Matematika se zaměřením na vzdělávání

Připravujeme učitele i pro vaše děti.

Rozbalit vše

Obor je součástí dvouoborového studia a tvoří první stupeň vysokoškolského studia vedoucího k získání učitelské aprobace pro střední školy. Poskytuje obecné matematické vzdělání. Očekávaným cílem oboru je připravit absolventa ke studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství matematiky pro střední školy, avšak vzhledem k tomu, že absolvent oboru získá ucelené matematické vzdělání a základy pedagogiky, didaktiky a psychologie, může najít přímé uplatnění v praxi i mimo oblast školství.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní matematické pojmy a teorie;
  • užívat matematické informační zdroje k nalezení odpovídajících informací;
  • dobře se orientovat v základních myšlenkách a pojmech obecné didaktiky, pedagogiky a psychologie;
  • pokračovat ve studiu aplikovaných partií didaktiky, pedagogiky a psychologie v navazujícím magisterském studiu.
(?)

Absolventi oboru mohou nabyté znalosti a dovednosti uplatnit přímo v praxi vzhledem k jejich profesním znalostem, úrovni adaptability, počítačové gramotnosti i kreativnímu přístupu k práci. Přestože absolventi nejsou plně kvalifikováni jako učitelé, je jejich vzdělání dobře využitelné při popularizační činnosti zaměřené na všeobecnou veřejnost, mohou se uplatnit na středních i základních školách při vedení speciálních seminářů pro nadané studenty, přípravě těchto studentů na olympiády, soutěže a přijímací zkoušky na vysokou školu. Získané znalosti a dovednosti budou zárukou, že po ukončení magisterského studia budou absolventi moci kvalifikovaně a s dostatečným nadhledem vyučovat matematiku na střední škole.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat v obou oborech tohoto dvouoborového studia nejméně 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. V tomto studiu musí studenti získat 74 kreditů za předměty z oboru Matematika, dalších 12 povinných kreditů za společné součásti dvouoborového studia a 2 kredity za asistentskou praxi. Bakalářskou práci student volí vždy jen z jednoho oboru tohoto dvouoborového studia a za její vypracování získá 10 kreditů.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem a Studijním a zkušebním řádem MU. Přístup k těmto dokumentům lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Student povinně absolvuje asistentskou praxi na jedné z vybraných brněnských středních škol. Součástí praxe jsou krátká vystoupení, náslechy a podíl na provozu školy.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří ústní zkouška z matematiky. Pokud si student zvolil bakalářskou práci z matematiky, je součástí státní závěrečné zkoušky také její obhajoba. Vzhledem k tomu, že se jedná o součást dvooborového studia, studenti musí vykonat státní závěrečnou zkoušku i z druhého oboru.

(?)

Absolvent tohoto bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v přímo navazujícím oboru 7504T089 UM Učitelství matematiky pro střední školy. Po jeho absolvování (v kombinaci s druhým oborem) se absolvent stává plně kvalifikovaným středoškolským učitelem.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: UM
Kód: 7504R015
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1803 B-IO Informatika a druhý obor
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta