Materiálová chemie

Nové materiály jsou základem nových technologií.

Rozbalit vše

Cílem dvouletého magisterského studijního oboru Materiálová chemie je rozvinout znalosti studentů předchozího bakalářského studia zejména chemie, fyziky a inženýrských oborů tak, aby ukončili studium jako vysokoškolsky kvalifikovaní odborníci v oblasti materiálových věd. Studium je zaměřeno na aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností, na jejichž základě bude absolvent schopen samostatně provádět experimentální i teoretickou činnost. Obor je zaměřen na prohloubení základních znalostí chemie, fyziky a materiálového inženýrství do oblasti technologie materiálů, přípravy nových materiálů, provádění charakterizace a fyzikálních zkoušek materiálů a aplikaci teoretických fyzikálně chemických a kvantově chemických metod pro materiálový design.

Studenti se mohou v průběhu dvou let v rámci vhodného výběru povinně volitelných předmětů profilovat a zaměřit se speciálně, např. na syntézu, přípravu a výrobu materiálů na bázi kovů, anorganických a organických materiálů včetně materiálů nanostrukturovaných.

Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické a praktické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí moderních metod výzkumu a získávání pokročilých znalostí o materiálech. Tato příprava vytváří nejen teoretický a praktický základ pro další uplatnění absolventů v praxi, ale vybavuje absolventy též znalostmi pro následné studium v navazujících doktorských programech. Studenti mají možnost se zapojit do výzkumných programů v rámci řešení grantových projektů, které jsou orientovány do oblasti výzkumu nových materiálů včetně těch nanostrukturovaných se specifickými užitnými vlastnostmi (katalyzátory, termoelektrické materiály, senzory apod.), do oblasti kvantově chemických výpočtů tuhé fáze a do oblasti studia struktury materiálů. Pro tyto účely je k dispozici moderní přístrojové vybavení pro experiment i výpočetní technika pro teoretické studium materiálů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v konstrukčních materiálech a materiálech pro speciální technologie;
  • podílet se na vývoji, přípravě a výrobě materiálů konvenčních, pokročilých a nových;
  • provádět chemickou charakterizaci předložených materiálů moderními chemickými a fyzikálními technikami;
  • orientovat se v běžné přístrojové technice celého chemického oboru, provádět výpočetní modelování vlastností materiálů;
  • prokazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, odpovídající soudobému stavu poznání v oboru materiálové chemie;
  • pracovat na mezinárodní úrovni se zdroji informací v oboru, orientovat se v literatuře a vyhledávat v ní požadovaná data.
(?)

Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na vývoj, přípravu, zpracování a charakterizaci jak klasických materiálů kovových, keramických, skel, polymerních, polovodičových, tak všech nových progresivních materiálů, jako těch hybridních, kompozitů, biomateriálů a nanomateriálů. Stejně jsou připraveni uplatnit se v komerčních a průmyslových institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném příbuzném oboru technických nebo přírodních věd.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Pro vytvoření studijního plánu v magisterském oboru Materiálové chemie může student využít doporučeného studijního plánu, který rovnoměrně rozkládá studium do standardní doby dvou let a zaručuje studentům, kteří podle něho studují, splnění povinností nutných k ukončení magisterského studia během této standardní doby. Studijní plán sestává z povinných předmětů a studentem vybraných doporučeně volitelných předmětů.

Pro přistoupení ke SZZ musí student získat na oboru nejméně 120 ECTS kreditů z povinných a volitelných předmětů. Z volitelných předmětů pak minimálně 112 ECTS kreditů z předmětů z přírodovědeckých, matematických nebo informatických věd a z toho minimálně 100 kreditů za předměty z oboru chemických věd. Volitelné předměty zvláště vhodné pro magisterský studijní program Chemie jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu jako doporučeně volitelné. Každý akademický rok studia musí student absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení Zacházení s chemickými látkami. U povinných předmětů musí student respektovat stanovené návaznosti na předměty, u kterých je vyžadováno předchozí absolvování. Student musí dále během studia zpracovat diplomovou práci na zadané téma, které si volí z nabídky v oboru.

Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty –http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy.

(?)

Studenti magisterského oboru Materiální chemie mají v 2. semestru povinnost absolvovat odbornou praxi. Tato povinnost může být ale splněna již během jejich bakalářského studia. Odborná praxe je třítýdenní a studenti si ji sami individuálně domlouvají na chemicky zaměřených pracovištích (výrobní podnik, výzkumný ústav, laboratoř apod.). Mimo to mohou využít podniků a institucí, se kterými má Ústav chemie smluvní spolupráci.

(?)

Státní závěrečná zkouška je ústní. Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent má všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z jednotlivých oborů a širších souvislostech mezi nimi, a že je schopen vést debatu na odborné úrovni. Smyslem zkoušky není opakování zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušení detailních znalostí.

Státní zkouška sestává z hlavního předmětu Materiálová chemie. Zkouška klade důraz na důkladné porozumění souvislostem a poznatkům získaným absolvováním povinných a povinně volitelných kurzů magisterského studia, přihlédnuto je ke specializaci kandidáta, dané zaměřením jeho diplomové práce. Součástí státní závěrečné zkoušky je též obhajoba diplomové práce, při níž má uchazeč prokázat schopnost prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba diplomové práce má formu ústní prezentace, během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy, použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu diskuse.

(?)

Absolvent magisterského oboru Materiálová chemie může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu zejména chemie nebo materiálového inženýrství. Na Přírodovědecké fakultě MU je možné pokračovat v doktorském programu v navazujícím oboru Materiálová chemie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Materiálová chemie
Zkratka: MATR
Kód: 1407T007
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1407 Rig-CH Chemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta