Antropologie

Příroda skrze kulturu

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Antropologie je integrální vědou o člověku, zaměřenou na studium lidského druhu od jeho počátků až do současnosti. Na rozdíl od speciálních vědních oborů zabývajících se detailně dílčími oblastmi lidského života se antropologie zaměřuje především na běžně pomíjené souvislosti mezi biologickými, sociálními a kulturními stránkami lidské přirozenosti. Právě v bio-socio-kulturních interakcích spatřuje antropologie jádro jedinečné lidské evoluce, podstatu zásadních dějinných zvratů i šance na přežití našeho druhu v budoucnu. Studuje původ a mechanismy vzniku rozmanitosti lidských biologických, společenských a kulturních forem a jejich vztahy v procesu přizpůsobování člověka měnícím se podmínkám prostředí. Posláním studia oboru Antropologie je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků v oblasti takto koncipované integrální antropologie.

Studium je vhodné pro nadané studenty s vnitřní motivací k hledání podstaty člověka, širokým rozhledem, všestrannými schopnostmi a odhodláním k intenzivnímu studiu. Během tříletého bakalářského studia jsou studenti vzděláváni v hlavních antropologických koncepcích, seznámí se detailně se stavbou a funkcemi lidského těla a získají přehled sociokulturního vývoje lidstva od pravěku po novověk. Současně si osvojí standardní antropologickou metodiku v oblasti biologické antropologie a archeologie a základní postupy zpracování a prezentace výsledků. Důležitou součástí studia je odborná praxe, která umožňuje studentům získat zkušenosti s reálnou pracovní náplní u potenciálních zaměstnavatelů. Znalosti i praktické dovednosti nakonec uplatní při řešení bakalářské práce.

Studium má absolventům umožnit zorientovat se v antropologické tématice, získat rozsáhlé systematické znalosti o lidské biologii, společnosti a kultuře a naučit se je aplikovat při řešení antropologických úkolů. Znalosti teoretických i metodických předmětů bakalářského studia představují základ pro studium navazujícího magisterského programu Antropologie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozlišit základní oblasti antropologie a definovat jejich silné a slabé stránky, zejména zhodnotit význam bio-socio-kulturních interakcí z hlediska vlastností lidského druhu;
  • popsat detailně biologii lidského těla, makroskopickou anatomii i histologickou stavbu, funkce orgánů a orgánových soustav, jejich vzájemné souvislosti a základní principy dědičnosti;
  • definovat hlavní fáze prehistorie a historického vývoje člověka a lidské kultury (celosvětově i na našem území) a vysvětlit hlavní trendy vývoje člověka a lidské kultury od paleolitu do dneška;
  • aplikovat základní metody biologické antropologie v oblasti hodnocení tělesné stavby a funkcí živého člověka;
  • aplikovat základní metody kosterní antropologie při odhadu vlastností člověka (pohlaví, dožitý věk, výška postavy, etnická afinita) na základě kosterních pozůstatků z archeologických nálezů
  • provádět praktickou činnost antropologa při terénním archeologickém výzkumu pohřebišť, konkrétně odkrývání, dokumentaci a vyzvedávání kosterních pozůstatků člověka
  • navrhnout a uskutečnit menší metodologicky korektní antropologický výzkum, statisticky zhodnotit výsledky a interpretovat je v kontextu aplikované antropologické teorie
(?)

Absolventi bakalářského oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU se mohou uplatnit jako odborní pracovníci vzdělaní v humánní anatomii, biologii člověka a antropologii, zejména v institucích zaměřených biologicky a biomedicínsky, dále pak v muzeích a na archeologických pracovištích. Budoucím zaměstnavatelům mohou nabídnout rozsáhlé znalosti stavby lidského těla, široký sociokulturní přehled a zkušenosti při hodnocení výzkumných dat. Studium oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU seznamuje studenty se širokou škálou situací a připravuje je na možnost neobvyklých úkolů, vyžadujících hledání nových způsobů řešení. U větší části absolventů se předpokládá pokračování v magisterském studiu, ve kterém prohloubí svoje znalosti v syntetizujících předmětech a rozšíří své praktické dovednosti o další speciální metody.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plány programů a oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se řídí Opatřením děkana č.8/2012 „Výuka a tvorba studijních programů“. Závazná pravidla pro studium jsou uvedena ve studijním katalogu daného imatrikulačního ročníku, kde jsou uvedeny i doporučené studijní plány. Studentům, kteří se jím řídí, zaručuje správnou návaznost předmětů a splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby studia.

Standardní doba bakalářského studia Antropologie je 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Ve studijním programu/oboru Antropologie používáme kategorii povinné předměty, které tvoří jádro studijního plánu, a doporučené volitelné předměty, které představují doporučené rozšíření náplně předmětů povinných. Nad rámec těchto kategorií si mohou studenti volit předměty dle svého zájmu a např. potřeb z hlediska bakalářské práce. Mezi povinné předměty patří terénní praxe a bakalářská práce (Bi6502 Terénní cvičení I, Bakalářská práce I a II). Podmínkou pro zápis bakalářské práce je složení odborné zkoušky z anglického jazyka. Studenti také povinně absolvují sportovní aktivity podle svého sportovního zaměření.

(?)

Studenti bakalářského oboru antropologie na Přírodovědecké fakultě MU během bakalářského studia absolvují praxi v rozsahu 6 týdnů podle pokynů Ústavu antropologie. Obvyklé rozvržení je 2 týdny v každém akademickém roce. Na základě splněné (resp. dokončované) praxe si studenti v jarním semestru 3. ročníku studia zapíší povinný předmět Bi6502 Terénní cvičení I a po naplnění rozsahu praxe jim je udělen zápočet.

Těžiště výuky terénního cvičení spočívá na archeologických výzkumech kostrových pohřebišť organizovaných Ústavem antropologie. Na nich jsou studenti školeni v celé vědecko-výzkumné proceduře od prospekce a zaměření naleziště, přes exkavaci kosterních pozůstatků a artefaktů, jejich písemnou, měřičskou a fotografickou dokumentaci, rekonstrukci objevených památek, analýzy nalezeného materiálu, až po interpretaci a formulaci výsledků v závěrečné zprávě. Finální části postupu probíhají v laboratoři. Studenti bakalářského studia jsou v terénu školeni především v základních technikách preparace hrobu a kresebné dokumentace. Studenti musí v bakalářském studiu povinně absolvovat minimálně jeden týden tohoto terénního výzkumu. Zbývající praxi mohou absolvovat i na jiných pracovištích (archeologické organizace, vědecké ústavy, muzea, nemocnice, pracoviště policie ČR aj.) s antropologicky orientovanou činností. Tato praxe jim umožňuje získávat již během studia profesionální kontakty s potenciálními zaměstnavateli. Souvislost činnosti s oborem posuzuje garant. Zápočet je studentům udělen na základě komunikace vyučujícího předmětu (Bi6502 Terénní cvičení I) s vedoucím výzkumu (resp. pracoviště, kde praxe probíhala) a potvrzení o absolvovaném obsahu a rozsahu praxe, které vystaví vedoucí výzkumu/pracoviště studentovi.

(?)

Obecné podmínky ukončení studia se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz/do/rect/normy/vnitrnipredpisy/Studijni_a_zkusebni_rad.pdf).

Státní závěrečná zkouška bakalářského studia antropologie se skládá ze tří dílčích předmětů: (1) Fyzická antropologie, (2) Sociokulturní antropologie a (3) Obhajoba bakalářské práce.

Při ústní zkoušce z Fyzické antropologie má uchazeč prokázat ucelené znalosti o stavbě a funkcích lidského těla a využití metod biologické antropologie při výzkumu živého člověka a lidských kosterních pozůstatků. Ústní zkouška ze Sociokulturní antropologie prověřuje znalosti studentů v oblasti antropologických teorií a vývoje lidské společnosti a kultury od pravěku, přes první civilizace, středověk až do dnešní doby. Hodnocena je schopnost studenta orientovat se v širokém časoprostorovém rozsahu a integrovat poznatky různých disciplín v oblasti posuzovaného tematického okruhu. Detailní rozpis tematických okruhů k oběma ústním zkouškám je uveden na stránkách Ústavu antropologie (http://www.sci.muni.cz/anthrop/informace-o-szz/).

Bakalářská práce v rozsahu minimálně 30 stran textu je vypracována na téma, které schvaluje ředitel ústavu antropologie a student si je zapisuje zpravidla průběhu 4. semestru studia. Formální pravidla pro vypracování bakalářských prací se řídí Opatřením děkana č. 5/2014 (http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD-2014-05.pdf). Vedoucím práce je obvykle akademický pracovník ústavu, konzultanty bývají odborníci z univerzit, muzeí a ústavů AV ČR. Teoretická část práce prokazuje korektní práci s odbornou literaturou, zejména schopnost vyhledávat, zpracovat a interpretovat údaje k tématu řešenému v bakalářské práci. Praktická část má ukázat zvládnutí základních antropologických metod při řešení zadaného úkolu. Obhajoba bakalářské práce probíhá na konci 6. semestru při rozpravě studenta s odbornou komisí, během níž uchazeč přednese teze své práce, seznámí komisi s řešeným tématem a hlavními výsledky práce. Odborná komise prověřuje schopnost studenta navrhnout a uskutečnit řešení zadaného úkolu, zhodnotit výsledky, interpretovat je, srozumitelně je prezentovat a obhájit je relevantními argumenty. Oponent a vedoucí práce v posudcích a členové komise při obhajobě se vyjadřují k celému průběhu realizace i výsledkům bakalářské práce. V diskusi student reaguje na dotazy, podněty a připomínky všech zúčastněných.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Antropologie.

(?)
0
Aktivní studenti
263

Specifikace oboru

Obor: Antropologie
Zkratka: ANTR
Kód: 1512R001
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1512 B-AN Antropologie

Doplňující údaje ke studiu oboru Antropologie, odkazy na studijní literaturu a další informace lze nalézt na stránkách Ústavu antropologie a stránkách Laboratoře morfologie a forenzní antropologie (LaMorFA):

http://www.sci.muni.cz/anthrop

http://www.sci.muni.cz/lamorfa

Nejčastěji zapisované předměty