Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Cílem studijního oboru Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy je připravit učitele pro základní školy v kombinaci dvou aprobačních předmětů. Obsahem studia je kurz oborové didaktiky s rozšiřujícími doplňujícími disciplínami oboru. Studijní obor Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Obor je vnitřně členěn do šesti povinně volitelných specializací se zohledněním druhu postižení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a z jedné volitelné specializace týkající se specifických poruch učení. Z povinně volitelných specializací se jedná o mentální postižení, tělesné postižení a souběžné postižení více vadami, o narušenou komunikační schopnost ve spojení s mentálním postižením, o zrakové postižení, sluchové postižení a poruchy chování. Rovnocennou součástí studia jsou pedagogicko-psychologické předměty, které dávají teoretický základ oborové didaktice s propojením s učitelskou profesní praxí na základních školách. Obor se studuje v prezenční a kombinované formě a má přímou návaznost na bakalářské studium Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání v programu specializace v pedagogice.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky,
  • využívat základní komunikační vědomosti a dovednosti
  • využívat znalosti a dovednosti z oboru, komunikační a edukační znalosti a dovednosti
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se SVP do výuky (individuální přístup i práce se skupinou),
  • ovládar práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni speciálního pedagoga (speciálně pedagogická diagnostika, IVP, intervence, práce s jednotlivcem i se skupinou)
  • metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu
(?)

Absolvent získá kompetence k výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, znalosti a dovednosti z oboru speciální pedagogika, komunikační a edukační znalosti a dovednosti, adaptabilita a schopnost rekvalifikace pro profese v oboru – speciální pedagogika, v edukačních činnostech, ve státní správě i managementu. Uplatnění absolventa je směrováno na profesi učitele – speciálního pedagoga žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách. Díky obecnosti a kombinaci šíři oborů má předpoklady pro práci v řadě profesí, např. ve státní správě, firemním managementu, apod.

(?)
  • Speciální pedagog
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

- všeobecný základ: pedagogika, psychologie, cizí jazyk ve společném základu, metodologie, internacionalizace oboru speciální pedagogika,

- speciálně pedagogický základ: patopsychologie, intervence 3P žáků s ADHD/ADD, strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole, inkluzivní didaktika, Inclusive Education,

- specializace speciální pedagogiky: edukace žáků s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s poruchami chování a se specifickými poruchami učení.

Standardní doba studia činí 2 roky (4 semestry). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkem 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Studenti se řídí průchodem studia studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Seminář k učitelské praxi

Učitelská praxe 1

Učitelská praxe 2

Učitelská praxe 3

U dvouoborového studia se uvádí praxe v předmětech pedagogicko-psychologického základu pro navazující magisterské studium (garant katedra pedagogiky). Pro realizaci praxe se postupuje podle Manuálu pro pedagogickou praxi (autoři Bartoňová, M., Pipeková, J. Brno: MU, 2011). Bližší informace viz http//www.ped.muni.cz.

(?)

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Pedagogika a psychologie (společný základ zajišťuje katedra pedagogiky a psychologie)

Obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře, i když bude zadaná na jiné katedře, téma bude vždy peciálněpedagogické). Viz oborové standardy Speciální pedagogiky pro závěrečné práce (http//www.ped.muni.cz).

Student si volí po dvou otázkách z části povinné, povinně volitelné a volitelné, pokud si volitelný předmět SZZ zvolí.

Část povinná: Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole (písemný test.

Část povinně volitelná (1 předmět): A) Edukace žáků s mentálním postižením, B) Edukace žáků s tělesným a souběžným postižením více vadami, C) Edukace žáků s narušenou komunikační schopností a s mentálním postižením, D) Edukace žáků se sluchovým postižením, E) Edukace žáků se zrakovým postižením, F) Edukace žáků s problémy/poruchami chování.

Část volitelná: Specifické poruchy učení.

(?)

Čtyřletý doktorský studijní program/obor Speciální pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
92

Specifikace oboru

Obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Zkratka: SP2
Kód: 7506T023
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy