Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy

Příroda je mnohem různorodější

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

V bakalářském stupni studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy jsou studenti připravováni v kombinaci dvou oborů. Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Oborové znalosti umožní výkon povolání přírodovědného zaměření se stupněm Bc vzdělání (např. ve státní správě). Vedle profesního vyústění je absolvent připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia programu Učitelství pro základní školy nebo Učitelství pro střední školy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • získá odborné teoretické i praktické znalosti a dovednosti oboru Přírodopis (v dílčích disciplínách jako neživá příroda, botanika, zoologie, ekologie, fyziologie rostlin a živočichů, antropologie), pedagogika, psychologie
  • aplikovat základní laboratorní techniky včetně práce s mikroskopem
  • respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti žáků ve vzdělávacím procesu
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe
(?)

- pedagogický asistent učitele přírodopisu na základních školách

- instruktor ve střediscích volného času a v ekologických centrech

- výkon povolání přírodovědného zaměření se stupněm Bc vzdělání (např. ve státní správě)

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba programu činí 3 roky.

Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

(?)

oborová praxe v procesech s biologickou tématikou

(?)

- úspěšné absolvování povinných a předepsaných povinně volitelných předmětů ve smyslu oborového studijního plánu

- SZZ ze dvou částí:

a) písemné prověření oborových znalostí (forma testu s výběrem odpovědí)

b) dovednosti poznávání přírodnin (rovnoměrné zastoupení objektů neživé přírody, botaniky, zoologie a antropologie) Váha části ad a) je 66,7 %.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30 - 50 normostran.

Více informací lze nalézt na stránce katedry biologie.

(?)

Bakalářské studium kombinace oborů pedagogického asistentství může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
119

Specifikace oboru

Obor: Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Zkratka: PR3
Kód: 7507R014
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Nejčastěji zapisované předměty