Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Vidíme film zevnitř.

Rozbalit vše

Cílem magisterského studia je vychovávat absolventy disponované pro vysoce kvalifikované a specializované profese v oblastech filmové vědy, věd o umění, humanitních a společenských věd, kulturních institucí a médií a subjektů kreativních a kulturních průmyslů.

Magisterské studium poskytuje systematický soubor pokročilých a specializovaných znalostí a dovedností v oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd.

Program vychází vstříc individualizovaným studijním zájmům, důraz je kladen na projektovou formu výuky a na realizaci magisterské práce, u níž se předpokládá výzkumná složka.

Standard odpovídá úrovni pokročilého specializovaného vzdělání.

Studijní plán je založen na soustavě převážně volitelných a částečně povinných předmětů, jejíž součásti tvoří:

1) přednášky a semináře z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu,

2) specializované semináře zaměřené na realizaci magisterské práce,

3) výběrové výzkumné a projektové kurzy,

4) přednášky předních odborníků ze zahraničních univerzit (v angličtině),

5) modul prakticky orientovaných kurzů domácích odborníků z praxe (z oblasti produkce, dramaturgie a scenáristiky, distribuce, festivalů, televizního programování ad.),

6) odborné praxe v institucích filmového průmyslu a zahraniční stáže (typicky v rámci programu Erasmus).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Užívat systematické a pokročilé znalosti v teorii, metodologii a dějinách oboru v širším kontextu humanitních a společenských věd.
  • Užívat teoretické a metodologické specializace (související s badatelským zaměřením).
  • Užívat metody kritického myšlení, čtení a akademického psaní.
  • Účastnit se týmové práce na projektu a provádět veřejné odborné prezentace.
  • Užívat zkušenosti z praxe z oblasti filmového průmyslu, respektive z oblasti kulturních a kreativních průmyslů, a ze zahraniční stáže.
(?)

Zatímco bakalářské vzdělání dává předpoklady zejména k praxi v aplikovaných disciplinách, magisterské (a doktorské) vzdělání rozšiřuje kvalifikaci na vysoce kvalifikovanou a vysoce specializovanou činnost v oblasti základního výzkumu.

Základní oblasti uplatnění:

1) Samostatná a specializovaná odborná, pedagogická a badatelská činnost na univerzitách, v akademických institucích a na dalších odborných pracovištích (veřejné a státní instituce typu Národního filmového archivu).

2) Kulturní a filmová žurnalistika a publicistika v tištěných a elektronických médiích, public relations; ediční a překladatelská činnost.

3) Kulturní management: řídící pracovníci kin, kulturních a vzdělávacích institucí, filmových festivalů apod.

4) Dramaturgická a produkční praxe: film, televize, kina, festivaly.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Během magisterského studia, které standardně trvá 2 roky (4 semestry), je nutno získat celkem 120 kreditů, a to podle následujícího zadání:

- 30 kr. za povinné předměty, které tvoří soustavu magisterských seminářů určených k realizaci magisterské práce,

- 60 kr. za povinně volitelné předměty, což zahrnuje též povinnost absolvovat čtyři kurzy (20 kr.) vedené zahraničními odborníky v angličtině,

- 26 kr. za volitelné předměty včetně předmětů mimo mateřský obor,

- 4 kr. za zkoušku ze světového jazyka.

Tento studijní plán platí pro jednooborové studium, pro dvouoborové studium je adekvátně upraven.

(?)

Praxe je součástí volitelných oborových předmětů. Každý student může během magisterského studia absolvovat dvě praxe vedené pod předmětem Odborná praxe I–II (předpokládá se jedna praxe ročně).

Zápočet lze získat za tyto druhy odborné činnosti v rámci oboru: 1) za činnost publikační: studie (v rozsahu nejméně 10 normostran) nebo soubor článků (v rozsahu nejméně 20 normostran) publikované v odborném či oborovém titulu; 2) za činnost konferenční: příspěvek na oborové konferenci; 3) za činnost ediční a redakční: editor tematické publikace – knihy, sborníku, redaktor časopisu; 4) za dramaturgii či produkci filmového festivalu nebo přehlídky; 5) za odbornou stáž (v délce min. jednoho měsíce). Další možnosti nejsou vyloučeny. Při hodnocení výsledku se bere v úvahu jednak odborná povaha a kvalita výstupu, jednak relevance platformy, na níž byl výstup realizován.

Odborné stáže se uskutečňují v institucích jako Národní filmový archiv, Státní fond kinematografie, Česká televize, festivaly MFF Karlovy Vary nebo MFDF Jihlava, produkční společnosti, brněnské kino Scala (kde se realizuje pravidelný projekt Studentského kina) apod.

(?)

Magisterská státní závěrečná zkouška má dvě bezprostředně na sebe navazující části:

1) Ústní obhajoba magisterské práce

2) Ústní zkouška dle zadaných okruhů a literatury. Zkoušku tvoří tři otázky, z nichž první si student zvolí sám.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu oboru teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury – specializace na filmovou vědu, případně jiného oboru (pokud to pravidla daného oboru umožňují).

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Zkratka: FAV
Kód: 8104T009
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8109 N-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.