Pedagogika

Cesta pod povrch pedagogické reality.

Doktorské prezenční, čeština, 3 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 3 roky 
Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Cílem doktorského studijního programu je připravit studenty na vědeckou práci v pedagogických vědách, aby byli schopni připravit projekt výzkumu a realizovat jej s využitím adekvátních výzkumných metod a technik. Současně je cílem, aby se studenti dokázali orientovat v současných směrech a metodách pedagogického bádání a aktuálních poznatcích pedagogických věd.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Projektovat a realizovat pedagogický výzkum, evaluovat jeho výsledky.
  • Zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie, referátem na tuzemské i zahraniční konferenci.
  • Spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.
  • Využívat svých znalostí a zkušeností při řešení pedagogických problémů.
(?)

- Na vysokých školách, zejména na katedrách pedagogiky pedagogických, filozofických a podobně zaměřených fakult v ČR.

- V různých vzdělávacích organizacích a výzkumných (vývojových) pracovištích.

- V poradenských a manažerských organizacích.

(?)
  • Vychovatel
(?)

V 1. - 4.semestru studenti zapisují povinné předměty, které zahrnují metodologii pedagogického výzkumu, filozofii výchovy a pedagogiku.

V 5. semestru zapisuje student dva povinně volitelné předměty (jeden "jazyk" a jeden předmět odborný), v 6. semestru jeden povinně volitelný předmět.

V 6. semestru student podává přihlášku ke státní doktorské zkoušce včetně předložení tezí disertační práce.

V 7. semestru koná student státní doktorskou zkoušku včetně obhajoby tezí disertační práce.

V 8. semestru podává student přihlášku k obhajobě disertační práce a tuto práci obhajuje.

Ve všech semestrech studenti zapisují tyto předměty: Odborná orientace v oboru a Příprava disertační práce.

Během standardní doby studia student absolvuje následující aktivity směřující k rozvoji jeho akademických dovedností:

- Publikační činnost (4 příspěvky,u nichž je doktorand hlavním autorem, z toho minimálně 2 studie v časopise zařazeném v databázích WOS ISI, SCOPUS, ERIH nebo na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice).

- Aktivní účast na domácích konferencích (2x), aktivní účast na zahraniční konferenci, popř. stáž na zahraničním výzkumném pracovišti min. v rozsahu jednoho týdne (2x).

- Prokázání znalosti dvou cizích jazyků pro akademické účely.

- Povinnosti studenta prezenční formy studia spočívají ve vedení výuky (cca 4 hodiny týdně) a dále v odborných asistentských činnostech na katedrách a institutech dle specifikace vedoucího pracoviště (cca 4-8 hodin týdně).

(?)

Pedagogickou praxi absolvují studenti prezenčního studia na základní (střední) škole a na Katedře pedagogiky, kde se pod vedením zkušených akademických pracovníků podílejí na seminářích v bakalářském a navazujícím magisterském studiu tzv. společného základu.

(?)

1. Splnění požadavků vymezených ve studijním programu.

2. Obhajoba tezí disertační práce a státní doktorská zkouška z oboru pedagogika.

3. Obhajoba disertační práce.

Při státní doktorské zkoušce se formou odborné diskuse ověřují znalosti a dovednosti studentů zaměřené na tyto tematické okruhy:

- metodologii pedagogického výzkumu,

obecnější otázky pedagogiky jako vědy (filozofie výchovy, moderní teorie výchovy a vzdělávání) a pedagogická psychologie,

- specializované otázky z vybraných povinně volitelných předmětů, a to i vzhledem k zaměření disertační práce.

(?)
0
Aktivní studenti
117

Specifikace oboru

Obor: Pedagogika
Zkratka: PEDA
Kód: 7501V008
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7501 D-PD Pedagogika

Podrobné informace: http://www.ped.muni.cz/wscience --> Doktorské studium --> Přijímací řízení