Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty. – Tomáš Garrigue Masaryk

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Základním cílem navazujícího magisterského studijního programu je příprava učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího předmětu – Občanská výchova (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a společnost vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium proto poskytuje studentům integrované znalosti a dovednosti vycházející z oboru občanské výchovy a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství. Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele občanské výchovy na základních školách, rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky ze společenskovědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi. Neméně důležitým cílem je vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich občanské zapojení v životě demokratické společnosti. Absolvent získává komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti Učitelství občanské výchovy pro ZŠ. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech ze souboru společenskovědních disciplín. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna získanými didaktickými znalostmi obsahu spojeného s výukou občanské výchovy na základních školách a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými znalostmi a dovednostmi (znalostmi širších základů vzdělávání a výchovy, znalostmi vzdělávacích a výchovných postupů, znalostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vytvořit obecný obraz společnosti a porozumět lidské roli ve společnosti  (z historického a zejména současného pohledu) na základě získaných znalostí v oblasti společenských věd;
  • pochopit, interpretovat a kriticky posuzovat texty ze sociálních věd;
  • aplikovat získané znalosti a dovednosti do výuky občanské výchovy na základních školách;
  • plánovat vyučovací hodiny za použití kombinace různých metod a forem výuky;
  • začleňovat moderní přístupy (projektové vyučování, problémové učení);
  • aplikovat získané znalosti a dovednosti, jako odborný pracovník se specializovat i na spolupráci s orgány a institucemi Evropské unie v oblastech veřejné správy, neziskových organizací a soukromého sektoru;
  • využívat moderní informační technologie.
(?)

Jako učitel občanské výchovy výchovy pro základní školy, instruktor v  centrech volného času, odborný pracovník ve státní správě, nevládních organizacích a v soukromém sektoru se specializací na spolupráci s orgány Evropské unie.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Magisterský studijní program trvá 2 roky (120 ECTS kreditů).

U studia dvouoborového magisterského programu je nutné kombinovat jeden studijní obor s jiným: Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Historie, Francouzský jazyk a literatura, Hudební výchova, Křesťanská výchova, Matematika, Německý jazyk a literatura, Ruský jazyk a literatura, Technické a informační vzdělávání, Výtvarná výchova, Zeměpis.

(?)

Reflektované pedagogické praxe jsou v souladu s Rámcovou koncepcí. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Praxe v navazujícím magisterském studiu jsou nadstavbou na praxe realizované v přípravě na roli asistenta v bakalářském studiu.

Povinné předměty pedagogické praxe jsou Učitelská praxe 2 a Učitelská praxe 3. Na konci praxí v magisterském studiu by student měl autonomně působit ve třídě a stát se začínajícím učitelem, který své kompetence rozvíjí v dalším vzdělávání.

(?)

Studium končí státní závěrečnou zkouškou. Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba magisterské práce.

Obsah státní závěrečné zkoušky vychází z pilířových společenskovědních disciplín, které tvoří povinné předměty, a oborové didaktiky.

Okruhy:

Mezinárodní vztahy

Etika

Česká filosofie

Estetika

Kulturní antropologie

Kapitoly z českých dějin

Globální problémy lidstva

Didaktika občanské výchovy

Další část je z pedagogicko-psychologického základu, která je pro navazující magisterské studium společná pro studenty studijního programu Učitelství pro ZŠ a obhajoba magisterské práce.

(?)

Jednoleté studium základů společenských věd pro střední školy.

Doktorandské studium pedagogiky.

(?)
0
Aktivní studenti
248

Specifikace oboru

Obor: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Zkratka: OV2
Kód: 7503T046
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.