Informační studia a knihovnictví

Lidé, technologie a informace.

Rozbalit vše

Základem magisterského oboru Informační studia a knihovnictví je studium informační vědy. Studenti proniknou do oblastí vyhledávání, organizace a managementu informací, informačních interakcí a informační politiky. Kromě toho studium nabízí možnost specializovat se v rámci jedné ze tří profilací: datový a informační management, design informačních služeb a technologie ve vzdělávání. Nedílnou součástí magisterského studia je projektová výuka a mentoring.

Cílem oborového pracoviště je připravit pro praxi odborníky, kteří

a) kritickým a etickým způsobem pracují s daty a informacemi na různých odborných pozicích;

b) ovládají současné digitální technologie, zařízení, informační a redakční systémy a programy uplatňované v interakci člověka s informacemi;

c) jsou mediálně a informačně gramotní, umí cíleně zpřístupňovat informace uživatelům a aktivně působí ve veřejném prostoru a občanské společnosti;

d) používají výzkumné metody pro nastavování procesů práce s daty a informacemi a pro designování informačních služeb v knihovnách, veřejných institucích a firemním sektoru.

Absolvent magisterského oboru odchází do praxe se znalostmi a dovednostmi potřebnými k výkonu profese informačního a znalostního odborníka, ale také k uplatnění v dalších pozicích zaměřených na komplexní práci s informacemi a daty.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • ovládá procesy vyhledávání, organizace, kritické analýzy, interpretace, uchovávání a zprostředkování dat a informací;
 • využívat designové myšlení při návrhu a hodnocení informačních služeb a informačních systémů;
 • pracovat s daty, analyzovat je a podporovat tak strategické řízení organizace;
 • navrhovat řešení v oblasti informačního vzdělávání;
 • projektově vést pracovní týmy;
 • ovládá moderní informační a komunikační technologie, systémy a programy, které jsou nezbytné pro práci informačního specialisty;
 • rozumí právním a etickým hodnotám a normám interakce člověka s informacemi a aktivně je uplatňuje;
 • podílí se na uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví;
 • aktivně a s využitím technologií vzdělává různé cílové skupiny na témata informační, mediální nebo digitální gramotnosti v prostředí knihoven, firem a veřejných institucí;
 • používá výzkumné metody pro nastavování procesů práce s daty a informacemi a pro designování informačních služeb v knihovnách, veřejných institucích a firemním sektoru.
(?)

Absolventi oboru se uplatní v široké paletě pracovních pozic – jako odborní knihovníci, informační specialisté, editoři, pracovníci a vedoucí pracovníci v komerční, výzkumné, veřejné i neziskové sféře zaměřené na oblast informačních služeb.

Absolventi profilace Design informačních služeb se dále mohou uplatnit v těchto oblastech:

- projektový manažer či specialista v oblasti inovací

- marketingový manažer

- designér či manažer služeb, produktový manažer

- vedoucí pracovník v komerční, neziskové i veřejné sféře

- podnikatel v oblasti služeb a digitálních služeb.

Absolventi profilace Informační a datový management se uplatňují v těchto pozicích:

- datový analytik

- marketingový analytik

- data manažer

- informační architekt

- konzultant, analytik trhu.

Absolventi profilace Technologie ve vzdělávání míří na tyto pozice:

- manažer vzdělávacích informačních systémů

- tvůrce vzdělávacích digitálních objektů

- odborný konzultant či novinář v oblasti IT a technologií ve vzdělávání

- lektor pedagogických pracovníků v oblasti ICT

- IT podpora ve vzdělávání

- ICT metodik.

(?)
 • Bez profesního postavení
(?)

Navazující magisterské studium lze absolvovat bez profilace nebo s jednou profilací. Při splnění všech podmínek profilace obdrží student po úspěšném složení potvrzení o jejím absolvování. Do profilací se studenti neregistrují.

Celkový požadovaný minimální počet kreditů za studium: 120 kreditů

Povinné předměty: 79 (A) kreditů

45 kreditů za odborné předměty

30 kreditů za dva semináře k magisterské diplomové práci

4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU.

Povinně volitelné předměty: 35 (B) kreditů

z toho 1 praktický předmět.

Volitelné předměty: 6 (C) kreditů.

Úspěšně obhájená diplomová práce

Státní závěrečná zkouška

Více informací na http://kisk.phil.muni.cz/cs/povinnosti.

(?)

Povinnou součástí studia je absolvování jednoho praktického předmětu dle vlastního výběru. Vybírat lze ze široké nabídky v rámci kurzů Praxe a stáže, Terénní projekt, Účast na konferencích či Výzkumný seminář.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky před komisí. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru v rozsahu definovaném tematickými okruhy Státní závěrečné zkoušky (SZZk).

Podmínkou přistoupení ke státní závěrečné magisterské zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí magisterské diplomové práce. Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o vydání potvrzení o splnění podmínek studijního programu.

Ke státní závěrečné zkoušce je možné přistoupit třikrát za rok – v lednu, v červnu a v září. Všechny termíny jsou řádné i opravné. Přihlášením k termínu státnic se rozumí odevzdání diplomové práce. Pokud se student rozhodne státní závěrečnou zkoušku odložit (např. z června na září), není třeba nic hlásit. Zkrátka odevzdá diplomovou práci v dalším termínu.

O klasifikaci magisterské diplomové práce rozhoduje komise pro závěrečné zkoušky na základě posudků oponenta a vedoucího práce, vlastního posouzení práce a výkonu diplomanta u obhajoby. Oponent práce bude přidělen, není třeba si nikoho hledat. Posudky od vedoucího i oponenta budou v archivu práce v ISu nejpozději 3 kalendářní dny před termínem SZZk.

Ústní část státní závěrečné zkoušky probíhá před komisí a studující dostane přidělen jeden z okruhů, nad kterým je pak vedena rozprava. Poté má 15, resp. 20 minut na přípravu a 15, resp. 20 minut na zkoušku.

Studentům, kteří napoprvé neuspějí u SZZk, studijní oddělení automaticky přeruší studium do začátku dalšího zkouškového období (resp. do opravného termínu SZZk). Poté se studium obnoví a SZZk se opět automaticky zapíše.

Bližší informace lze nalézt na stránce http://kisk.phil.muni.cz/cs/povinnosti.

(?)

Studijní obor není přímo navázán na další studijní obory. Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu.

(?)
1
Aktivní studenti
144

Specifikace oboru

Obor: Informační studia a knihovnictví
Zkratka: ISK
Kód: 7201T001
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7201 N-IS Informační studia a knihovnictví