Antropologie

Rozbalit vše

Obor Antropologie magisterského programu Biologie člověka prohlubuje vzdělání získané v oboru Antropologie bakalářského programu Biologie člověka a to buď ve směru Fyzická antropologie nebo Sociokulturní antropologie. I na magisterském stupni je tento obor specifický tím, že je založen na těsné spolupráci pedagogů přírodovědecké a lékařské fakulty MU. Absolvent tak získává v rámci svého oboru maximální přehled a kvalifikaci pro práci v základním i aplikovaném výzkumu v různých státních i soukromých institucích. Cílem magisterského studijního programu Biologie člověka je kvalitně připravit studenty pro samostatnou vědeckou práci v základním nebo aplikovaném antropologickém výzkumu nebo pro studium některého z oborů doktorského studijního programu.

Posláním magisterského oboru Antropologie je prohloubit vzdělání a dovednosti absolventů předcházejícího bakalářského oboru a připravit odborníky se širokým teoretickým přehledem v antropologické tématice, schopné samostatné odborné práce a současně vybavené dovednostmi v aplikaci speciálních antropologických metod.

Cílem studia je jednak doplnit teoretické poznatky studentů v syntetizujících a komparativních disciplínách propojujících biologickou a kulturní antropologii, a dále naučit studenty užívat moderní počítačově založené metody kosterní antropologie a terénního archeologického výzkumu. Studium má absolventům umožnit se dobře orientovat v rozsáhlé antropologické tématice, zejména v oblasti lidské biologické variability, evolučního vývoje, etnických rozdílů, sexuality a pohřebního ritu, a získat schopnosti navrhnout a realizovat antropologický výzkum s využitím moderních metod.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Má přehled v oblastech syntetizujících biologické a sociokulturní aspekty člověka v průběhu evoluce i v současnosti.
  • Dokáže aplikovat moderní analytické metody hodnocení kosterních nálezů člověka a dalších biologických stop v oblasti archeologických a forenzních nálezů.
  • Zná lidskou biologickou vnitropopulační variabilitu i mezipopulační diverzitu a je schopen vysvětlit její souvislosti s evolučními procesy a lidskými adaptacemi
  • Ovládá základní charakteristiky hlavních světových etnik, jejich geografické rozšíření, podobnosti a rozdíly
  • Je schopen navrhnout a realizovat regulérní antropologický výzkum zaměřený na vnitropopulační i mezipopulační variabilitu člověka a její spojení lidskými kulturními a biologickými adaptacemi, statisticky zhodnotit výsledky a interpretovat je v kontextu a
(?)

Absolventi magisterského oboru antropologie se mohou uplatnit na antropologicky orientovaných pracovištích v akademických institucích zaměřených biologicky a medicínsky, v muzeích a archeologických pracovištích, obecní a státní správě. Nejlepší absolventi magisterského studia mají možnost pokračovat ve studiu a výzkumu v rámci doktorského studia programu Biologie, obor Antropologie.

Absolventi navazujícího magisterského programu Antropologie získávají uplatnění např. jako odborní pracovníci v muzeích, ústavech AV ČR, vysokých školách, kriminalistice, ergonomických laboratořích, ve státní správě a oblasti zahraničních vztahů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Diplomová práce je vypracována na téma, které vypisuje nebo schvaluje Ústav antropologie v průběhu 1. semestru magisterského studia. Školitelem je akademický pracovník ústavu, konzultanty bývají odborníci z univerzit, muzeí a ústavů AV ČR. Práce má především ukázat schopnost korektně vyhledávat a zpracovat zdroje informací, schopnost navrhnout antropologický výzkum, praktické dovednosti při jeho provedení s použitím standardních metod, schopnost adekvátně zhodnotit a interpretovat zjištěné výsledky a vhodně je prezentovat odborné komunitě.

Obhajoba probíhá na konci 4. semestru před odbornou komisí. Při obhajobě práce student prezentuje východiska a cíle, postup a hlavní výsledky diplomové práce. Oponent i vedoucí práce se pak v posudcích vyjadřují k teoretické i praktické části práce. Prezentace studenta a jeho odpovědi na dotazy oponenta v posudku i členů komise v průběhu diskuse mají prokázat jak teoretické znalosti a všeobecnou orientaci studenta v tématu, tak i praktické dovednosti postupu a provedení antropologického výzkumu.

Při ústní zkoušce ze dvou předmětů (Fyzická antropologie, Sociokulturní antropologie) má uchazeč prokázat ucelené znalosti o aktuální úrovni empirických poznatků, metod a teorií biologické a sociokulturní antropologie.

(?)
0
Aktivní studenti
14

Specifikace oboru

Obor: Antropologie
Zkratka: ANTR
Kód: 1512T001
Typ: magisterský
Titul: Mgr.
Akreditace: do 15. 11. 2010
Program: M1501 M-BI Biologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta