Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Studijní obor Výtvarná výchova pro základní je zásadní oporou rozvoje kreativního myšlení. Hlavním cílem je směřovat k vyváženému rozvoji praktických výtvarných aktivit uměleckého charakteru s teoretickými poznatky z oboru dějin umění, výtvarné teorie i výtvarných technologií. Vyučovací předměty i další práce katedry jsou koncipovány tak, aby studium současně rozvíjelo koordinační, kurátorské a organizační kompetence, díky nimž je absolvent schopen kvalitně a na profesionální úrovni prezentovat výsledky výtvarné práce ve výuce, zejména na úrovni středoškolské.

Koncepce studia se současně snaží rozvíjet dlouhodobá specifika brněnského pracoviště, které se zaměřuje na problematiku zprostředkování umění a rozvíjení schopností pedagoga pracovat s dětmi a středoškolskými studenty přímo v galerii před uměleckými originály. Studium tak nabízí komplexní odbornou cestu k rozvoji kreativity, metodické práce i vlastní autorské umělecké činnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikace vyvážené proporce praktických dovedností a teoretických znalostí i metodologických a metodických zkušeností;
  • umí samostatně rozhodovat o vhodnosti a charakteru využívaných uměleckých procesů a výtvarných činností a přiměřeně k věku;
  • používat zkušenosti z kontaktu s uměleckými díly a dokáže živým a srozumitelným způsobem své svěřence vést k zájmu o kulturu a umění;
  • orientovat se v aktuálním umění s osobním zájmem a nabízet žákům a studentům přístupové cesty k vlastní tvorbě i k získáváním navazujících zážitků i teoretických a historických poznatků.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován k výkonu profese učitele výtvarné výchovy na základní a střední škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z výtvarného oboru. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými znalostmi obsahu výtvarné výchovy na základních školách i specifiky škol středních a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SOŠ a konzervatoře
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 81 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 24 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 15 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:

- Výtvarná výchova včetně oborovědidaktických předmětů;

- Druhý obor včetně oborové didaktiky;

- Obhajoba diplomové práce;

- Pedagogicko-psychologický základ pro navazující magisterské studium.

Tematické okruhy a otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru výtvarná výchova:

a. Teorie a dějiny výtvarného umění

b. Teorie vyučování

Požadavky kladené na kandidáta při státní závěrečné zkoušce vycházejí z cílů, které jsou vyjádřeny v profilu absolventa vysokoškolského magisterského studia výtvarné výchovy a dalších výtvarných oborů: zde jsou formulovány standardní tvůrčí schopnosti, vědomosti a pedagogické předpoklady nezbytné k dosažení způsobilosti pro práci učitele výtvarné výchovy. Státní závěrečná zkouška navazuje na vykonané dílčí zkoušky, na zkoušku bakalářskou a na práce vytvořené během studia podle požadavků učebních plánů.

Zkouška se koná formou ústního pohovoru a z jednoho oboru trvá zpravidla 30 min. Kandidát má v tematice, kterou si losem zvolí, prokázat mj. schopnost vymezit a utřídit základní pojmy, uvést v souvislostech hlavní problémové linie (události, díla, osobnosti aj.), své závěry kultivovaně v uceleném projevu přednést a s porozuměním odborně reagovat na doplňující otázky k tématu.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu. Na Pedagogické fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím doktorském oboru Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky.

(?)
0
Aktivní studenti
71

Specifikace oboru

Obor: Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
Zkratka: VV2
Kód: 7503T112
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy