Geologie pro víceoborové studium

Multioborový geolog

Rozbalit vše

Studium zahrnuje základy jednotlivých geologických disciplín. Profilujícími předměty jsou všeobecná geologie, paleontologie, historická geologie, regionální geologie, mineralogie, petrologie a geochemie. Součástí studia jsou geologická cvičení v terénu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou;
  • ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních i laboratorních prací;
  • při zpracování získaných dat dokážou vhodně využívat výpočetní techniku;
  • výsledky terénních i laboratorních prací vhodně prezentovat písemnou i ústní formou.
(?)

Absolvent oboru se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geologie s konkrétními praktickými postupy. Tedy v institucích geologického výzkumu, na vysokých školách, v kulturně osvětových institucích, v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí a ve státní správě.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Jedná se o studium dvouoborové, jedním z oborů je Geologie a druhý může být zvolen dle vlastního uvážení.

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Posluchač musí splnit všechny povinné a určitý počet volitelných předmětů tak, aby součet kreditů za všechny předměty obou oborů činil nejméně 180. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia jsou praktická cvičení k povinným předmětům, volitelnou součástí jsou terénní cvičení a exkurze.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 1) z teoretického přezkoušení z oboru oborů zpravidla písemným testem a 2) z obhajoby závěrečné práce (na téma z jednoho z oborů). Teoretický test pokrývá znalosti povinných předmětů.

Bakalářské práce z geologického oboru mohou být odevzdány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

(?)

Po absolvování bakalářského studia oboru Geologie lze pokračovat ve stejnojmenném navazujícím magisterském oboru nebo v ostatních oborech programu Geologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Geologie pro víceoborové studium
Zkratka: GEV
Kód: 1201R008
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1201 B-GE Geologie