Biomolekulární chemie (angl.)

Jak fungují živé systémy - viděno na úrovni jednotlivých atomů.

Rozbalit vše

Obor biomolekulární chemie otevírá studentům cestu k hlubokým znalostem o stavbě biologicky významných (makro)molekul a o vztahu mezi jejich strukturou a biologickou funkcí. Součástí oboru je metodika získávání a aplikace poznatků o struktuře a funkci bio(makro)molekul. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů v rámci řešených projektů včetně schopnosti komunikovat a prezentovat výsledky v anglickém jazyce. Technické zázemí umožní studentům běžně pro svou práci využívat nejmodernější metody výpočetní (kvantová chemie, molekulová mechanika a dynamika) a experimentální (rentgenová difrakce, kryo-elektronová mikroskopie, nukleární magnetická rezonance, moderní metody studia biomolekulárních interakcí, metody molekulární biologie).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Charakterizovat základní metody, které umožní získat informace o 3-D struktuře bio(makro)molekul.
  • Ovládá způsoby reprezentace 3-D struktury bio(makro)molekul.
  • Dovede charakterizovat vztahy mezi 3-D strukturou bio(makro)molekul a jejich funkcí i způsoby ovlivnění této biologické funkce.
  • Komunikovat všechny výše uvedené atributy v anglickém jazyce ve formě psané i mluvené.
(?)

Cílem doktorského studijního programu Biomolekulární chemie je připravit špičkové odborníky, kteří budou nejen specialisty s detailní znalostí určité techniky, ale také tvůrčími pracovníky s širokým rozhledem v oblasti strukturní biologie a s dobrými teoretickými základy. Absolvent oboru získá hluboké znalosti a praktické dovednosti z jednoho či více odvětví, které program Biomolekulární chemie zahrnuje, tedy výpočetní chemie a metody molekulového modelování, metody strukturní analýzy pomocí rentgenové difrakce a nukleární magnetické rezonance, metody molekulární biologie a mikrobiologie, bioinformatika. Bude výzkumným pracovníkem zvyklým pracovat samostatně a schopným získávat nové poznatky o stavbě biomololekul a pracovat s informacemi získanými z odborných časopisů a elektronických databází. O své práci bude umět komunikovat v anglickém jazyce formou publikací v mezinárodních časopisech, prezentací před odbornou veřejností a v neformálních konzultacích s kolegy. Ačkoli bude absolvent formován především pro akademickou dráhu, bude i odborníkem připraveným uplatnit se v komerčním prostředí zejména v biochemickém a farmaceutickém výzkumu, v práci s biologicky orientovanými databázemi a v oborech využívající pokročilé metody výpočetní chemie. Jak ukazují zkušenosti posledních let, zahraniční kontakty a studijní pobyty umožní absolventovi nalézt uplatnění i na špičkových zahraničních pracovištích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Roční individuální studijní plány sestavuje doktorand po dohodě se školitelem. Při tvorbě a plnění studijního plánu musí každý student studijního programu dodržet následující pravidla a podmínky:

1) Na začátku každého akademického roku musí studenti absolvovat povinnou dvouhodinovou blokovou přednášku bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. To je nutnou podmínkou pro práci v chemické laboratoři.

2) Je nutno získat minimálně 20 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů zaměřených na rozšíření znalostí vědního oboru jako celku a na prohlubující znalosti studenta ve vztahu k tématu disertační práce. Předměty lze v rámci individuálního studijního plánu po dohodě se školitelem volit z nabídky sekce chemie, dalších sekcí PřF, případně i z mimofakultních zdrojů. Tato kategorie zahrnuje i předmět XD101 Studium literatury, který má formu samostatného studia s konzultacemi a je zakončen kolokviem (3 kredity, lze zapsat dvakrát), předměty C9870 a C8970 Zpracování a prezentace vědeckých dat I a II (2-krát 6, celkem 12 kreditů), kterými se hodnotí zejména prezentace výsledků na konferencích formou plakátového sdělení; dále předmět Oborový seminář MU Life Sciences Seminar - S5030 (jarní semestr), S5035 (podzimní semestr) (2 kredity). V rámci předmětu XD104 Rešeršní projekt se zpracovává literární rešerše k tématu disertační práce (zápočet, max. 5 kreditů dle rozsahu).

3) V každém semestru studenti povinně absolvují NCBR seminář CC060 (jarní semestr), CB060 (podzimní semestr) (zápočet, 2 kredity).

4) Doktorandi pod vedením pověřených učitelů vypomáhají při zajišťování seminární a laboratorní výuky v bakalářských a magisterských programech. Předmět XD102 Pomoc při výuce je zakončen zápočtem, hodnocen max. 10 kredity a zapisuje se opakovaně. Celkem je za něj zapotřebí získat 20 kreditů.

5) Student musí prokázat kompetenci v odborné angličtině svým vystoupením před odbornou veřejností. Vyžaduje se proto splnění předmětu XD106 Přednáška v cizím jazyce (zápočet, 2-10 kreditů dle fóra: seminář, fakultní, celostátní, mezinárodní konference).

6) Student zpracovává doktorskou disertační práci na zadané téma. Disertační práce musí obsahovat výsledky uveřejněné nebo přijaté ke zveřejnění. Preferovanou formou je soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem (čl. 30, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU). Alespoň u jedné z publikací musí být student hlavním autorem. Požadují se alespoň 3 publikace v recenzovaných časopisech s impakt faktorem; pokud souhrnný impakt faktor přesahuje 4, stačí i menší počet.

Opakovaně proto zapisuje předmět XD100 Příprava disertační práce (zápočet, 5-30 kreditů, za studium celkem 160 kreditů). Předmět XD105 Příprava publikace (zápočet, 2-10 kreditů podle podílu studenta a úrovně publikačního média) lze zapsat pouze jedenkrát.

7) Studium končí státní závěrečnou zkouškou a obhajobou doktorské disertace. Přihlášku lze se souhlasem školitele podat po získání 240 kreditů.

(?)

Žádná speciální praxe není vyžadována.

(?)

Student musí prokázat kompetenci v odborné angličtině svým vystoupením před odbornou veřejností.

Disertační práce musí obsahovat výsledky uveřejněné nebo přijaté ke zveřejnění. Preferovanou formou je soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem. Alespoň u jedné z publikací musí být student hlavním autorem. Požadují se alespoň 3 publikace v recenzovaných časopisech s impakt faktorem; pokud souhrnný impakt faktor přesahuje 4, stačí i menší počet.

Studium končí státní závěrečnou zkouškou a obhajobou doktorské disertace. Přihlášku lze se souhlasem školitele podat po získání 240 kreditů.

(?)

Obor má přímé vazby na chemické disciplíny (biochemie, organická chemie, fyzikální chemie..), biofyziku, molekulární biologii a bioinformatiku.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Biomolekulární chemie (angl.)
Zkratka: BIOMA
Kód: 1406V004
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1416 D-BCH4 Biochemie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta