Algebra a diskrétní matematika

Abstrakcí k pochopení

Rozbalit vše

Posláním tohoto magisterského oboru je vzdělávání matematických

odborníků s velmi rozvinutým abstraktním myšlením.

Je určen zejména pro studenty, kteří neradi přejímají znalosti bez

hlubšího pochopení podstaty a souvislostí.

Obor je zaměřen na moderní odvětví algebry a diskrétní matematiky,

včetně aplikací v teoretické informatice.

Při výuce je důraz kladen na formálně přesné vyjadřování. Studium je

koncipováno tak, aby kromě širších základů celého odvětví student dosáhl

hlubších znalostí v jedné konkrétní disciplíně dle vlastního výběru.

Při studiu této disciplíny je typický blízký kontakt s vědeckým

týmem, který se daným oborem zabývá.

Absolvováním oboru tak získá student jasnou představu, zda se má v

budoucnu věnovat výzkumu, nebo přejít do praxe.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • objasnit zásadní výsledky z algebry a diskrétní matematiky;
  • rozpoznat obecný algebraický koncept v jiných matematických disciplínách;
  • používat formální matematický jazyk k vyjadřování ideí;
  • sepsat formální matematický text;
  • vytvářet korektní matematické důkazy.
(?)

Absolvent ovládá pokročilé metody algebry a diskrétní matematiky. Může se dobře uplatnit v základním výzkumu a ve výuce na vysokých školách. Může se i profilovat směrem k informatice a být připraven k uplatnění v praxi, například při vytváření matematických modelů, použití kombinatorických algoritmů a tvorbě softwaru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 68 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 18 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 34 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Studijním katalogy jednotlivých imatrikulačních ročníků jsou přístupné ze stránek fakulty.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. U obhajoby diplomové práce se hodnotí porozumění tématu práce a úroveň prezentace. V rámci ústní zkoušky student prokazuje všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a o širších souvislostech mezi nimi. Student obdrží tři otázky, po jedné z každého z následujících tématických okruhů: 1) Základy abstraktní matematiky; 2) Algebraické struktury a aplikace; 3) Diskrétní matematika.

Více informací lze nalézt na stránce ústavu: "http://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-magisterske-studium/310-mgr-szz-algebra-a-diskr-matematika.html".

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu. Na Masarykově univerzitě lze pokračovat ve studiu v různých oborech doktorských programů Matematika či Informatika.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Algebra a diskrétní matematika
Zkratka: ALG
Kód: 1101T002
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1101 Rig-MA Matematika
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta