Ukrajinský jazyk a literatura

Rozbalit vše

Studium oboru je zaměřeno na získání všestranné jazykové kompetence v ukrajinském jazyce, na poznání současného stavu i historie ukrajinštiny (synchronní a diachronní odborné jazykové disciplíny), a to i v kontextu ostatních slovanských a indoevropských jazyků, v literárněvědné části pak na poznání historie ukrajinské literatury, jejích specifik a genologického systému. V jazykovědných i literárněvědných disciplínách je důraz kladen také na konfrontační česko-ukrajinský přístup. Součástí studia je také přehled dějin a kultury Ukrajiny.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kvalitního písemného a ústního projevu v ukrajinštině;
  • využívat základní znalosti o společenské, politické a kulturní situaci na Ukrajině;
  • hovořit dalším slovanským jazykem podle své vlastní volby;
  • nezávisle a kriticky uvažovat v pojmech mateřského i ukrajinského jazyka.
(?)

Obor Ukrajinský jazyk a literatura poskytuje prohloubené filologické a

areálové vzdělání vhodné pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v

cestovním ruchu, na úrovni nižšího firemního managementu a připravuje

posluchače také na magisterské studium v oboru Ukrajinský jazyk a literatura nebo v oborech příbuzných na vysokých školách v České republice i v zahraničí.

(?)

Povinné předměty: hlavní linii studia tvoří jazykové a konverzační kurzy se závaznou posloupností zaměřené na aktivní zvládnutí ukrajinského jazyka (gramatiky, konverzace) se zvyšující se mírou náročnosti. Praktické jazykové kurzy jsou doplněny o teoretické předměty (fonetika, morfologie, lexikologie a lexikografie, syntax), které napomáhají hlubšímu osvojení jazyka. Studenti se rovněž seznamují s ukrajinskou literaturou – a to jak starou, tak klasickou, moderní a postmoderní. Nedílnou součástí odborné průpravy je seznámení s ukrajinskými reáliemi, zeměvědou a kulturou Ukrajiny. Při psaní bakalářské práce studentům pomáhá diplomový seminář. Pro získání širšího povědomí o slavistice a komplexnějšímu vzdělání jsou studenti rovněž povinni složit zkoušku z jiného slovanského jazyka a splnit předměty tzv. společného základu (filozofie, tělesná výchova, cizí neslovanský jazyk).

Volitelné předměty: volitelné předměty si studenti vybírají podle vlastního uvážení z celouniverzitní nabídky. Doporučovány jsou jim zejména ukrajinistické přednášky a semináře (ukrajinský pravopis, konverzační cvičení, dějiny Ukrajiny) a předměty ze slavistických a jiných filologických oborů.

(?)

Studenti mohou v rámci povinně-volitelného předmětu Odborná praxe absolvovat stáže v ukrajinsko-českých firmách.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících částí:

- písemná zkouška z ukrajinského jazyka

- ústní zkouška z ukrajinského jazyka

- ústní zkouška z ukrajinské literatury

Zkoušce předchází obhajoba diplomové práce.

Zkouška začíná písemnou částí, která je zaměřena na ověření znalosti gramatiky a lexika ukrajinského jazyka v rozsahu vyučovaném a požadovaném v předmětech Jazyková cvičení I–VI. Po ní následuje ústní část, při níž se ověřují znalosti ukrajinského jazyka (konverzace, morfologie, syntax) a ukrajinské literatury 19. a 20. století. Vyžadované znalosti a dovednosti odrážejí celé spektrum povinných předmětů, čímž potvrzují vhodnost jejich zařazení kategorie.

Před zahájením ústní zkoušky studenti mají čas na přípravu zadaných otázek.

(?)

V případě splnění podmínek přijetí mohou studenti dále pokračovat ve studiu magisterských oborů: Ukrajinský jazyk a literatura, Filologicko-areálová studia.

(?)
0
Aktivní studenti
5

Specifikace oboru

Obor: Ukrajinský jazyk a literatura
Zkratka: UJ
Kód: 7310R184
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. Halyna Myronova, CSc.