Aplikovaná biochemie

Lidské tělo není nic jiného než soubor chemických reakcí a rovnováh.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský profesní studijní program Aplikovaná biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie, jako je biochemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie a fyzikální chemie, a biologie. Na základě svého zájmu si po absolvování prvního semestru volí student jedno ze zaměření - Klinická biochemie, Bioanalytická chemie a Biotechnologie. Absolventi jsou vybaveni jak teoretickými znalostmi, tak rozsáhlými základními praktickými zkušenostmi z příslušných laboratorních prací.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • navrhovat a provádět experimenty v oblastech klinické biochemie, biotechnologie a bioanalytické chemie;
  • používat moderní biochemické metody pro řešení problému v oblastech klinické biochemie, biotechnologie a bioanalytické chemie;
  • použít základní matematické a statistické znalosti pro vyhodnocování těchto experimentů;
  • zpracovat výsledky svých experimentů do podoby odborných publikací – protokolů, tezí, článků atd.;
  • využít své jazykové znalosti, především anglického jazyka, pro studium literatury a zpracování výsledků do výše uvedených forem.
(?)

Širší teoretický základ umožňuje absolventům oboru Aplikovaná biochemie pružné přizpůsobení požadavkům daného pracoviště a zvládnutí metod a postupů tam užívaných. Mají předpoklady pro další vývoj a specializaci v oblasti svého konkrétního uplatnění, jak ve směru chemické a biochemické analytiky, tak v oblasti biochemických procesů a výrob. Mohou též být kvalifikovanou pomocí při výzkumné a vývojové práci. Absolventi jsou připravováni pro rutinní práci v biochemických a podobných laboratořích ve zdravotnictví, průmyslu a výzkumných ústavech, dále vývojových a kontrolních pracovištích firem zabývajících se zdravotnickou a farmaceutickou problematikou apod. Jejich odborný základ jim umožní též uplatnění v managementu, marketingu a dealerství ve zmíněných odbornostech.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba trvání bakalářského studia je 6 semestrů. Pro přístup k Státní závěrečné zkoušce musí student získat 180 kreditů kombinací povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Základní povinné předměty zahrnují předměty matematického, fyzikálního, chemického a biologického základu a spolu s povinně volitelnými předměty tvoří 149 kreditů (včetně kreditů za bakalářské semináře a za vypracování bakalářské práce), zbývající volitelné předměty za 31 kreditů si student volí podle svého zájmu na základě doporučení v doporučeném studijním plánu.

Student dále musí vykonat zkoušku z anglického jazyka a absolvovat jeden předmět z nabídky tělovýchovných předmětů.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou nezávisle hodnocených částí. První z nich je obhajoba bakalářské práce, druhá je ústní zkouška. Zde si student, kromě povinné části z Biochemie a jejich metod, vybere další základní chemickou disciplínu - Anorganickou chemii, Fyzikální chemii, Organickou chemii nebo Analytickou chemii, nebo Molekulární biologii. V rámci této zkoušky jsou testovány základní znalosti studentů z výše uvedených chemických a biologických disciplín.

Více informací lze nalézt ne webových stránkách ústavu: http://orion.sci.muni.cz/student.htm (uvedené stránky jsou pouze v češtině).

(?)

Přestože je tento profesní studijní obor určen primárně pro přípravu absolventů na odchod do praxe, mohou jeho absolventi pokračovat ve studiu libovolném navazujícím magisterském oboru biochemie – Biochemie, Analytická biochemie, Biomolekulární chemie, Genomika a proteomika a především ve studiu navazujícího magisterského oboru Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách, jehož absolvováním získají kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je tento navazující magisterský obor akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

(?)
0
Aktivní studenti
161

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná biochemie
Zkratka: APL
Kód: 1406R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1409 B-AB Aplikovaná biochemie

Nejčastěji zapisované předměty