Regionální geografie a regionální rozvoj

Zvedni si Ego, studuj Geo

Rozbalit vše

Obor Regionální geografie a regionální rozvoj poskytuje všestranný pohled na strukturu regionu různé hierarchické úrovně a jejich dominující či citlivé sociální, ekonomické a enviromentální charakteristiky. Přispívá k hlubšímu poznání vzájemné podmíněnosti nejen řady sociálně-geografických, ale i fyzickogeografických jevů a procesů v konkrétních regionech. Obor je směrován na hlubší studium problematiky regionálního rozvoje v České republice, pro které přináší i srovnávací materiál z vyspělých i tranzitivních ekonomik. Obor studuje také problematiku regionálního rozvoje v různých zeměpisných oblastech světa.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • používat moderní metody a technologie zpracování a hodnocení geografických dat s využitím stávajících možností počítačového zpracování dat a metod dálkové detekce;
 • samostatné formulace vědeckého problému, získání relevantních dat, jejich kvalitativního a kvantitativního hodnocení;
 • vybrat vhodnou metodologii a hodnocení získaných výsledků z analytického a syntetického hlediska se zřetelem na sestavení alternativních scénářů vývoje geografických jevů a procesů v prostoru a čase;
 • si aktivně osvojovat nové poznatky zejména ze zahraniční odborné literatury;
 • zvládat hluboké teoretické a praktické poznatky z oboru regionální geografie a regionální rozvoj;
 • ovládat široké spektrum metod regionálně geografického výzkumu, včetně vícerozměrných statistických metod;
 • samostatně přípravit a vyhodnotit složitější anketární šetření;
 • chápat vzájemné souvislosti a podmíněnosti studovaných regionálně geografických jevů a procesů, posouzení míry relevance jednotlivých jevů pro možný rozvoj daného území;
 • predikce rozvoje regionů a komparativní analýzy regionů v ČR a ve světě;
 • vytvářet strategické dokumenty jak české, tak evropské regionální politiky (strategie, operační plány, programy rozvoje);
 • vytvářet konkrétní rozvojové programy pro venkovské obce, města a regiony různé hierarchické úrovně.
(?)

Absolvent DSP regionální geografie a regionální rozvoj má velmi dobré předpoklady uplatnit se v základním výzkumu na některých ústavech Akademie věd ČR nebo na vysokých školách. Při řešení praktických úloh má absolvent dobré předpoklady pro práci na resortních ústavech, regionálních rozvojových agenturách, odborech regionálního rozvoje nebo odborech životního prostředí na krajských a městských úřadech, a také v útvarech rozvoje jednotlivých měst. Absolventi najdou uplatnění i v soukromých regionálních poradenských firmách.

(?)
 • Učitel střední školy
(?)

1. Doktorský studijní program se realizuje v souladu se zákonem o VŠ č. 111/1998 Sb., Studijním a zkušebním řádem MU, požadavky fakulty a příslušné oborové rady (OR), resp. oborové komise (OK), a to v oborech:

Fyzická geografie,

Kartografie, geoinformatika a DPZ,

Regionální geografie a regionální rozvoj.

2. Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení magisterského studia téhož nebo příbuzného oboru.

3. Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná.

4. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu

(zpracovaného doktorandem a školitelem) pod vedením školitele a ukončuje se řádně státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, zpracovanou pod vedením školitele, obvykle za 4 roky (standardní doba studia), která může být prodloužena (podrobněji SZŘ MU).

5. Předpokladem postupu do dalšího semestru je splnění všech podmínek stanovených SZŘ MU (studium se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity, který upravuje všechny náležitosti spojené s doktorským studiem).

6. Jednou z povinností studujícího DSP je i pomoc ve výuce podle požadavků Geografického ústavu, kdy musí získat 6 zápočtů z předmětu Pomoc při výuce I až VI.

Studující prezenčního studia vedou cvičení během podzimního/jarního semestru, studující kombinované formy studia nebo zahraniční studenti prezenčního studia (mimo studenty ze SR) se buď podílí přímo na vedení cvičení během semestru nebo jsou jim vždy před začátkem podzimního a jarního semestru po dohodě školitele s garantem studijního oboru stanoveny konkrétní podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Pomoc při výuce.

7. Rámcové požadavky na disertační práci:

Doktorská disertační práce má řešit aktuální téma z oblasti geografie a kartografie, které by mělo přinést nové původní vědecké poznatky. Předložením práce prokazuje student schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, a to zejména:

- formulovat podstatu řešeného problému a dílčí a celkové cíle, vedoucí k řešení,

- získat potřebná data, zhodnotit je a zpracovat v souladu se současnými metodami,

- analyzovat získané výsledky v kontextu dosavadních bádání, vztahů a souvislostí,

- formulovat závěry se zřetelem na jejich dopady a další rozvoj dané vědní disciplíny.

8. Předpokladem pro zahájení řízení v souvislosti s obhajobou doktorské disertační práce je publikační činnost studenta podle alternativy A či B (vždy stanovuje oborová komise):

- alternativa A: jedna publikace části práce nebo celé práce v anglickém jazyce v zahraničním recenzovaném časopise (mimo Slovensko);

- alternativa B: dvě publikace části práce nebo celé práce v časopisech Geografie (Praha) a Geografický časopis (Bratislava).

Změna časopisů uvedených v bodě B za jiné recenzované časopisy v České nebo Slovenské republice je možná jen na základě individuální žádosti studenta adresované Oborové radě.

Pro zahájení řízení stačí potvrzení z redakce příslušného časopisu, že článek byl po recenzním řízení přijat do tisku.

(?)

Státní doktorská zkouška (SDZ) se skládá z obhajoby disertační práce a ústní zkoušky. SDZ probíhá podle Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity. V disertační práci student předkládá výsledky, které získal v průběhu studia v programu.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky jednotlivých oborů:

Regionální geografie a regionální rozvoj:

Student musí prokázat, že zvládl širší problematiku regionální geografie včetně odpovídajících technik a dovedností. Prověřována je jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení dílčích problémů včetně odpovídajících metod regionálně geografické analýzy a syntézy.

Vlastní ústní zkouška probíhá ve třech tematických okruzích:

2 povinné okruhy: Regionální politika a regionální rozvoj, Metody regionálně geografického výzkumu;

1 volitelný si student vybírá z těchto čtyř okruhů: Regionální diferenciace z pohledu sociální geografie, Úloha geoinformatiky při poznání a explanaci regionálního rozvoje, Environmentální a sociální aspekty regionálního rozvoje, Regionální geografie ČR.

Rámcové požadavky na disertační práci:

Doktorská disertační práce má řešit aktuální téma z oblasti geografie a kartografie, které by mělo přinést nové původní vědecké poznatky. Předložením práce prokazuje student schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, a to zejména:

- formulovat podstatu řešeného problému a dílčí a celkové cíle, vedoucí k řešení,

- získat potřebná data, zhodnotit je a zpracovat v souladu se současnými metodami,

- analyzovat získané výsledky v kontextu dosavadních bádání, vztahů a souvislostí,

- formulovat závěry se zřetelem na jejich dopady a další rozvoj dané vědní disciplíny.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Regionální geografie a regionální rozvoj
Zkratka: RGRR
Kód: 1301V013
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1314 D-GR4 Geografie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

další informace jsou uvedeny na webu Geografického ústavu (http://www.geogr.muni.cz)