Chemie

Chemie je mocná čarodějka

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský obecný studijní program Chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají základní přehled o všech oblastech chemie jako je anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie a biochemie. Je přípravou na vstup do magisterských programů Chemie nebo jiných příbuzných programů. Absolvent je po úspěšném ukončení studia dobře připraven i pro odchod do praxe. Absolventi studia se stávají osobami odborně způsobilými pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami podle zákona 267/2015 Sb.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • použít teoretické a praktické vědomosti založené na soudobém stavu vědeckého poznání;
  • zvládat experimentální práci v chemické laboratoři a bezpečné zacházení s chemickými látkami;
  • analyzovat experimentální výsledky s použitím instrumentálních a výpočetních metod;
  • efektivně pracovat s chemickou literaturou a databázemi a získávat informace;
  • chápat etická kritéria vědecké práce;
  • prokázat odborné jazykové znalosti v oblasti chemie;
  • veřejně prezentovat a obhajovat výsledky vědecké práce.
(?)

Uplatní se v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky chemie s konkrétními praktickými postupy. V případě, že se student nerozhodne pokračovat v magisterském studiu, má díky svým širokým znalostem z oblasti chemie, ovládání moderní přístrojové a počítačové techniky a kvalitním odborným jazykovým schopnostem dobrou šanci nalézt široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích ve všech oblastech základního výzkumu, vývojových a provozních laboratořích podnikatelské sféry, státní správy, zdravotnictví, farmacie a potravinářství, ale i v řídicích funkcích v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek v tuzemských nebo zahraničních organizacích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Ve standardní tříleté době projde student dvěma úrovněmi přednáškových kurzů všech základních chemických disciplín provázených semináři a příslušnými laboratorními cvičeními. Povinné předměty jsou C7777 Zacházení s chemickými látkami, přednášky a semináře z matematiky a fyziky, a přednášky a laboratorní cvičení ze základních oborů chemie. Součástí studijního plánu jsou též povinně volitelné předměty. Podle svého plánovaného budoucího zaměření doplní potřebný počet absolvovaných kurzů o specializované volitelné předměty. Přesné rozdělení kreditů mezi povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a doporučené studijní plány studenti naleznou ve studijním katalogu svého imatrikulačního ročníku. Z nabídky chemických pracovišť si pak zvolí téma bakalářské práce, na kterém pracuje pod individuálním vedením učitele.

(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů a pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat nejméně 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty v oboru studia. Bakalářskou práci student vypracuje s ohledem na své budoucí zaměření z témat vypsaných Ústavem chemie a Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí. Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a písemné zkoušky z předmětů Obecná a fyzikální chemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie a Biochemie. Příslušné znalosti získá student absolvováním povinných předmětů studijního plánu. Okruhy otázek pro jednotlivé předměty jsou uvedeny na http://ustavchemie.sci.muni.cz/?q=studium.

(?)

Absolvování bakalářského studijního oboru Chemie předpokládá a umožní hladký přechod do magisterských programů. Po osvojení základů chemie si student podle vlastního zájmu a rozhodnutí buduje specializaci pro některý z oborů navazujícího magisterského studia výběrem vhodných volitelných předmětů z nabídky chemie anorganické, analytické, organické, materiálové, fyzikální, strukturní a chemie životního prostředí. Absolventi jsou rovněž připraveni pro studium chemie na zahraničních vysokých školách.

(?)
0
Aktivní studenti
526

Specifikace oboru

Obor: Chemie
Zkratka: CHEO
Kód: 1407R005
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1407 B-CH Chemie

Nejčastěji zapisované předměty