Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic. (Halfdan Mahler)

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem tříletého bakalářského studia výchovy ke zdraví je příprava oborového odborníka se širokým společensko-vědním základem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny a příprava absolventů k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství výchovy ke zdraví. Během studia je kladen důraz na rozvoj profesních dovedností a získání poznatků ze zdravovědných a psychosociálních oborů a jim příbuzných vědních disciplín, které absolventi využijí v praxi a případně v dalším magisterském studiu. Součástí studia je získání oborových vědomostí a dovedností z prostředí škol a institucí zaměřených na primární a sekundární prevenci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • na základě získaných vědomostí ze zdravovědných a psychosociálních oborů je schopen vytvořit obraz holistického pojetí zdraví a chápe význam role jedince a společnosti v podpoře a ochraně zdraví;
  • pracovat s adekvátními zdroji; na základě získaných vědomostí ze zdravovědných a psychosociálních oborů získá schopnost pracovat se zdroji z oblasti podpory a ochrany zdraví: dokáže jim porozumět, interpretovat je, kriticky posoudit a demonstrovat je pos
  • porozumět a vést odbornou rozpravu o odborných zdrojích; na základě schopnosti práce s odbornými zdroji z oblasti podpory a ochrany zdraví je schopen vytvořit vlastní text, prezentaci, projekt apod. k některému z témat podpory a ochrany zdraví;
  • uvedené vědomosti, dovednosti a schopnosti aplikovat do práce asistenta učitele výchovy ke zdraví na ZŠ i do práce odborného pracovníka v oblasti podpory a ochrany zdraví ve státní sféře, neziskových organizacích i v soukromém sektoru.
(?)

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu výchovy ke zdraví. Podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba programu činí 3 roky.

Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

(?)

Systém praxí je nastaven tak, aby systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta, dotvářených na základě reflexe vzdělávací reality a sebereflexe a připravil ho na plnohodnotné zvládnutí odborníka v oboru výchova ke zdraví.

(?)

Obsah státní závěrečné zkoušky v oboru Výchova ke zdraví tvoří Výchova ke zdraví a obhajoba bakalářské práce.

Informace o obsahu jednotlivých složek státní zkoušky a pravidla pro psaní bakalářské práce lze nalézt na stránkách katedry.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro základní školy – Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
130

Specifikace oboru

Obor: Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy
Zkratka: VZ3
Kód: 7503R155
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Další informace

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.

Nejčastěji zapisované předměty