Španělský jazyk a literatura

Jazyk a kultura: brány do světa.

Rozbalit vše

Bakalářské studium oboru Španělský jazyk a literatura otevírá cestu k získání základních vědomostí, znalostí a kompetencí v oblasti španělské lingvistiky, dějin, literatury a kultury Španělska a hispanofonních zemí. Předpokládaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je B1, výstupní úroveň pak C1.

Kromě jazykových kompetencí studium rozvíjí i kritické myšlení v obecném smyslu, jak je obvyklé u humanitních oborů. Dále pak je kladen důraz na rozvoj a prohloubení uvažování o španělském jazyce a o kultuře i historii španělsky mluvících zemí v kontextu dnešního světa s přihlédnutím k historickým souvislostem.

Obor je určen humanitně orientovaným studentům, kteří mají nejen zájem o španělský jazyk, ale chtějí se i dozvědět informace o struktuře španělštiny jako dosti specifického románského jazyka a kteří se zajímají o dějiny, kulturu a literaturu španělsky mluvících zemí v kontextu současné i minulé Evropy i amerického kontinentu.

Specifikem studijního oboru je především důraz na širokou jazykovou a kulturní diverzifikaci španělštiny a španělsky mluvících zemí, které jsou rozprostřeny mezi několik kontinentů.

Po absolvování oboru jsou studenti připraveni k práci v oboru překladatelství, redaktorské činnosti, publicistice či turismu. Obecně se mohou uplatnit v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a španělském jazyce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce;
  • samostatného a kritického myšlení v oblastech, kde je vyžadována dobrá znalost španělského jazyka v příslušném kulturním a jazykovém kontextu;
  • disponovat společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Španělsku a hispanofonních zemích;
  • mít přehled o fungování a struktuře španělštiny jako specifického románského jazyka.
(?)

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu ve španělštině a je vybaven společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Španělsku a hispanofonních zemích. Absolvent má také znalosti a vědomosti jiného románského jazyka a jiné románské oblasti – dle vlastního výběru. Kromě práce v oboru překladatelství, redaktorské činnosti, publicistice či turistice se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a španělském jazyce.

(?)

Standardní doba studia je šest semestrů, udělovaný titul: bakalář (Bc.)

Dvouoborové a jednooborové studium se shodují v korpusu povinných předmětů. Rozdíl je v rozsahu povinně volitelných předmětů. Ten je u jednooborového studia širší, zejména směrem k přípravným kurzům dalšího románského jazyka, tak aby studenti mohli povinně volitelné kredity získávat na dalších romanistických oborech.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné kredity získávají studenti jak z nabídky oboru Španělský jazyk a literatura, tak z nabídky dalších romanistických oborů, případně další oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků je uveden na stránkách fakulty.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří:

1) obhajoba diplomové práce (u dvouoborového studia na jednom ze studovaných oborů);

2) ústní část zkoušky, která má část lingvistickou, prověřující znalosti a vědomosti z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie a sémantiky se zaměřením na jazykovou normu, a část kulturní a literární, prověřující znalosti historických, kulturních a literárních souvislostí týkající se Španělska a hispanofonních zemí.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Španělský jazyk a literatura může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu těchto oborů:

1. Navazující magisterské studium Španělského jazyka a literatury.

2. Navazující magisterské studium Překladatelství španělského jazyka.

3. Navazující magisterské studium Severoamerických studií (je-li dalším absolvovaným bakalářským studijním oborem angličtina).

4. Učitelství španělského jazyka pro střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
31

Specifikace oboru

Obor: Španělský jazyk a literatura
Zkratka: SJ
Kód: 7310R174
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie