Veřejná ekonomika a správa

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor veřejná ekonomika a správa je určen nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými), ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či nestátním neziskovém sektoru. Studenti jsou během studia vedeni ke kritickému myšlení a posílení schopnosti analýzy a argumentace. Získávají nejen hluboké poznatky o systému veřejných financí a správy, ale také o způsobu efektivního hospodaření s veřejnými prostředky, a to jak na straně veřejných příjmů (daňový systém, správa daní a poplatků), tak i na straně vynakládání veřejných výdajů do nejrůznějších sfér. Součástí tohoto oboru je také problematika nestátního neziskového sektoru, tzv. non-profit studies.

Studenti mají dále také možnost studovat ve Francii, Itálii, Finsku a Portugalsku a získat druhý diplom na prestižní zahraniční univerzitě. https://www.econ.muni.cz/s-esf-do-sveta/druhy-titul-v-zahranici/moznost-ziskani-druheho-titulu-pro-studenty-kve

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z obecné ekonomické teorie;
  • mít přehled v hlavních teoretických konceptech a rozumět obsahu současných odborných textů z jedné z oblastí – veřejné ekonomie, veřejné správy a veřejných financí;
  • aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétních modelových případových studií;
  • vhodně komentovat a interpretovat současný vývoj v jedné z oblastí veřejné politiky v evropském kontextu včetně vlastních návrhů řešení;
  • analyzovat statistické údaje z prostředí veřejného sektoru a nestátního neziskového sektoru a umí je vhodně použít v diskuzích;
  • na základě osvojených analytických schopností a praktických zkušeností formou stáží identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů veřejného a nestátního neziskového sektoru.
(?)

Absolventi najdou uplatnění především v orgánech veřejné správy, ale také v těch institucích, kde je při ekonomickém rozhodování třeba brát v úvahu regionální aspekty.

Absolventi najdou uplatnění v oblastech jako jsou zaměstnanost a sociální zabezpečení, zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura, tělesná kultura a sport. Uplatnění najdou i jako ekonomové odborně připravení pro sféru bydlení a technické infrastruktury, jakož i pro celou oblast veřejné správy včetně armády, policie, justice, vězeňství apod. Mohou se dobře uplatnit i ve sféře správy daní a cla.

Studenti tohoto oboru jsou připravováni zejména pro výkon ekonomických a administrativních profesí ve veřejném a nestátním neziskovém sektoru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem Studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Veřejná ekonomika a správa je ústní a skládá se ze tří částí:

- obhajoba diplomové práce (k dispozici dataprojektor)

- zkouška z předmětu Ekonomie (student si vylosuje 1 otázku) – otázky a metodický pokyn ke zkoušce najdete na stránkách Katedry ekonomie

- zkouška z odborného předmětu.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/561300-katverejne-ekonomie/szz-na-kve

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

(?)
0
Aktivní studenti
348

Specifikace oboru

Obor: Veřejná ekonomika a správa
Zkratka: VES
Kód: 6202T055
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6202 N-HPS Hospodářská politika a správa