Čeština pro cizince

Řeč je sama duše a kultura národa. K. Čapek

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský studijní program čeština pro cizince je koncipován jako ucelený studijní program pro zahraniční zájemce o studium českého jazyka (tj. obor je určen zahraničním studentům a cizincům žijícím na území České republiky), jejichž znalost praktického českého jazyka odpovídá úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, neboť výukovým jazykem oboru je čeština. Během studia si posluchači osvojí komplexní soubor odborných znalostí současného českého jazyka a české literatury jakožto výsledku jejich tisíciletého vývoje. Zároveň získají přehledné vědomosti z teorie jazykovědy a literatury.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného projevu ústního i písemného v českém jazyce;
  • být dobře vybaven vědomostmi o českých dějinách a kultuře – zejména o české literatuře;
  • ústního i písemného projevu v českém jazyce dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni C2.
(?)

Absolvent bakalářského studia oboru čeština pro cizince se může uplatnit v akademickém prostředí – zabývaje se problematikou českého jazyka jako jazyka cizího a české literatury na zahraničních pracovištích. Kromě práce v oboru (redaktorská činnost, publicistika, média, knihovny, archivy, tlumočnictví, překladatelství) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském i českém jazyce (např. odborní pracovníci na zastupitelských úřadech svých zemí v ČR i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, jazykoví poradci v soukromých firmách, v kulturních institucích).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní délka studia oboru je šest semestrů, je nutné celkem získat nejméně 180 kreditů dohromady za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Do povinných kreditů se počítají kredity získané v předmětech zaměřených na přípravu k bakalářské práci a za povinnou filozofii. Student se řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Závěrečnou zkoušku tvoří tři dílčí ústní otázky z praktického jazyka, teorie českého jazyka a české literatury.

Student ukončuje obor jako diplomový. Součástí je obhajoba bakalářské práce.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Český jazyk a literatura pro české studenty, jakož i v dalších filologických oborech.

(?)
0
Aktivní studenti
14

Specifikace oboru

Obor: Čeština pro cizince
Zkratka: CC
Kód: 7310R040
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie

Nejčastěji zapisované předměty