Slovinský jazyk a literatura

Slovinsko a slovinština – jedinečné prolnutí Střední Evropy, Středomoří i Balkánu.

Rozbalit vše

Bakalářské studium oboru Slovinský jazyk a literatura je zaměřeno na aktivní ovládnutí slovinského jazyka, na teoretické i praktické zvládnutí gramatického systému současné slovinštiny, na získání přehledu o dějinách slovinské literatury a kultury v evropském kontextu, na seznámení s kulturně-historickými specifiky vývoje slovinského území a na formování slovinské národní identity vlivem těchto specifik. Posluchač si během studia zároveň osvojí znalost terminologie a základních metodologických přístupů lingvistiky a literární vědy. Absolventi získají komplexní filologické a kulturně-historické vzdělání se zaměřením na slovinský jazyk, literaturu, kulturu a reálie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aktivně komunikovat slovem i písmem ve slovinském jazyce na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • analyzovat a komentovat aktuální politické, společenské a kulturní dění ve Slovinsku;
  • charakterizovat a zhodnotit slovinský literární a kulturní vývoj v evropském kontextu;
  • poskytovat překladatelské a tlumočnické služby z/do slovinštiny;
  • pracovat s odbornými texty ze svého oboru a samostatně vytvářet kratší odborné texty splňující na ně kladená formální a obsahová kritéria a respektující základní pravidla vědecké práce;
  • aplikovat nabyté znalosti, dovednosti a metodologická východiska v praxi či dalším vzdělávání.
(?)

Absolventi se mohou uplatnit v kulturních institucích, v cestovním ruchu, ve firmách obchodujících se Slovinskem, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné a volitelné předměty.

Student jednooborového studia musí získat 79 kreditů z povinných kurzů, 72 kreditů z volitelných kurzů, 15 kreditů za seminář k bakalářské diplomové práci, 4 kredity za zkoušku z dalšího slovanského jazyka, 4 kredity za zkoušku ze světového jazyka pro akademické účely, 4 kredity za zkoušku z filozofie pro posluchače nefilozofických oborů a 2 kredity za zápočty z tělesné výchovy.

Posluchači dvouoborového studia jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů na obou oborech své kombinace dohromady. V rámci oboru Slovinský jazyk a literatura se jim započítá 79 kreditů z povinných kurzů, 15 (5) kreditů za seminář k bakalářské diplomové (oborové) práci, 2 kredity za zkoušku ze světového jazyka pro akademické účely, 2 kredity za zkoušku z filozofie pro posluchače nefilozofických oborů a 1 kredit za zápočet z tělesné výchovy.

Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské diplomové práce (resp. v nediplomovém dvouoborovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, respektive kontrolní šablonou jim přidělenou.

(?)

Povinná praxe není v rámci tohoto studijního programu vyžadována.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a zkoušky samotné. Bakalářská diplomová práce má rozsah 70 000 znaků a má za cíl prokázat kompetenci studenta vytvořit odborný text na téma náležící jeho oboru, schopnost odborné argumentace, analýzy a syntézy nabytých poznatků, ale také schopnost kritického myšlení.

Státní zkouška prověřuje znalosti osvojené během studia, a to v základních okruzích, jimiž jsou 1) jazyková kompetence (písemná část zkoušky: překlad a esej; ústní část zkoušky: dialog se zkoušejícím na různá témata), 2) jazykovědná kompetence (znalost fonetiky, fonologie, morfologie a syntaxe slovinštiny), 3) literárněvědná kompetence (znalost dějin slovinské literatury, schopnost interpretovat a analyzovat literární díla), 4) kulturně-historická kompetence (znalost slovinských dějin, kultury a reálií).

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Slovinský jazyk a literatura může po splnění podmínek přijetí pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Sdružená jihoslovanská studia.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Slovinský jazyk a literatura
Zkratka: SL
Kód: 7310R167
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie

Další informace o oboru jsou dostupné na webu Ústavu slavistiky FF MU:

http://www.phil.muni.cz/wusl/home/studium.