Programovatelné technické struktury

Vestavná digitální zařízení a jejich implementace

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor Programovatelné technické struktury poskytuje specifické znalosti pro práci s programovatelnými strukturami harmonicky skloubené s poznatky v oblastech paralelních a distribuovaných systémů, počítačových sítí a kryptografie. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností, které se uplatňují při návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu zapouzdřených systémů. Nedílnou součástí studia je i práce na projektu v malém týmu a orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů spojených s řešením praktických problémů vyplývajících z výzkumných a vývojových aktivit fakulty. V rámci tohoto oboru je možno ve spolupráci s budoucím potenciálním zaměstnavatelem získat znalosti z návrhu konkrétních programovatelných struktur včetně znalostí jejich vývojových prostředků.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět základním principům a architekturám digitálních systémů;
  • uplatnit principy konstrukce spolehlivých digitálních systémů;
  • vysvětlit vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých digitálních systémových komponent a jejich funkcí;
  • navrhnout různé architektury digitálních systémů podle daných potřeb;
  • navrhnout digitální systémy pro jednoúčelové aplikace pracující v reálném čase.
(?)

Studenti mohou po ukončení studia nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování své kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí prováděné na základě potřeb zaměstnavatele, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na aplikovanou nebo teoretickou informatiku.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústního přezkoušení odborných znalostí. Ústní zkoušce předchází 30 minutová písemná příprava, během které si uchazeč vypracuje přípravu na dvě jemu přidělené otázky. Otázky jsou náhodně losované. Písemná příprava je přiložena k protokolu o státní zkoušce. Členové komise mohou při zkoušení pokládat doplňující dotazy k vypracované přípravě a k dalším tématům vylosovaných otázek. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 30 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba a polovinu zkoušení.

Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_bc/.

(?)

Absolvent může pokračovat studiem libovolného oboru navazujícího magisterského studia na fakultě informatiky. Na oborová specifika navazujících magisterských oborů je možné se připravit vhodnou volbou volných předmětů na bakalářském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
22

Specifikace oboru

Obor: Programovatelné technické struktury
Zkratka: PTS
Kód: 1801R023
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1801 B-IN Informatika

Nejčastěji zapisované předměty