Matematické a statistické metody v ekonomii

Síla se probouzí... v datech.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Navazující magisterský obor Matematické a statistické metody v ekonomii nabízí svým studentům nadstandardní znalosti moderních kvantitativních nástrojů a technik využívaných v ekonomii a velmi dobré osvojení poznatků současných směrů makroekonomického a mikroekonomického modelování. Posluchači tohoto oboru v průběhu svého studia postupně poznávají a prakticky aplikují techniky a nástroje z oblastí klasické ekonometrie, bayesiánské ekonometrie a makroekonomického modelování jako takového. Pozornost je rovněž věnována rozvoji dovedností v oblasti data miningových technik a dalších pokročilejších technik aplikované statistiky.

Cílem je tak rozvíjet analytický potenciál absolventů, s jehož pomocí dokáží samostatně řešit složitější analytické úlohy založené na netriviální statistické analýze podkladových dat, dále pak úlohy formulace a odhadů ekonomických modelů zpracovávaných pomocí různých programových nástrojů a v neposlední řadě rovněž i úlohy vedoucí k hledání optimálních variant v rámci složitých rozhodovacích situací, které by byly podloženy důkladnou kvantitativní analýzou zkoumaného problému.

Univerzálnost vyučovaných matematicko-statistických metod otevírá absolventům brány rovněž do světa ekonomie financí nebo podnikové ekonomie. Svou specializaci mohou posluchači oboru dále profilovat v rámci adekvátní volby tématu diplomové práce a školitele. Absolvent oboru je dobře připraven jak pro velmi dobré uplatnění na trhu práce, tak i pro další postgraduální studium současných teoretických směrů ekonomie využívajících pokročilejší kvantitativní metody.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • formulovat matematické modely popisující chování dynamických ekonomických systémů;
  • samostatně řešit složitější analytické úlohy založené na netriviální ekonometrické analýze podkladových dat;
  • fundovaně využívat pokročilejší ekonometrické nástroje a techniky při zpracování relevantních dat;
  • kriticky hodnotit adekvátnost použití nástrojů a metod ekonometrie a statistiky v ekonomii a dalších vědních oborech;
  • ovládat hlavní teoretické koncepty z oblasti ekonomie a porozumět obsahu odborných textů z oblasti moderní ekonomie.
(?)

Uplatnění absolventů tohoto oboru je široké. Absolventi by měli být vhodnými adepty na analytické i vědecko-výzkumné pozice v centrálních i komerčních bankách a v útvarech vládních institucí podílejících se na přípravě a implementaci nástrojů hospodářské politiky (např. Ministerstvo financí nebo Česká národní banka). Výborné znalosti empirické práce s daty a ekonomického modelování jsou pro absolventy dobrou vizitkou pro pozice ve statistických úřadech a agenturách, ve společnostech pohybujících se v oblasti financí a finančních trhů nebo analytických útvarech institucí veřejné správy a podniků ve sféře privátní. Velmi dobrá znalost ekonomie a matematických metod umožňuje absolventům pokračovat v doktorském studijním programu a dále si tak zvyšovat svou kvalifikaci pro následné uplatnění v soukromých národních i nadnárodních podnicích a státních či mezinárodních hospodářsko-politických institucích.

Absolventi oboru našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech:

*Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem);

*Národná banka Slovenska (oblast makroekonomických analýz a prognóz);

*Home Credit International (oblast risk managementu a statistické analýzy dat);

*AVG Technologies CZ (oblast programování, zpracování a analýzy dat);

*Goldman Sachs (pozice analytik);

*Acrea (výhradní distributor programu IBM SPSS, oblast lektorství a tréninku aplikace statistických metod);

*Fujitsu (analytik, zpracování dat a programování);

*Financial Express Czech Republic (datový analytik investičních fondů, vývojář automatických procesů zpracování dat);

*UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví);

*KPMG (oddělení Management Consulting specializující se na oblast

Business Intelligence and Data Analytics).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem Studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Matematicko-statistické metody v ekonomii je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba diplomové práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Závěrečné práce jsou tematicky zaměřeny na oblasti aplikace kvantitativních nástrojů a matematického modelování v ekonomii (mikroekonomie, makroekonomie, finance apod.) a oblasti ekonometrické teorie a matematické statistiky (klasické i bayesovské). Předpokládá se hojné využívání kvantitativních odhadových nástrojů a technik, metod simulace a technik z oblasti formulace a řešení ekonomických modelů. Přípustnou formou práce je i kompilát zaměřený na shrnutí nástrojů a technik z oblasti ekonometrie a statistiky, obvykle ale doplněný o ukázku jejich aplikací, ověření jejich robustnosti či vlastností, případné teoretické rozšíření nebo empirické srovnání (opět z hlediska robustnosti či vlastností).

Typická témata zahrnují témata z oblastí:

*aplikace makroekonomických modelů (DSGE modely či jiné typy dynamických modelů) využívaných pro řešení konkrétního ekonomického problému nebo aplikaci nějaké zajímavé techniky;

*aplikace pokročilejších ekonometrických nebo statistických nástrojů a technik pro řešení vybraného ekonomického problému (jakákoliv oblast ekonomie) nebo problému ryze teoretického (ekonometrického);

*rešerše moderních přístupů v některé z oblastí ekonometrie a statistiky doplněná o vlastní ukázku aplikací a simulace.

Typickým přínosem je tedy obvykle:

*zpracování, pochopení a vysvětlení netriviálního ekonometrického nebo statistického problému s doplněním o praktické ukázky nebo výsledky simulací;

*aplikace netriviálních matematicko-statistických nástrojů a postupů na reálná data a interpretace výsledků s cílem řešit nějakou ekonomickou otázku či problém.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561100-katekonomie/szz-na-ke

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu, zejména pak v oboru Ekonomie.

(?)
0
Aktivní studenti
93

Specifikace oboru

Obor: Matematické a statistické metody v ekonomii
Zkratka: MSME
Kód: 6207T019
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6207 N-KME Kvantitativní metody v ekonomice