Sociologie (angl.)

Posláním sociologie jako vědy je odhalit to, co zůstává běžně neviditelné. (Pierre Bourdieu)

Rozbalit vše

Doktorské studium sociologie je zaměřeno na výchovu vědeckých pracovníků a odborných analytiků v již vyhraněných oblastech jejich profesionálního zájmu. Doktorské studium usiluje o to připravit odborníky schopné teoretického i empirického myšlení umožňujícího jim identifikovat a analyzovat významné sociální a demografické procesy a trendy. Chce je vybavit znalostí literatury, prohloubit jejich schopnosti kriticky reflektovat jak tuto literaturu, tak i sociální realitu. Chce také rozšířit jejich metodologickou výbavu a především rozvinout jejich schopnost tvůrčí vědecké práce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyticky uchopit rozličné formy sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů;
  • vést samostatný empirický výzkum a tvůrčím způsobem vědecky pracovat;
  • kriticky reflektovat odbornou literaturu i sociální realitu;
  • identifikovat a analyzovat významné sociální a demografické procesy a trendy.
(?)

Absolventi a absolventky se mohou uplatnit v akademické a výzkumné sféře, v oblasti aplikovaného společenskovědního výzkumu, v oblasti neziskových organizací, v médiích, ve státní sféře, v soukromém sektoru, nebo jako vyučující na středních školách a v politicko-správní sféře.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Doktorský studijní program Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity je čtyřletý a studuje se buď v prezenční, nebo kombinované formě, přičemž celkové požadavky jsou pro obě formy shodné. Studující postupují ve studiu podle rámcového studijního plánu a vlastních individuálních plánů, absolvují předepsané semináře a pracují na svých disertačních projektech pod vedením určených školitelů a školitelek. Průběh studia a postup na disertačním projektu je školitelem/školitelkou a oborovou radou jednou za rok hodnocen.

Studující jsou po celou dobu svého studia povinni dodržovat rámcový studijní plán, který si na začátku studia stanoví se svým školitelem/svou školitelkou a ve kterém jsou rozepsány dílčí kroky a jednotlivé povinnosti do příslušných let studia. Rámcový studijní plán schvaluje oborová rada a je závazným, ročně kontrolovaným dokumentem. Rámcový studijní plán se sestavuje zásadně maximálně na standardní dobu studia, tedy na 4 roky. K uzavření studia obhajobou disertace je třeba získat 240 kreditů. Pro více informací navštivte stránky katedry sociologie - http://soc.fss.muni.cz/studies/phd_studies

(?)

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Na základě úspěšné obhajoby disertační práce a složení státní doktorské zkoušky je absolventům přiznán akademický titul Ph.D.

Smyslem státní doktorské zkoušky je prověření teoretického a metodologického rozhledu uchazeček a uchazečů o titul Ph.D. Opírá se o vybranou předepsanou literaturu, která reprezentuje tyto okruhy: základní vědecko-metodologické přístupy, zásadní sociologická teoretická paradigmata a aktuální diskursy o povaze i o probíhajících změnách společností a teorii, vážící se ke zvolenému tematickému okruhu disertace. Seznam předepsané literatury je součástí pravidel doktorského studia na stránce katedry - http://soc.fss.muni.cz/studies/phd_studies.

Termíny a základní náležitosti týkající se státní doktorské zkoušky (včetně způsobu hodnocení) jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem MU a harmonogramem akademického roku FSS. Státní doktorská zkouška musí být vykonána v souladu se schváleným rámcovým studijním plánem studenta/studentky, tedy nejpozději do ukončení 4. roku studia.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Sociologie (angl.)
Zkratka: SOA
Kód: 6703V004
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6707 D-SO4 Sociologie (čtyřleté)