů pro diplomové studium, nebo 3 kredity pro nediplomové studium, si studenti volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Další 2 kredity získají absolvováním cizího jazyka pro odborné a akademické účely na úrovni B2.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Studium jednooborového navazujícího magisterského studijního programu pomocných věd historických je ukončeno státní závěrečnou magisterskou zkouškou sestávající z těchto tří částí:

1. Obhajoba magisterské diplomové práce

2. Písemná zkouška z paleografie a ediční techniky

3. Ústní zkouška zahrnuje diplomatiku a paleografii.

K magisterské zkoušce se může přihlásit jen ten posluchač, který získal předepsaný počet kreditů a předložil magisterskou diplomovou práci.

Studium dvouoborového navazujícího magisterského studijního programu pomocných věd historických je ukončeno státní závěrečnou magisterskou zkouškou sestávající z těchto tří částí:

1. Obhajoba magisterské diplomové práce, nebo předložení a přijetí magisterské oborové práce

2. Písemná zkouška z paleografie a ediční techniky

3. Ústní zkouška zahrnuje diplomatiku a paleografii.

K magisterské zkoušce se může přihlásit jen ten posluchač, který získal předepsaný počet kreditů a předložil magisterskou diplomovou práci (v případě diplomového studia), nebo magisterskou oborovou práci (v případě nediplomového studia).

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru pomocné vědy historické může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Pomocné vědy historické
Zkratka: PV
Kód: 7105T043
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta