Mezinárodní vztahy

PEACE THROUGH STRENGTH.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor Mezinárodní vztahy seznamuje studenty se základními otázkami mezinárodních vztahů, důraz je kladen na teorii mezinárodních vztahů zejména se zaměřením na oblast teorie konfliktu, odstrašování, geopolitiku, mezinárodní politickou ekonomii a filozofii vědy. Studenti se dále profilují v rámci výběrových předmětů zaměřených na konkrétní problémy mezinárodních vztahů a organizací a na zahraniční politiku vybraných zemí a regionů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zhodnotit moderní teorie mezinárodních vztahů;
  • interpretace dějin mezinárodních vztahů;
  • analyzovat dimenze mezinárodních vztahů (bezpečnostní, ekonomickou, energetickou, právní a společenskou);
  • kritické reflexe zahraniční politiky států a mezinárodní politiky ve vybraných regionech;
  • aplikovat metodologii výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů.
(?)

Absolventi oboru Mezinárodní vztahy se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran či v žurnalistických profesích.

Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací (na prvním místě v institucích Evropské unie), a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Struktura oboru naplňuje požadavky Evropského systému přenosných kreditů (ECTS). Požadavky pro úspěšné absolvování předmětů obvykle sestávají z průběžné a závěrečné zkoušky, esejů a písemných příprav, případně seminárních prací. Od posluchačů se očekává, že se budou účastnit seminářů vybaveni znalostmi ze zadané literatury a že budou participovat při diskuzích. V souladu s pravidly ECTS jsou studenti hodnoceni na škále od A (výborný) až po F (nevyhovující).

Ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia studenti přistupují po dosažení 120 ECTS., z toho 66 za povinné předměty a 54 za povinně volitelné předměty. Dle pravidel na MU musí mít také splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci. Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

(?)

V rámci studia lze absolvovat odborné stáže v ČR i v zahraničí, a to jak zprostředkované katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií, tak zařízené z vlastní iniciativy studentů.

Úspěšným absolvováním stáže si studenti vylepší své schopnosti uplatňovat znalosti v praxi, získají nové dovednosti, rozvinou schopnost adaptovat se na nové prostředí, pracovat individuálně i v týmu a organizovat své pracovní úkoly i čas.

(?)

Státní závěrečná zkouška v oboru Mezinárodní vztahy je ústní a skládá se ze tří předmětů: Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika a Filozofie vědy a metodologie mezinárodních vztahů. Studenti mají k dispozici okruhy témat, které jsou navázány na vybranou odbornou literaturu. Z každého předmětu student volí náhodně jedno téma. Na jeho základě pak probíhá odborná rozprava. Student prokazuje schopnost hlubší orientace v oblasti mezinárodních vztahů, aplikace teoretických přístupů a interpretace jednotlivých aspektů a problémů mezinárodní politiky.

Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba magisterské diplomové práce v rozsahu 80-100 stran textu (min. 144 000 znaků).

(?)

Mezinárodní vztahy (bakalářský studijní obor)

Evropská studia (bakalářský studijní obor)

Bezpečnostní a strategická studia (bakalářský studijní obor)

Politologie (bakalářský studijní obor)

Další příbuzné bakalářské obory (bakalářský studijní obor)

(?)
0
Aktivní studenti
449

Specifikace oboru

Obor: Mezinárodní vztahy
Zkratka: MV
Kód: 6701T005
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6702 N-MS Mezinárodní teritoriální studia