European Politics (angl.)

Study Europe in the heart of Europe!

Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor European Politics je komplexní studium zaměřené na srovnávací politologický výzkum a evropskou integraci. Srovnávací politologický výzkum zahrnuje základní teorii, metodologii výzkumu, empirickou analýzu a srovnávací studium politického vývoje a stranických systémů v evropských zemích. V jeho rámci je možné zaměřit se na zkušenosti transformujících se postkomunistických zemí střední a východní Evropy. Studium evropské integrace zahrnuje teoretickou i empirickou analýzu mezinárodních evropských organizací. Zvláštní důraz je kladen na studium Evropské unie a jejího rozšiřování.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretické znalosti v praxi na současné problémy evropské politiky, mezinárodních vztahů a mezinárodních organizací;
  • vysvětlit současné politické procesy v Evropě a jejich výsledky;
  • vysvětlit výsledky vývoje na poli mezinárodní bezpečnosti a světové ekonomiky;
  • srovnat strategie evropských zemí, organizací a institucí v globálním rámci mezinárodních vztahů;
  • analyzovat vliv a dopad evropského zapojení do řešení globálních problémů.
(?)

Absolventi European Politics se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, například jako konzultanti v politologických servisních a poradenských aktivitách, v politickém managementu, ve státní správě, v aparátu jednotlivých politických stran, v diplomatických službách a zastoupení institucí (zejména v EU), ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách a v pedagogické práci na středních školách. Absolventi mohou také pracovat jako novináři, analytici a lobisté. Mohou rovněž pracovat v soukromém sektoru na pozicích vyžadujících vysokou úroveň analytických dovedností a výbornou znalost obecných trendů vývoje současných evropských společností.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia jsou 4 semestry. První tři semestry jsou typicky věnovány práci v kursech, zatímco poslední semestr je určen k psaní diplomové práce.Práce v kursech se skládá z čtení povinné literatury, psaných úkolů, diskusí a ústních prezentací. V průběhu posledního semestru je prováděn samostatný výzkum a psána magisterská práce. Jazykem výuky všech kursů je angličtina, což platí i o povinné literatuře, zkouškách a konzultacích s vyučujícími.

Kursy se dělí do dvou kategorií: povinné a povinně-volitelné. Povinné kursy představují jádro programu a musejí být v průběhu studia všechny absolvovány. Kromě toho je potřeba absolvovat některé z povinně volitelných kursů tak, aby byl splněn požadavek počtu kreditů získaných za tento typ kursů. Kredity jsou přiděleny za úspěšné absolvování kursů.

Studující může přistoupit k magisterské zkoušce v oboru European Politics poté, co získá celkem nejméně 120 kreditů, z toho 78 za povinné kursy a 42 kreditů za povinně-volitelné kursy. Z celkového počtu 42 kreditů za povinně-volitelné kursy může být až 12 kreditů získáno za kursy, jež nejsou nabízeny v rámci oboru European Politics.

(?)

Obor je ukončen státní zkouškou, jež je vykonávána typicky na konci čtvrtého semestru studia. Zkouška sestává ze dvou předmětů: Politics of European Integration a Comparative Politics of Europe. Tyto předměty jsou založeny na obsahu povinných kursů. Nedílnou součástí magisterské státní závěrečné zkoušky je obhajoba magisterské práce. Téma práce musí být dohodnuto s vedoucím v semestru předcházejícímu poslední semestr studií. Délka práce činí nejméně 144 000 znaků včetně mezer.

(?)

Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorském studiu oborů z oblasti politologie a mezinárodních vztahů. V rámci Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity může pokračovat ve doktorském studiu oborů evropská studia, mezinárodní vztahy nebo politologie.

(?)
0
Aktivní studenti
91

Specifikace oboru

Obor: European Politics (angl.)
Zkratka: EP
Kód: 6701T015
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6701 N-PL Politologie