Český jazyk a literatura

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Dvouoborové studium kombinace navazujících magisterských studijních oborů učitelství pro střední školy je určeno absolventům bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání příslušné kombinace dvou studijních oborů nebo příslušného dvouoborového studia.

Profil absolventa studijního oboru obsahuje : vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních: - široké odborné speciální znalosti a dovednosti z českého jazyka a literatury: a) jazyková část: - poznání podstaty a základních funkcí jazyka, znalost specifik českého národního jazyka a jeho útvarů (např. problematiku dialektologie), pozice češtiny v kontextu slovanských (resp. světových) jazyků, poznání tendencí vývoje českého jazyka (historická mluvnice) a jeho základních tendencí v současnosti; - zvládnutí jazyka jako nástroje funkčního dorozumívání a předpokladu úspěšného vzdělávání; získání poznatků o uplatnění současné češtiny v různých komunikačních sférách a stylových oblastech, tj. plynule obstát ve funkční a kultivované komunikaci ve společnosti; osvojení komunikačních dovedností i u náročných typů psaných textů a získání kompetencí pro jejich recepci; - dovednost analyzovat projevy z hlediska jazykové správnosti a slohové vytříbenosti (přiměřenosti, vhodnosti, funkčnosti); - zvládnutí principů zvukové a grafické realizace jazykové komunikace; - osvojení poznatků a dovedností z disciplín současné jazykovědy (zejména morfologie, lexikologie, sémantiky, syntaxe, fonetiky a fonologie); - osvojení si dovedností z oblasti stylistiky (schopnost slohové charakteristiky výrazových prostředků, orientace v problematice tzv. funkčních stylů a způsobech jejich realizace v textech); - schopnost sledovat nové lingvistické poznatky v odborné literatuře; - osvojení si metodologie oborové didaktiky (se zaměřením na mluvnickou složku předmětu); b) literární část: - znalost vývoje literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury (periodizace literárněhistorického procesu, znalost vazeb české a světové literatury, tematický a výrazový přínos jednotlivých autorských osobností, literární směry a hnutí, vývoj literárních druhů a žánrů v jednotlivých obdobích vývoje české literatury); - znalost literárněvědné terminologie a schopnost její aplikace ve vlastní odborné práci-(dovednost napsat odborný text – např. recenze, literárněvědné studie apod.); - znalost vývoje myšlení o literatuře (literárněvědné směry, školy, uskupení), znalost základních domácích literárněvědných děl (z oblasti literární historie, teorie a kritiky), schopnost sledovat nové impulsy v naší i světové literární vědě; - znalost jazykových, kompozičních a tematických prostředků výstavby literárního díla (problematiky poetiky literárního díla) a schopnost jejich aplikace při vlastní práci s textem (zejména v oblasti analýzy, interpretace a didaktické interpretace textu); - znalost základů textologie (odborné práce s literárními prameny a jejich přípravy k vydání díla tiskem (ediční činnost); - dovednost rozvíjet tvořivé činnosti s literárním textem, schopnost vést žáky k pojetí díla jako komunikátu, skrze literární text podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k samostatnému řešení problémů (a to v prostoru literární tvorby pro děti a mládež i pro dospělé čtenáře); - osvojení si metodologie oborové didaktiky (se zaměřením na literárně-výchovnou složku předmětu).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znalosti a dovednosti z oboru, komunikační a edukační znalosti a dovednosti;
  • adaptabilita v edukačních činnostech, možnost rekvalifikace na jiné profese v rámci oboru (např. práce v odborných vědeckých institucích, redakční práce, práce v knihovnách, literárních archivech, muzeích apod.)
(?)
  • Učitel střední školy
(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Český jazyk a literatura
Zkratka: CJ2S
Kód: 7310T033
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy