Analytický chemik - manažer chemické laboratoře

Analytický chemik - manažer chemické laboratoře

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Analytický chemik – manažer chemické laboratoře je zaměřen na tříleté vzdělávání analytického chemika pro potřeby provozování a vedení laboratoře v různých oborech, např. v klinické biochemii, ochraně životního prostředí, hygieně a potravinářství, geologii, kontrole výrobních procesů, veterinárním lékařství a farmaceutickém průmyslu. Již během bakalářského studia se student setká s moderními analytickými technikami, jako jsou plynová a kapalinová chromatografie, atomová absorpční a emisní spektrometrie, a další.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • odborné (laboratorní) i řídící činnosti v chemické laboratoři;
  • prakticky zvládnout klasické a vybrané moderní analytické techniky a aplikovat je na řešení zadaných úkolů;
  • využít základního přehledu v oblasti managementu, ekonomie a práva k efektivnímu řízení chemické laboratoře;
  • orientovat se v chemické literatuře a dalších základních zdrojích chemických informací;
  • posoudit rizika práce s nebezpečnými chemickými látkami a dodržovat zásady bezpečného zacházení s nimi;
  • o výsledcích své práce sepsat zprávu a výsledky prezentovat s použitím moderní počítačové techniky.
(?)

V případě, že se student nerozhodne pokračovat v magisterském studiu, má díky svým širokým znalostem z oblasti chemie, ovládání moderní přístrojové a počítačové techniky a kvalitním odborným jazykovým schopnostem dobrou šanci nalézt široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích ve všech oblastech základního výzkumu, vývojových a provozních laboratořích podnikatelské sféry, státní správy, zdravotnictví, farmacie a potravinářství, ale i v řídících funkcích v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek v tuzemských nebo zahraničních organizacích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Při sestavení studijního plánu musí student dodržet ustanovení studijního a zkušebního řádu fakulty a Pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu v daném studijním programu. Jako východisko k tvorbě studijního plánu může student využít Doporučeného studijního plánu. Doporučený studijní plán rovnoměrně rozkládá studium do standardní doby tří let a zaručuje studentům, kteří podle něho studují, splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby. Fakultní rozvrh (časová a prostorová alokace výuky předmětů pro daný semestr) je zpracován v návaznosti na doporučené studijní plány.

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Za celé studium musí získat absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů nejméně 180 kreditů, z toho minimálně 167 kreditů za předměty přírodovědných, matematických nebo informatických věd, z toho minimálně 158 kreditů za předměty z oboru chemických věd. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti zpracovat bakalářskou práci na zadané téma.

Při tvorbě a plnění studijního plánu musí každý student studijního programu dodržet následující pravidla a podmínky:

Student si musí v prvním a druhém semestru studia zapsat všechny povinné předměty podle doporučeného studijního plánu. Zápis některých předmětů druhého semestru však může být výjimečně podmíněn úspěšným absolvováním některého předmětu prvního semestru.

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. V 1. ročníku studia se povinně absolvuje v průběhu podzimního semestru jednorázová dvouhodinová přednáška, v dalších ročnících studia je již nepovinná. Zápočet z tohoto kurzu se uděluje na základě úspěšného vykonání testu. Zápočet z C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (praktická laboratorní cvičení, samostatný projekt, bakalářská práce apod.).

Student musí úspěšně vykonat zkoušku z předmětu JA001 Odborná angličtina - zkouška před přihlášením k bakalářské státní závěrečné zkoušce.

Musí si do termínu konání bakalářské státní závěrečné zkoušky zapsat a úspěšně ukončit všechny předměty, které jsou ve studijním oboru povinné. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů (bez započtení jazykové zkoušky JA001 a předmětů Sportovní aktivity) musí student získat minimálně 149 kreditů. Při tom povinně absolvuje přednášky z organické chemie a biochemie, z nichž si s ohledem na obsah své státní závěrečné zkoušky vybírá buď jednosemestrální nebo dvousemestrální formu.

Při sestavování studijního plánu musí student vzít v úvahu požadavky pro státní závěrečnou zkoušku a jim přizpůsobit výběr předmětů tak, aby získal potřebné informace v celém požadovaném rozsahu, tj. povinných předmětech i vybraném volitelném předmětu.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a písemné zkoušky ze tří povinných předmětů (Analytická chemie, Fyzikálně chemické základy analytických metod a Management) a z jednoho povinně volitelného předmětu z výběru: Anorganická chemie, Organická chemie nebo Biochemie. Příslušné znalosti získá student absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů studijního plánu. Okruhy otázek pro jednotlivé předměty jsou uvedeny na stránkách Ústavu chemie:

http://ustavchemie.sci.muni.cz/files/pdf/pozadavky_bc_chemie_manazer.pdf

(?)

Absolvování bakalářského programu Chemie předpokládá a umožní hladký přechod do magisterských programů. Po osvojení základů vysokoškolské chemie se student podle vlastního zájmu a rozhodnutí připravuje na svoje budoucí zaměření výběrem vhodných volitelných předmětů. Ve studijním oboru Chemie si buduje specializaci pro některý z oborů navazujícího magisterského programu Chemie.

(?)
0
Aktivní studenti
73

Specifikace oboru

Obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Zkratka: MCL
Kód: 1403R003
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1407 B-CH Chemie

Nejčastěji zapisované předměty