Management sportu

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Posláním tříletého bakalářského studia oboru Management sportu (mezifakultní studium je uskutečňováno ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity) je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro výkon řídících funkcí na úrovni středního managementu ve sportovních organizacích, klubech a tělovýchovných jednotách, v organizacích s volnočasovými aktivitami na úrovní obcí, měst či krajů, ve státní správě a cestovním ruchu, při komunikaci s veřejností (marketing, PR aktivity) a přípravě projektových záměrů.

Současně získají teoretickou, praktickou a didaktickou orientaci v problematice organizování a vedení sportovních aktivit jako součásti volnočasových aktivit běžné populace.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zastávat pozici střední úrovně řídící funkce v ziskových a neziskových sportovních organizacích kvůli znalostem managementu, marketingu v tělesné výchovy a sportu a cestovního ruchu životní prostředí;
  • aplikovat základní ekonomické poznatky na hospodaření ziskových a neziskových organizací oblasti sportu a cestovního ruchu se zaměřením na sport;
  • osvojit si základní poznatky z teoretických předmětů tělesné výchovy a sportu. Mohou také vysvětlit jednotlivé položky a vztahy mezi nimi;
  • provádět praktické dovednosti jednotlivých sportovních odvětví související s jejich budoucí profesi v tělesné výchově a sportu nebo v prostředí turistiky;
  • osvojit si znalosti o metodice kinantropologie, jakož i metody analýzy, syntézy, indukce, dedukce a lze je aplikovat na výzkumných projektech. Mohou také analyzovat získaná data, sumarizovat je a vyvozovat závěr.
(?)

Absolvent bakalářského studia Management sportu je orientován na ekonomiku sportu a získává základní vzdělání v oblasti ekonomie, veřejné ekonomie, veřejné správy, účetnictví, práva a managementu a marketingu ve sportu. Součástí vzdělání je také oblast společenskovědní a kinantropologická, zejména ve vztahu k prostředí, v němž se bude absolvent pohybovat. Absolvent je připraven řídit sportovní kluby, zastávat manažerskou pozici ve středním managementu ve sportovních klubech, sportovních svazech a asociacích, v olympijském výboru. Uplatní se jako manažer v rekreačních a v regionálních zařízeních, v institucích veřejné správy i v komunální rekreaci, ve fit-centrech apod.

(?)

Pravidla a podmínky pro skladbu studijního plánu vychází ze skutečností, že jde o mezifakultní studijní obor, na kterém se podílí Fakulta sportovních studií jako mateřská a Ekonomicko-správní fakulta jako kooperující. Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty. Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka.

Studenti se řídí při průchodu studiem kontrolní šablonou přiřazenou při zahájení studia v Informačním systému MU.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je povinná praxe v celkovém rozsahu 52 hodin v průběhu studia. Praxe začíná ve čtvrtém semestru v návaznosti na teoretické předměty managementu sportu, např. Základy managementu, Základy marketingu sportu, Základy veřejných financí a veřejné správy apod. Samotný výkon praxe je rozložen do dvou semestrů. První typ praxe je zaměřen na přípravu a realizaci velké sportovní akce. Ve druhém typu praxe katedra studentům zajišťuje sportovní instituce, se kterými dlouhodobě spolupracuje a studenti zde vykonávají funkci stínového manažera.

Praxe je povinnou součástí studia

(?)

Státní závěrečná zkouška je ústní a skládá se z obhajoby závěrečné práce a předmětových částí.

Předmětové části jsou specifikovány na http://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr/predmety-szz-585.html.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Fakultě sportovních studií MU lze pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Management sportu.

(?)
0
Aktivní studenti
441

Specifikace oboru

Obor: Management sportu
Zkratka: MAN
Kód: 6208R179
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7401 B-TV Tělesná výchova a sport