Srbský jazyk a literatura

Vydejte se na pomezí střední Evropy, Mediteránu a Balkánu – poznejte Srbsko.

Rozbalit vše

Bakalářské studium oboru Srbský jazyk a literatura je zaměřeno na aktivní ovládnutí jazyka, na teoretické i praktické zvládnutí gramatiky srbštiny, na získání solidní znalosti o srbské literatuře a kultuře v evropských souvislostech a na seznámení s historicko-kulturními specifiky vývoje srbského území a na formování srbské identity vlivem těchto specifik. Posluchač si během studia zároveň osvojí terminologii a základní metodologické přístupy lingvistiky a literární vědy. Absolventi získají komplexní filologické a kulturně-historické vzdělání se zaměřením na srbský jazyk, literaturu, kulturu a reálie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komunikovat v srbském jazyce slovem i písmem na úrovni B2;
  • zhodnotit srbský literární a kulturní vývoj v evropském kontextu;
  • analyzovat a komentovat aktuální politické, společenské a kulturní dění v Srbsku;
  • poskytovat překladatelské a tlumočnické služby z/do srbštiny;
  • aplikovat nabyté znalosti, dovednosti a metodologická východiska v praxi či dalším vzdělávání.
(?)

Absolventi se mohou uplatnit v kulturních institucích, v cestovním ruchu, ve firmách obchodujících se zeměmi bývalé Jugoslávie, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Student musí získat 80 kreditů z povinných kurzů, 71 kreditů z volitelných kurzů, 15 kreditů za seminář k bakalářské diplomové práci, 4 kredity za zkoušku z dalšího neslovanského jazyka (s výjimkou chorvatštiny), 4 kredity za zkoušku ze světového jazyka pro akademické účely, 4 kredity za zkoušku z filozofie pro posluchače nefilozofických oborů a 2 kredity za zápočty z tělesné výchovy.

Posluchači dvouoborového studia jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů na obou oborech kombinace dohromady (95 kreditů na diplomovém a 85 kreditů na nediplomovém oboru).

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce (resp. v nediplomovém dvouoborovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, respektive kontrolní šablonou jim přidělenou.

(?)

Povinná praxe není v rámci studijního programu vyžadována.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a zkoušky samotné. Bakalářská diplomová práce má rozsah 70 000 znaků a má za cíl dokázat kompetenci studenta vytvořit odborný text na téma náležící jeho oboru, schopnost odborné argumentace, analýzy a syntézy nabytých poznatků, ale také schopnost kritického myšlení.

Státní zkouška prověřuje znalosti nabyté během studia, a to v základních okruzích, jimiž jsou 1) jazyková kompetence (písemná část zkoušky: překlad a esej; ústní část zkoušky: dialog se zkoušejícím na různá témata), 2) jazykovědná kompetence (znalost fonetiky, fonologie, morfologie a syntaxe srbštiny), 3) literárněvědná kompetence (znalost dějin srbské literatury, schopnost interpretovat a analyzovat literární díla), 4) kulturně-historická kompetence (znalost srbských dějin, kultury a reálií).

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Srbský jazyk a literatura může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Sdružená jihoslovanská studia.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Srbský jazyk a literatura
Zkratka: SB
Kód: 7310R169
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie