Animátor sportovních aktivit

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Posláním tříletého bakalářského studia Animátor sportovních aktivit je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci běžné populace všech věkových kategorií v jejich volnočasových sportovních aktivitách. Studující tohoto oboru získají praktickou a didaktickou orientaci v problematice organizování sportovních aktivit, osvěty v oblasti optimalizace životního stylu a základy sportovní přípravy spolu se základy společenskovědních a lékařskobiologických disciplín.

Absolvent bakalářského studia „Animátor sportovních aktivit“ je jako člen týmu schopen připravovat a pedagogicky správně realizovat pohybové programy pro různé populační skupiny. Jeho připravenost je podmíněna odbornými teoretickými i praktickými znalostmi kinantropologickými, biologickomedicínskými a společenskovědními, s dominantní orientací na motoriku člověka. Je fundovaným specialistou v oblasti pedagogického asistentství tělesné výchovy i sportovně orientovaného využívání volného času v mimoškolní výchově, v domovech dětí a mládeže, v klubech, rekreačních zařízeních a hotelech, v oblasti cestovního ruchu, ve zdravotnických zařízeních regeneračních centrech, fit centrech, apod. Jeho vzdělání je kompatibilní s obdobnými profesemi v rámci EU, takže díky jazykové připravenosti je schopen zastávat tuto funkci kdekoliv v zahraničí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • předávat dovednosti ve sportu a na akcích sportovního charakteru;
  • vyložit historii, pravidla teorii a základy biomedicíny, psychologie a pedagogiky aplikovaně na školní tělesnou výchovu a vybrané sporty;
  • aplikovat znalosti z pedagogiky a teorie sportovního tréninku na konkrétní sport různých věkových skupin;
  • osvojit si základní poznatky o metodice výuky školní tělesné výchovy;
  • definovat pohybovou strukturu v daném sportu.
(?)

Absolventi uvedeného studia jsou způsobilí tvořivě a samostatně pracovat ve školních klubech, školních družinách, domovech mládeže, jako organizační pracovníci v občanských sdruženích, fitcentrech, soukromých sportovních klubech a v dalších specializovaných zařízeních realizujících organizované sportovní aktivity.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka.

Studenti se řídí při průchodu studiem kontrolní šablonou přiřazenou při zahájení studia v Informačním systému MU.

(?)

Studenti absolvují dvě povinné praxe (Úvodní praxe průběžná I a II). Praxe ve volnočasových aktivitách představují transformaci teoretických vědomostí a praktických dovedností, osvojených v průběhu studia, do profesního chování a jednání tělovýchovného pracovníka ve vybraných situacích práce s dětmi či mládeží.

Tato praxe představuje kombinaci opakovaných kolektivních návštěv tělovýchovných a sportovních zařízení, s následnými rozbory hospitovaných pohybových jednotek v rámci seminářů věnovaných přenosu výsledků pozorování a posuzování nejrůznějších stránek sledovaných procesů.

V rámci této praxe studenti absolvují hospitace u vybraných cvičných pedagogů, následně probíhá analýza sledovaných pohybových jednotek a diagnostikování jednotlivých činností tělovýchovného odborníka (organizační schopnosti, pedagogické dovednosti, verbální a nonverbální projev, motivační působení, řídící styly, využití podmínek apod.). Studenti si tak prohlubují svoje znalosti v teoretické i praktické problematice organizování pohybových volnočasových aktivit, dokáží lépe zhodnotit výchovně-vzdělávací působení tělovýchovného odborníka a dokáží sestavit vhodnou volnočasově-pohybovou jednotku.

Úvodní praxe průběžná II plynule navazuje na Úvodní praxi průběžnou I.

V rámci této praxe dvojice studentů absolvuje v průběhu podzimního semestru 3. ročníku nejprve hospitace u vybraných cvičných tělovýchovných odborníků v pohybových jednotkách ve vybrané organizaci. Poté každý student provede 5 náslechů u kolegy studenta a 5 hodin vlastního vedení pohybové jednotky. Vybrané výstupy studentů jsou vyhodnoceny na základě pedagogického a didaktického sledování cvičným pedagogem, druhým studentem a také garantem praxí fakulty FSpS, dále na základě pořízeného videozáznamu z výstupu studenta, který je zpřístupněný ostatním studentům předmětu v rámci diskusního fóra. Studenti si tak prohlubují svoje znalosti v teoretické i praktické problematice organizování pohybových volnočasových aktivit a dokáží sestavit a vést vhodnou volnočasově-pohybovou jednotku.

(?)

Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou z oblasti pedagogiky a psychologie, lékařských věd a teorie tělesné výchovy a sportu.

(?)

Po jeho absolvování mohou zájemci pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
467

Specifikace oboru

Obor: Animátor sportovních aktivit
Zkratka: ASAK
Kód: 7504R299
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7401 B-TV Tělesná výchova a sport

Nejčastěji zapisované předměty