Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Najdi řešení. Vyhodnoť ho. Vylepši ho.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor je zaměřen na získání výchozích znalostí v oblasti umělé inteligence, tj. počítačových systémů, které myslí a chovají se jako člověk. S touto oblastí úzce souvisí počítačové zpracování přirozeného jazyka, které věnuje pozornost "lidským" jazykům (čeština, angličtina, ...) v psané i mluvené podobě z pohledu informatiky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • implementovat a efektivně využívat inteligentní systémy;
  • orientovat se v přístupech využívajících strojové učení, reprezentaci, zpracování a dolování znalostí;
  • identifikovat problémy řešitelné pomocí technik umělé inteligence a volit vhodné metody pro jejich řešení;
  • vybrat, uskutečnit a shrnout empirické vyhodnocení různých algoritmů pro danou formalizaci problému.
(?)

Po ukončení studia mohou nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování své kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí prováděné na základě potřeb zaměstnavatele.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústního přezkoušení odborných znalostí. Ústní zkoušce předchází 30minutová písemná příprava, během které uchazeč vypracuje přípravu na dvě jemu přidělené otázky. Otázky jsou náhodně losované z tematických okruhů Teoretické základy informatiky a matematika a Programové, výpočetní a informační systémy. Písemná příprava je přiložena k protokolu o státní zkoušce. Členové komise mohou při zkoušení pokládat doplňující dotazy k vypracované přípravě a k dalším tématům vylosovaných otázek. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 30 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba a polovinu zkoušení.

Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_bc/.

(?)

Absolvent může pokračovat studiem libovolného oboru navazujícího magisterského studia na fakultě informatiky. Na oborová specifika navazujících magisterských oborů je možné se připravit vhodnou volbou volných předmětů na bakalářském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
115

Specifikace oboru

Obor: Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
Zkratka: UMI
Kód: 1801R025
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1801 B-IN Informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky
Garant oboru:
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.

Nejčastěji zapisované předměty